چين اينبار با قاطعيت تمام بر عدم حمايت از تحريمهاي ايران تاكيد كرد
خبرگزاريفارس: وزير امورخارجه چين امروز با قاطعيت تمام بر عدم تمايل كشورش برايحمايت از تحريمهاي شوراي امنيت عليه ايران تاكيد كرد.
به گزارش فارسبه نقل از خبرگزاري رويترز، "يانگ جيهچي " وزير امور خارجه چين امروزيكشنبه با تاكيد فراوان و قاطعيت تمام عدم تمايل كشورش را براي حمايت ازتحريمها عليه ايران اعلام كرد.
وزير امورخارجه چين در كنفرانسيمطبوعاتي كه بخشي از جلسه سالانه پارلماني اين كشور بود تاكيد كرد: ما براين باوريم كه تلاشهاي ديپلماتيك هنوز به پايان نرسيده است.
وي ادامه داد: همانطور كه هر كسي ميداند، فشار و تحريمها نميتواند اين موضوع را به طور اساسي حل كند.
يانگجيهچي تصريح كرد: تمام طرفين بايد خرد سياسي خود را براي يافتن راهحليفراگير، منطقي و منصفانه به طور كامل به نمايش بگذارند.
وزير امورخارجه چين در ادامه گفت: اجازه دهيد تاكيد كنم كه اين موضع استوار ما استبراي حمايت از نظام بينالمللي خلع سلاح هستهاي، صلح و ثبات در منطقهمربوطه (خاورميانه).
بنا بر اين گزارش، چين كه شريك مهم تجاري ايرانبه حساب ميآيد، به عنوان يكي از 5 عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، ازحق وتو قطعنامههاي مطرح در شوراي امنيت برخوردار است.
اين گزارشافزود: پيشنويس قطعنامه پيشنهادي قدرتهاي غربي درباره تحريمهاي ايرانشامل تحريم بانكهاي ايراني در خارج از اين كشور است، اما تحريمها عليهصنايع نفت و گاز ايران را شامل نميشود.