من سرم توی کار خودم بود ...بعد یه روز یه نفر رو دیدم ...اون این شکلی بود !

ما اوقات خوبی با هم داشتیم ..من یه کادو مثل این بهش دادموقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ..

و این وضع من توی اداره بود ..وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ..


و من اینجوری بهشون جواب می دادم ..اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..و من اینجوری بودم ...بعدش اینجوری شدم ...

احساس من اینجوری بود ..بعد اینجوری شدم ...بله .. آخرش به این حال و روز افتادم ...پدر عاشقی بسوزه !