برای تست میزان غیرت دینی خود کافی است ببینید چه قدر از دیدن این تصویر خونتان به جوش می آید.(پاشیدن شراب توسط جوان یهودی به زن مسلمان)