جشن رنگها در هند
___________________________

برگزاري جشن هولي يا جشن رنگها


جشن هولي(holy) يا جشن رنگها ، از آداب و رسوم قديمي مردم هند ، امروز شنبه در سراسر اين كشور برگزار شد.
هولي يكي از جشنها ي سنتي مردم هند است كه در آغاز فصل بهار بر اساس تقويم هندي برگزار مي شود

اين مراسم رنگ پاشي نشانه شادي مردم هند به ادامه زندگي و در واقع خرسندي از پيروزي نيكي ها بر بديهاست.

پاشيدن پودرهاي رنگي ، سطل ها وبادكنك هاي پر از آب رنگي قابل شستشو برروي يكديگر از نشانه هاي اين جشن سنتي در هند است .

درجشن هولي كه ريشه در باورهاي اساطيري هندوها دارد مردم هند از كوچك و بزرگدر آن شركت و شهروندان غير هندو نيز به نشانه ابراز دوستي در مراسم جشنرنگ شركت مي كنند.

امروزه عده كمي از نسل جوان هند از فلسفه جشن هولي آگاهي دارند و تنها آنرا بهانه اي براي برگزاري جشن و شادي مي دانند.

در ايام اين جشن كه به مدت دو روز برگزار مي شود ، سراسر هند تعطيل رسمي است.

دراولین روز جشن هولی آتشی درست کرده و در حالی که دور آن می چرخند آب برروی زمین می ریزند. همچنین مرسوم است ظرفی پر از دانه های جو در زیر اینآتش برشته می کنند و پس از خاموش کردن آتش بذرها را می خورند.

درروز دوم ابتدا بصورت دسته جمعی می رقصند و بعد لباسهایشان را عوض کرده،شروع به بازی با رنگ می کنند در این مراسم رسم بر آن است که لباسی به رنگسفید پوشید. در این روز آبهای رنگی که در سطل ریخته اند را بر روی هم میپاشند و یا پودرها را بصورت خشک به سر و صورت یکدیگر می ریزند و آب رنگیرا در داخل بادکنک ریخته و آن را به طرف هم پرت می کنند. و دیگر آنکهخاکستر آتشی که از دیروز به جا مانده است را در داخل همان سطلهای آب رنگیریخته و بر روی هم می پاشند. باور عامه بر این است که خاکستر این آتش میتوانند انسان را از بیماریها محافظت کند.

همچنین افسانه دیگرینیز وجود دارد که در این افسانه کریشنای جوان که پوست تیره ای داشت همیشهبه رنگ پوست معشوقه خود رادها که پوست روشنی داشت حسادت می ورزید. یک روزکریشنا با شیطنت صورت رادها را رنگی می کند. از این به بعد بنا به اینافسانه جوانان عاشق پیشه صورت معشوقه هایشان را برای ابراز عشقشان در اینروز رنگی می کنند. در این روز همه دوست دارند اولین کسی باشند که طرفمقابل خود را رنگی نمایند. در این جشن مردم کدورتها را کنار گذاشته و باپختن غذاهای مخصوص این روز را جشن می گیرند. در بعضی نقاط هند این جشن تاپنج روز ادامه دارد.

لازمبه ذکر است که این پودرهای رنگی از گیاهانی مانند گیاه نیم، کومکوم، هالدیو غیره تهیه شده اند. همچنین بعضی از این رنگها از گیاهانی که در فصل بهارشکوفه می دهند مانند گلهای درخت شعله جنگل تهیه شده اند، از اینرو هندی هااعتقاد دارند، این پودرها به دلیل خاصیت درمانی و طبیعی بودن از بروزبیماریهای شایع ناشی از تغییرات آب و هوا در فصل بهار مانند سرما خوردگیجلوگیری می نمایند و بعضا این بیماریها را درمان می کنند. نکته جالب توجهآن است که این رنگها حتی پس از شستن کامل تا چندین روز بر سر و صورت و ...افراد باقی می ماند و لباسهایی که رنگی شده اند نیز رنگشان پاک نمی شود.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

________________________________________________________________ ________________________________

منبع: iranvij.ir