بيش از ۷۰ درصد شركتهاي بزرگ دنيا به شدت درحال بهره گيري از ابتكاراتمديريت زنجيره تامين خدمات هستند. اين ابتكارات شامل مواردي ازجمله بهرهگيري از فناوريهاي نو، همكاريهاي برون سپاري براي بهبود عملكرد در مديريتاجزا و قطعات، محصولات، برگشتيها و ضمانت محصولات مي شود. درميان اينشركتها، كمپانيهايي كه از اين ابتكارات سود برده اند، ۱۲ درصد در سوددهيخدمات، ۲۴ درصد در رضايتمندي مشتري و ۲۳ درصد در رسيدگي با اولين تماسمشتري توفيق داشته اند. البته اين اعداد ميانگين هستند و در شركتهاي بزرگموردتحقيق، اين اعداد به ترتيب، ۳۰، ۲۸ و ۳۷ درصد بوده است.
مديرتحقيقات آبردين گفت: سازمانهاي بزرگ دريافتهاند كه منفعت زيادي با اجرايبهتر مديريت زنجيره تامين خدمات نصيبشان خواهدشد. شركتها با همكاريهايراهبردي، تكنولوژيك و بهبود فرايندهاي تجاري و جريانهاي كاري، از كيفيتخدماتشان اطمينان حاصل مي كنند و نتيجه اين فرايندها در نهايت كاهش هزينهها و رشد سوددهي است.
در اين تحقيق سه خصيصه مشترك در اين شركتها يافته شد:
۶۳درصد آنها يك نائب رئيس يا يك مدير ارشد اجرايي در بخش خدمات و تعميراتدارند. ۶۲ درصد آنها، شاخصهاي مالي و عملكردي در مديريت زنجيره تامينخدمات تعريف كرده اند و از آن بهره مي برند. ۵۹ درصد آنها، كاركناني برايخدمات لحظه اي در داخل و خارج شركتهاي خود دارند.
آبردين همچنين چند پيشنهاد براي سازمانهاي خدماتي ارائه كرده است تا خود را هر چه بيشتر براي برآوردن نيازهاي مشتري آماده كنند:
۱ – بخشهاي حمايتي تعريف كنيد تا باعث جريان كامل اطلاعات در سرتاسر سازمان شوند.
۲– ابزارهاي تحليلگر لحظه اي در سازمان تعبيه كنيد تا به تصميم گيري وتجزيه و تحليل تاثيرات تصميمات در سرتاسر زنجيره تامين كمك كنند.
۳ – از شركاي بيرون سازماني در تمام بخشهاي زنجيره تامين كمك بگيريد.
۴ – براي بخش طراحي محصولات يك حلقه بسته اطلاعاتي تشكيل دهيد تا آنها به اطلاعات واحد تعميرات و ضمانت دسترسي داشته باشند.