رسوایی اخلاقی سارکوزی و همسرش
اينشايعات، هنگامی كه در وب سايت مجله دو ديمانش منتشر شد، قوت بيشتري يافت.اين مجله نوشت: اين شايعات ممكن است زماني به خبر سال تبديل شوند. گفتهميشود، از چند هفته پيش، روابط عاشقانهاي ميان بانوي اول فرانسه وبنيامين بيولي، برنده اخير جايزه موسيقي آغاز شده است. اين شايعات نخست درتويتر مطرح شد، اما هم اكنون در همه وبلاگها و وبسايتها ديده ميشود.[JUSTIFY]
شایعاتیدرباره اینكه نیكلاس ساركوزی، رئیسجمهور فرانسه و همسرش، كارلا برونیساركوزی، هر كدام دارای روابط جنسی با زن و مرد دیگری هستند، در حال قوتیافتن در فرانسه است.
به گزارش «تابناک» اجتماعی و به نقل از دیلیتلگراف، شایعاتی درباره روابط جنسی خارج از ازدواج این دو، نخست در سایتاجتماعی تویتر به گوش رسیده بود كه در پی آن، گزارشی در مجله دو دیمانش آنرا قوی تر كرد.
نخستین تویتها در سایت تویتر بیان میكرد كه خانمبرونی، روابط عاشقانهای با بنیامین بیولی موسیقی دان و برنده اخیر یكجایزه موسیقی در فرانسه برقرار كرده است.
سپس تویتهایی دربارهساركوزی فرستاده شد كه به ظاهر این بار آرامش را کنار «چانتال جوانو»،وزیر اكولوژی چهل ساله خود كه قهرمان كاراته هم هست، یافته است.نفر سمت راستی بنيامين بيولي - سمت چپی خانم چانتال جوانو
مجله«سوشابلاگ» فرانسه ادعا كرده كه خانم برونی، سالهاست روابط دوستانه ونزدیكی با بیولی داشته و غیررسمی هم با او در آپارتمانش در پاریس زندگیكرده است.
این شایعات هنگامی كه در وب سایت مجله «دو دیمانش» منتشر شد،قوت بیشتری یافت. این مجله نوشت: این شایعات ممكن است زمانی به خبر سالتبدیل شوند.
گفته میشود، از چند هفته پیش، روابط عاشقانهای میانبانوی اول فرانسه و بنیامین بیولی برنده اخیر جایزه موسیقی آغاز شده است.این شایعات نخست در تویتر مطرح شد؛ اما هماكنون در همه وبلاگها ووبسایتها دیده میشود.
مجله «دو دیمانش» افزود: به ظاهر ازدواج ریاستجمهوری آخرین نفسهایش را میكشد. كارلا برونی، عاشق بنیامین بیولی شده ورئیسجمهور هم با «چانتال جوانو» به آرامش میرسد؛ چنین خبرهایی دررسانههایی مانند یاهو نیوز فرانسوی، لو پست و آگورافوگستو و شبكهتلویزیونی آی تله هم منتشر شده است.
این نخستین بار از زمان دیدارخانم برونی و آقای ساركوزی در یك مهمانی شام در پاریس در نوامبر 2007 استكه شایعات متعددی درباره بحرانی شدن وضعیت این ازدواج به گوش میرسد.
تامدتها پس از ازدواج این دو سه ماه پس از این دیدار، گزارشهای متعددیپیشبینی میكردند كه این ازدواج، تنها تا هنگامی كه ساركوزی رئیسجمهوراست، به طول بینجامد.
همچنین رسانهها به اظهار نظر جنجالی خانم برونیپیش از این اشاره میكنند كه گفته بود از تك همسری! خسته شده است؛ اما ایننخستین بار است كه شایعاتی درباره این ازدواج به رسانههای اصلی فرانسهرسیده است.
بنا بر این گزارش، ساركوزی و برونی هر دو در گذشته نیز چنین روابطی را دارا بودهاند.
نیکلا سارکوزی و کارلا برونی

گفتهمیشود، خانم برونی كه پیش از این، روابط عشقی با «میك جگر»، «اریككلپتون» و «دونالد ترامپ» داشته است، روابطی نیز با «ژان پل انتوون»داشته؛ اما پس از آن، این روابط را با پسر او رافائل برقرار كرده است، ولیظاهرا انتوون جوان این مدل سابق را به دلیلی كه آن را عدم پایبندی بهروابط بیان نمود، رها كرد.
همچنین ساركوزی روابطی با «سسیلیا سیگنرآلبانیز» داشته كه سرانجام در حالی كه هنوز ساركوزی از همسر اولش جدا نشدهبود، با او ازدواج كرد.
گفتنی است، آقای ساركوزی و همسر دومش در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 2007 از یكدیگر جدا شدند.

[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]