با توجه به الگوريتم غربال و قضيه سوم قيثاغورث اگر سينوس اعداد ۱ تا ۸ رو طبق اتحاد دوم مزدوج به دسته هاي شيش تايي تقسيم و كسر يك سوم آن را ضرب در حاصل جمع كنيم، ترتيب آنها اينگونه مي شوند (يك ديوانه رياضي دان!!)