نمایش نتایج: از شماره 1 تا 8 , از مجموع 8

موضوع: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

 1. #1
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  تصاویر:استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!
  هزاران شيء تاريخي باقيمانده از پارينهسنگي تا زمان معاصر در انبارهاي نمور موزه ملي ايران روي هم تلمبار شده است.

  به گزارش فارس، امروز درهاي انبارهاي موزه ملي ايران به روي خبرنگاران و عكاسان باز شد.
  انباريدر زيرزمين موزه ايران باستان؛ كارتنهاي تلمبار شده مواد شوينده، شيرينيو دستمال كاغذي چشمنوازي ميكند، فضاي نمناك و نيمه تاريك.
  اشيايي ظاهراً سفالي كه خردههاي آنها زير پاي خبرنگاران خردتر و خردتر ميشود.
  روي هر يك از كارتنها يا محل كشف اشياي تاريخي درون آنها قيد شده يا نوشته بودند، نام محل: نامشخص.

  به گفته مسئولان ميراث فرهنگي رؤساي سابق موزه ملي ايران تاكنون اجازه ورود به اين انبارها را نميدادهاند.
  خوشنويسمعاون سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي كههمراه خبرنگاران از انبارهاي موزه ملي ايران بازديد ميكرد خطاب بهخبرنگاران هنگام ورود به انبار گفت: «هر گونه دست زدن به اشياء و تنفس دراين مكان به اشياي تاريخي آسيب ميزند»، اما بايد پرسيد طي دهها سالگذشته چه آسيبي به اين اشياء وارد شده است.

  خوشنويسدرباره اقلام تاريخي موجود در اين انبار ميگويد: برخي اقلام سند موثقيندارند و فقط به اينكه چه كارتنهايي در كنار هم قرار گرفتهاند زمانهايتاريخي آنها را ميتوان به هم مرتبط كرد.
  وي ادامه ميدهد: بخش عمدهاياز اين اشياء متعلق به اكتشافات باستانشناسان قبل از انقلاب است كه برايموزه ملي ايران فرستاده شده است و هيچ كدام از اين موارد در معرض ديد عمومقرار نگرفته است.


 2. #2
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  * هيچ ليستي از اشياء موجود در انبارهاي موزه ملي وجود ندارد

  معاونسازمان ميراث فرهنگي تصريح ميكند: هيچ ليستي از اشياء موجود در انبارهاوجود ندارد و به تازگي اشياء تاريخي موجود در انبارهاي موزه ملي در حالفهرستبندي هستند.
  خوشنويس ادامه ميدهد كه نزديك به 10 درصد اشيايموجود در انبارها فهرستبرداري شده اما مشخص نيست اين اشياء از چه ساليجمعآوري شدهاند و محل يافت اكثر آنها نامشخص است.
  وي درباره محل كشف عمده اشياء تاريخي موجود در انبار ميگويد: هنوز مشخص نيست اما تصور ميشود كه از تمام نقاط كشور باشد.

  * خطر حريق در انبارهاي موزه ملي

  رئيسپژوهشگاه ميراث فرهنگي از عدم وجود سيستم اطفاء حريق در انبارهاي موزه مليانتقاد ميكند و ميگويد: متأسفانه تاكنون هيچگونه تدبيري درباره اينموضوع انجام نشده است و خطر حريق اين انبارها را تهديد ميكند.
  خوشنويس فضاي دمكرده انبارها را نيز عدم وجود سيستم تهويه اعلام ميكند.
  به گفته وي كارتنهايي كه روي هم تلمبار شدهاند هر لحظه ممكن است اشياي كارتن زيري كه حاوي استخوان و فلز باشد له ميشود.
  خوشنويسعمده اشياي موجود در انبارهاي موزه را شامل اشياء تزئيني كه همراه مردگاندفن ميشد، سفال، انواع گچبري ايلخاني تا ساساني و فلزات شامل دشنه وسرنيزهها عنوان ميكند.


 3. #3
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  *فعاليت باكتريهاي چند هزار ساله در انبار موزه ملي

  رئيسپژوهشگاه ميراث فرهنگي از وجود باكتريهاي چند هزار ساله در انبارهاي موزهملي ايران ميگويد كه به اعتقاد وي با باز شدن هر كارتن و بستهاي كهاشياي تاريخي در آن نگهداري شده است باكتريها فعال ميشوند و دم و بازدمدر اين محدوده خطرناك خواهد بود.

  * لاشه موش در جعبههاي آثار تاريخي

  بهگفته خوشنويس در جعبههايي كه اشياي تاريخي در انبارهاي موزه در حالنگهداري هستند لاشه موش پيدا شده است كه مسلماً آسيبهايي را به اشياءوارد كرده است. اشيايي كه در انبارهاي موزه ملي ايران تاكنون نگهداري شدهاست هيچ بستهبندي استانداردي نداشته و عمده اين اشياء در كيسههاينايلوني معمولي يا جعبههاي شيريني و دستمال كاغذي بستهبندي شدهاند و درنهايت در كارتن بزرگتري قرار گرفتهاند.
  وي در ادامه يادآور ميشود كهبايد قبل از هر كاري اين اشياء مورد شناسايي قرار گيرند و در اختيارمتخصصان مرمت قرار داده شوند تا كم كم شاهد خاك فلزي و استخواني در اينانبارها نباشيم.

  خوشنويسدرباره نحوه شناسايي اين اشياء توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگيميگويد: طبق قوانيني كه از گذشته وجود داشته است مسئول كاوشهايباستانشناسي قطعاتي كه به موزه ملي ارسال ميكند صورتجلسه ميكند به هميندليل بخشي از اشياي موجود قطعا اسناد و مداركي را در موزه ملي دارند امااشيايي كه سندي براي آنها وجود ندارد بايد توسط باستانشناسان با توجه بهنشانههاي ديگري كه در اشياء وجود دارد مورد شناسايي قرار گيرند.
  بهگفته معاون سازمان ميراث فرهنگي كيسههاي خاكي كه در انبارهاي موزه موجوداست متعلق به عصر پارينهسنگي است كه اطلاعات بسيار خوبي را در اختيارباستانشناسان قرار ميدهد.

 4. #4
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  * استخوانهاي شهر سوخته در كارتنهاي «مادربرد» و «شيريني»

  خوشنويسدر اين بازديد تعدادي از كارتنها را روبروي خبرنگاران براي اولين بار بازكرد كه بخشي از اين كارتنها كه روي آنها نام شهر سوخته نوشته شده بودحاوي استخوانهايي بود كه تقريبا بخش عمدهاي از آنها پودر شده بود درحالي كه اين استخوانها بيانگر بخش مهمي از تاريخ اين كشور برايباستانشناسان است.

  بخشياز اين استخوانها نيز در روزنامههاي 30 سال پيش در كارتنهاي مادربردسالهاي اخير بستهبندي شده بودند. سرنيزههاي شكسته شدهاي كه در حالپودر شدن بودند نيز در جعبه دستمال كاغذي نگهداري ميشد كه اين سرنيزههامتعلق به كاوشهاي تپه حسنلو در سال 1353 بود.

 5. #5
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  *آبگرفتگي در كارگاه حاشيه انبار موزه ملي

  آزادهاردكاني، مدير جديد موزه ملي ايران درباره كارگاهي كه در كنار انبار موزهملي وجود دارد، ميگويد: متأسفانه اين كارگاه از كمترين امكانات لازمبرخوردار است و به تازگي كاركنان اين كارگاه با مشكل آبگرفتگي در آن مواجهبودند.
  به گفته وي امكان عكسبرداري از اشياء در اين كارگاه وجود ندارد.

  اردكانياضافه ميكند: در اين كارگاه گروه كاملي وجود ندارد تا بتوانند اشياء راشناسايي و شمارهگذاري كنند به همين دليل قرار است با دعوت از تمامباستانشناسان كشور اين اشياء را شناسايي و ساماندهي كنيم.

 6. #6
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  * بقايي: آبرويمان را تضمين ساماندهي 3 ساله اشياي تلمبار شده ميكنيم

  حميدبقايي، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي پس از بازديدخبرنگاران از انبارهاي موزه ملي در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: هدفسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از اين بازديد تنها نشان دادن اشياي تخريبشده در انبارهاي موزه ملي طي دهههاي گذشته نبوده است بلكه ميخواهيماعلام كنيم كه از امروز طرح ساماندهي اشياي موجود در انبارهاي موزه مليايران را آغاز خواهيم كرد.
  وي در ادامه افزود: بنده تاكنون 3 بار ازاين انبارها بازديد داشتهام و بارها در زمان مديريت قبلي موزه ملي ايراناعلام كردهام كه حداقل كاري كه ميتوان براي اين اشياء انجام دادفهرستبندي آنهاست كه بايد اين انبارها ساماندهي شوند و فرصت نمايش ايناشيا براي همه فراهم شود.

  رئيسسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره تضمين ساماندهي اين اشياء گفت:حداقل 3 سال طول ميكشد تا اين اشياء ساماندهي شوند اما آبرو و اعتبارمانرا به عنوان ضمانت اين كار ميگذاريم.
  بقايي خطاب به تمامباستانشناسان فعال در كشور اعلام كرد: از تمام باستانشناسان دعوت بههمكاري ميكنيم تا بتوانيم اين اشياء تاريخي را ساماندهي كنيم و در تهرانو شهرستانها در معرض ديد عموم قرار دهيم.

 7. #7
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  *ارزش اشياي تاريخي موجود در انبارهاي موزه كمتر از منشور كوروش نيست

  معاون رئيس جمهور تصريح كرد: ارزش اشياي تاريخي موجود در انبارهاي موزه ملي ايران كمتر از منشور كوروش نيست.
  ويدر پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا فعالان ميراث فرهنگي درخارج از كشور اين كوتاهي مسئولان موزه ملي ايران در حفاظت از اشياي تاريخيرا به تمسخر نخواهند گرفت، گفت: ما وضعيت را نمايش ميدهيم اما برساماندهي اين وضعيت تأكيد داريم و براي رفع اين مشكلات تمام تلاش خود راخواهيم كرد به طوري كه اگر مديران قبلي موزه ملي نيز اين حساسيتها راداشتند تاكنون بايد مشكلات را مرتفع ميكردند.
  بقايي تأكيد كرد: بازديدي كه امروز خبرنگاران از انبارها داشتهاند ميتوانست 40 سال پيش يا حداقل 10 سال پيش اتفاق بيفتد.

 8. #8
  HRG
  کاربر ویژه HRG آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۸-۲۴
  نوشته ها
  5,783
  سپاس ها
  2
  سپاس شده 8 در 7 پست

  Re: استخوانهاي تاريخي درجعبه شيريني!

  * نمايش 150 قطعه شيء تاريخ براي نخستين بار در نوروز 89

  بقاييدر ادامه از نمايش 150 قطعه شيء تاريخ براي نخستين بار در نوروز 89 درمحلموزه ملي ايران خبر داد و گفت: تلاش خواهيم كرد اشيايي را كه در انبارهايموزه ملي جمعآوري شدهاند را در موزههاي استانهاي كشور كه بعضاً خالياز اشياي تاريخي هستند به نمايش بگذاريم.
  وي درباره بودجه موزه مليايران نيز گفت: طي سالهاي اخير موزه ملي ايران بودجههاي خوبي را جذبكرده است و تاكنون درخواستي از موزه ملي ايران نبوده است كه ما در سازمانميراث فرهنگي به آن پاسخ منفي بدهيم.


  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. جستجو و دسترسی سریع به سایت ها
  توسط HAMIDREZA در انجمن هك و امنيت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ خرداد ۸۷, ۲۰:۰۶
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ فروردین ۸۷, ۱۸:۴۳
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۶ مهر ۸۶, ۲۳:۴۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •