نمايشگاه خوشنويسی اسلامی 19 تا 24 اسفندماه جاری، در دوحه پايتخت قطر برگزار میشود.
بهگزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از روزنامه «Peninsula»، دراين نمايشگاه كه «قلمها» نام دارد مجموعهای منحصربهفرد و اصيل از آثارخوشنويسی اسلامی در سبكهای مختلفی مانند ثلث، نسخ، نستعليق، ديوانی، ثلثجلی و ديوانی جلی به نمايش درخواهد آمد.
همچنين در اين نمايشگاه مراحلشكلگيری مصحف ملی قطر از ابتدا تا انتها به نمايش در میآيد و 122 نمونهخوشنويسی آيات قرآن توسط شركتكنندگان در نخستين دور مسابقات خطاطی قرآنقطر در معرض ديد عموم گذاشته خواهد شد.
نسخههای اوليه تذهيبكاری شده اين مصحف و نسخه اصلی مصحف ملی قطر نيز برای اولين بار در اين نمايشگاه عرضه میشوند.
همچنيندر حاشيه اين نمايشگاه همايش، سخنرانی، كارگاههای آموزشی خوشنويسیاسلامی و تذهيب و كارگاههای آموزش هنرهای اسلامی برای بازديدكنندگانبرگزار خواهد شد.
افتتاح مؤسسه تخصصی استعداديابی و آموزش خوشنويسان جوان قطری از ديگر برنامههايی است كه در حاشيه اين نمايشگاه انجام میشود.