فارس: رئيس سازمان جوانان استان تهران از صدور گواهينامه تخصصي «ازدواج» براي خواستگاري خبر داد.


محسن زنگنه با اشاره به افتتاح سامانه الكترونيك ازدواج با عنوان «ساج» در هفته آينده گفت: با راهاندازي سامانه الكترونيكي ازدواج، به جواناني كه اين دورهها را با موفقيت طي كنند، گواهينامه تخصصي «ازدواج» اعطا ميشود.

وي متذكر شد: به دنبال اين هستيم كه تا 2 سال آينده اگر پسري به خواستگاري دختري رفت، دخترخانم «به شرطي» جواب بدهد كه خواستگار اين دورهها را گذرانده باشد.

ويبا بيان اينكه اين گواهينامه به اين معناست كه جوانان الفباي زندگي راميدانند و درك متقابل از يكديگر دارند، اظهار داشت: با توجه به برگزاريجشنواره مطلع عشق و فعالان ازدواج در آذر سال گذشته براساس پيشنهاد تعدادياز اساتيد به رئيسجمهور مبني بر اينكه در حوزه ازدواج جوانان نياز بهآموزش وجود دارد و با توجه به اينكه طلاقهايي كه صورت ميگيرد و سازمانينيز متولي امر ازدواج نيست، اين نياز ديده شد.
زنگنه در ادامه افزود:جوانان با اطلاعات بسيار اندك ازدواج ميكنند و آموزشهاي لازم رانميبينند بنابراين رئيسجمهور پيشنهاد داد كه همه دستگاهها و سازمان مليجوانان متولي اين امر شوند؛ به اين ترتيب جرقه اين كار زده شد.
وي بااشاره به اينكه 40 نفر از اساتيد برجسته كشور در حوزه مشاوره به عنواناعضاي هيئت علمي اين سامانه انتخاب شدهاند، گفت: 5/24 ميليون جوان دركشور وجود دارد كه حدود 13 ميليون جوان در سن ازدواج در كشور وجود دارد وبا اين حجم جمعيتي ناگزير شديم تا از طريق آموزشهاي از راه دوربرنامههايي را آغاز كنيم.
زنگنه تصريح كرد: از اين تعداد همه ميتوانند در اين سامانه كه شبيه دانشگاه مجازي اقدام ميكند، ثبتنام كنند.
ويهمچنين تصريح كرد: اين سامانه آموزشي داراي سه دوره مختلف آموزشي قبل ازازدواج، مهارتهاي حين ازدواج و پس از ازدواج را شامل ميشود.
زنگنه بااشاره به اينكه درصد طلاقهايي كه در دو سال اول زندگي صورت ميگيرد قابلملاحظه هستند، تصريح كرد: اين دورهها ميتواند بسيار كارساز باشد ومحدوديتي براي شركت افراد در اين دورهها وجود ندارد.
وي همچنين اظهارداشت: در پايان هر هفته آزموني از متقاضيان گرفته ميشود و سپس پس ازپايان دوره كه حدود 3 ماه است، كساني كه موفق شوند گواهينامه معتبر دريافتميكنند.
رئيس سازمان جوانان استان تهران تأكيد كرد: به دنبالمدركگرايي نيستيم با توجه به اينكه در حال حاضر رشتههاي در زمينهخانواده در قالب دورههاي پودماني ارائه ميشود و افراد بعضاً به دنبالكسب مدرك هستند.
وي ادامه داد: با ارائه اين دورهها به دنبال افزايش سطح اطلاعات جوانان در زمينه ازدواج هستيم.