رويدادهاي نجومي سال 1389 هجري شمسيخورشيدگرفتگي ها:

-1- خورشيدگرفتگي كلي، يك شنبه 20 تير، غير قابل رؤيت در ايرا ن . اين گرفتگي در بخشي از جنوب كشورهاي شيلي و آرژانتين به صورت كلي ديده م ي شود . اين گرفتگي د ر كشورهاي پاراگوئه، اروگوئه، شيلي، آرژانتين و بخش هايي از كشورهاي پرو، بوليوي و برزيل به صورت جزئي مشاهده مي گردد.

-2- خورشيد گرفتگي جزئي ، سه شنبه 14 دي، در تمام ايران قابل رؤيت اس ت . اين گرفتگي در اروپا، نيمه شمالي آفريقا، آسيا (به جز بخشي از شرق و جنوب آن) قابل رؤيت مي باشد.ماه گرفتگي ها:

-1- ماه گرفتگي جزئي، شنبه 5 تير، غير قابل رؤيت در ايرا ن . اين گرفتگي در شرق آسيا، اقيانوسيه، غرب آمريكا قابل رؤيت است.

-2- ماه گرفتگي كلي، سه شنبه 30 آذر، غير قابل رؤيت در ايرا ن . اين گرفتگي د ر بخشي ا ز شرق آسيا و اقيانوسيه، آمريكا، غرب اروپا و شمال غرب آفريقا قابل رؤيت است.


رويداد نجومي قابل رؤيت در ايران در سال 1389 هجري شمسي


خورشيد گرفتگي جزئي در سه شنبه 14 دي

مراحل گرفتگي در تهران:

آغاز: ساعت 11 و 21 دقيقه
حد اكثر: ساعت 12 و 51 دقيقه
پايان: ساعت 14 و 15 دقيقه

در تهران، ماه حداكثر 39 درصد از قرص خورشيد را م ي پوشاند. زمان هاي ياد شد ه و حداكثر ميزان گرفتگي در ساير نقاط ايران با تهران متفاوت اس ت . اين مقدار ا ز حداقل 9 درصد در جنوب شرقي تا حداكثر 53 درصد در شمال غربي كشور متغير است.


شاخص قبله:

جمعه 7 خرداد، ساعت 13 و 48 دقيقه و جم ع ه 25 تير، ساعت 13 و 57 دقيقه به وقت ايرا ن ( لحظة اذان ظهر در مكة معظمه ) جهت خلاف ساي ة شاخص در هر مكان جهت قبله را نشان مي دهد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]