اسکن مغزی که درد را احساس می کند


‏در علم پزشکی همیشه باید درد را وصف کرد. اما حالا وقت اش رسیده است کهبتوان درد را هم دید. محققانی که روی این موضوع کار می کردند می گویندحالا می توانند درد را از بیرون اندازه گیری کنند. ادعای بزرگی که میتواند دریچه جدیدی در دنیای پزشکی باشد. تصورش را بکنید با این روش میتوان فهمید که یک نوزاد تازه متولد شده که قادر به حرف زدن نیست درد داردیا نه؟ یا می توان از درد فردی که قادر به ارتباط کلامی با محیط خارج نیستمطلع شد. ‏

در روش جدید محققان کالج سلطنتی لندن با متدی بهنام ASL- Arterial Spin Labelling به بررسی اسکن های Functional MRI گروهیاز داوطلبان پرداخته اند. این روش قبلا هم به کار می رفته است. اما تا بهحال برای بررسی میزان درد در بیماران مورد کاربرد قرار نگرفته بود. ‏

تحقیقجدید نشان داد که میزان خون اشباع از اکسیژن در محل هایی از مغز که مسوولحس درد هستند ارتباط مستقیمی با میزان دردی دارند که بیمار حس می کنند.بنابراین با اندازه گیری آن می توان مقدار درد بیمار را محاسبه کرد. ‏

درحال حاضر پزشکان برای تخفیف درد بیماران با مشکلات متعددی روبرو هستند. ازآنجایی که هر کسی درد را از زبان خودش وصف می کند نمی توان برای آن یکمعیار قایل شد بنابراین در تجویز دارو و دوز مناسب باید بر اساس تخمین عملکرد. از طرف دیگر برخی بیماران مانند افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارندتظاهر به درد می کنند تا بتوانند داروهای مسکن از نوع مخدر را دریافتکنند. ‏

تا به حال برایتان پیش آمده که بخواهید میزان دردتانرا به کسی نشان بدهید؟ شاید در آینده نزدیک بتوانید بگویید که امروز ۱۵واحد درد داشتم. با این روش احتمالا پیدا کردن همدرد هم کار سختی نخواهدبود. ‏