۱- شرایط عرضه کالای موفقیت آمیز را نام ببرید. الف) سهولترفت و آمد مشتری به تمام قسمتهای فروشگاه ب) امکان مشاهده نزدیک کالا ج)امکان لمس و معاینه کالا د) امکان مقایسه کالاهای مشابه.
۲- عوامل ایجاد انگیزه خرید در مشتری چیست؟ تمیزی وپاکیزگی محوطه فروشگاه – تعویض دایمی کالاها بخصوص کالاهای فصلی – مشخصنمودن کالاهایی که فروشگاه مایل است فروش بهتری داشته باشند – رنگ مناسب ودلنشین – نور مناسب و قابل کنترل – جذابیت و زیبایی نمایش کالا – عاریبودن کالا از گرد و غبار – وجود برچسب قیمت روی کالا.
۳- جایگاه طراحی و چیدمان فروشگاه در بازاریابی را توضیحدهید. چیدمان در فروشگاه به منزله دسترسی سهل و آسان مشتری به کالا درفضایی مناسب و جذاب می باشد. در این خصوص سه عامل مهم است: سامان دهی گروهکالایی بر اساس وجوه مشترک – پهنه بندی فضای فروشگاه برای کالاها – اصلچیدمان کالا از طریق اجرای اصل پهن بندی امکانپذیر است.
۴- انواع چیدمان فروشگاه را نام ببرید. چیدمان عمومی: برنحوه استقرار کالا تحت مدیریت فروشگاه دلالت دارد. – چیدمان خاص: بر نحوهاستقرار کالا بنابر توافق فروشگاه و صاحب کالا می باشد.
۵- ایجاد مزیت رقابتی بادوام چیست؟ عامل نهایی در استراتژیفروشگاهی، رویکرد فروشگاهها به ایجاد مزیت رقابتی بادوام است و در درازمدت پایدار می باشد. فرصتهای مهم برای ایجاد این مزیت: وفاداری مشتری –موقعیت و مکان فروشگاه – ارتباط با تامین کنندگان – کارکنان متعهد و موثر– کارکردهای اجرایی کم هزینه.
۶- 5 فرصت مهم برای فروشگاه جهت ایجاد و توسعه مزیت رقابتیبادوام کدامند؟ ۱/ وفاداری مشتری ۲/ موقعیت مکانی فروشگاه ۳/ ارتباط باتامین کنندگان کالا ۴/ کارکنان متعهد و موثر ۵/ کارکردهای اجرایی کم هزینه
۷- اثرات روانی طراحی فضای فروشگاه را توضیح دهید. می تواند آثار مثبت و یا منفی داشته باشد.
۸- آنچه باعث آسایش مشتریان می شود چیست؟ عبارتند از: توجهبه زیبایی ساختمان – سهولت عبور و مرور – ارتباط منطقی بین فضاها – دسترسیآسان به کالا – نورپردازی – تهویه مناسب.
۹- اهمیت سهولت دسترسی مشتری به کالا را شرح دهید. وقتیکالا به سهولت در دسترس مشتریان باشد او می تواند در کالا ارزش مورد نظرخود را به راحتی پیدا کرده و ارزش مورد نظر منجر به رضایت مشتری و درنتیجه ایجاد مشتریان وفادار و مستمر برای خود خواهیم شد.
۱۰- معیارهای ارزشیابی فروشگاه را نام ببرید. موقعیت فروشگاه– موقعیت جغرافیایی – موقعیت فرهنگی و اقتصادی – نمای ورودی و محوطه اطراففروشگاه – سطح فروش – وضعیت انبار – وضعیت سردخانه - تبلیغات و اطلاعرسانی – ویژگیهای کارکنان.
۱۱- جاذبه کالا و انواع آن را توضیح دهید. هر کالا یک جاذبهاست . اگر کالایی نتواند به عنوان یک جاذبه مطرح شود فروش آن مشکل خواهدبود. کالاها دارای از نظر جاذبه دارای ۴ رتبه هستند. رتبه اول: شدیدا تابعفصل هستند – به آسانی به فروش می روند – در زمره کالاهای اصلی هستند –دارای مصرف مکرر می باشند. رتبه دوم: تابع فصلند – فروشگاه خرید آنراتوصیه می کند – به آسانی به فروش می رسند – از تکنولوژی پیچیده ایبرخوردارند – دارای ظاهری فریبنده هستند. رتبه سوم: از تولیدات همان عرضهکننده اند – تابع فصلند – دارای حجم زیاد مصرفند – دارای قیمت استٍناییهستند. رتبه چهارم: به صورت فله عرضه می شوند – مهم نیستند وگرنه با علامتمشخص می شوند – برای فروش آنها از تابلو و علایم استفاده می شود.
۱۲- استقرار مناسب قفسه ها در فروشگاههای بزرگ و انواع آنرابه همراه مزایا و معایب آن شرح دهید. به دو شیوه امکانپذیر است الف)چنانچه امتداد دربهای ورودی و خروجی عمود برهم باشند: ۱/ قفسه ها درراستای صندوق باشد، مزایا: مشتری با حرکت در مسیر صندوق قادر به دیدن تمامکالاها خواهد بود – کالاها در بیشترین مسیر حرکت مشتری مانعی برای دیدهنشدن ندارند. معایب: مشتری در زمان ورود به سطح با یک مانع دید مواجه میشود. ۲/ اگر استقرار قفسه ها در راستای درب ورودی باشد: مزایا: در هنگامورود به سطح فروش نحوه استقرار و مکان کالاها اکثرا قابل تشخیص می باشد.معایب: در هنگام حرکت در مسیر موازی با استقرار صندوقها با یک مانع دیدبزرگ مواجه می شود. ۳/ اگر استقرار قفسه ها با زاویه ۴۵ درجه باشد. با اینروش مشتری به محض ورود به سطح فروش کمترین زمان را برای پیدا کردن کالایمورد نظر خود صرف می کند. ب) چنانچه دربهای ورودی و خروجی در یک راستاباشند. قفسه ها باید در امتداد صندوقها یعنی در راستای درب باشد.
۱۳- نحوه استقرار قفسه ها را شرح دهید.از نظر تمرکز فکر،رویت انواع، مقایسه و حق انتخاب مشتری بسیار مهم می باشد. روش صحیح آن استکه در دوطرف راهرو کالاهای یک گروه به نمایش درآیند.
۱۴- نحوه صحیح چیدمان کالاها در قفسه ها را شرح دهید. بایدبنحوی باشد که قبل از گردش به چپ و راست کالاهای ضلع بعدی مشخص باشند وانگیزه ای برای دیدن کالاهای دیگر ایجاد کند.
۱۵- ۱۰ اصل که باید در سطح فروش و چیدمان رعایت گردندکدامند؟ ۱/ سهولت تردد مشتری در فروشگاه ۲/ امکان مشاهده نزدیک کالا ۳/امکان لمس برخی کالاها ۴/ امکان مقایسه کالاهای مشابه ۵/ کالاهای فصلی براساس کشش فروش باید در موقعیت مناسب قرار گیرند ۶/ راهرو اصلی از دربفروشگاه به تمام نقاط آن امتداد یابد ۷/ راهرو اصلی به اندازه کافی وسیعباشد ۸/ از راهرو اصلی باید بیشترین بهره را برده و ویترین کالا مشاهدهشود ۹/ تمام زوایای مشتری با چیدمان کالا تکمیل گردد ۱۰ کالاهای اصلی و پرفروش در راهروی اصلی چیده شود.
۱۶- رمز موفقیت در عرضه یا نمایش کالا چیست؟ ۱/ انتخاب صحیحکالا از دیدگاه نیاز مشتری ۲/ نمایش حجم زیادی از یک کالا ۳/ نمایش جهات وابعاد مختلف کالا ۴/ انتخاب صحیح محل نمایش ۵/ سهولت در مشاهده ۶/ سهولتدر مقایسه ۷/ سهولت در جابجایی 8. سهولت در انتخاب.
۱۷- بخش تجهیزات شامل چه وسایلی است؟ ۱/ قفسه ها ۲/ گاری ۳/ سبدهای خرید ۴/ یخچالهای سطح فروش ۵/ چک اوت ها ۶/ استندها.
۱۸- اهمیت کنترلموجودی کالا را شرح دهید. مایه حیات و بقایفروشگاه موجودی کالاست. در فروشگاههای بزرگ ۳۰ تا ۵۰ درصد دارایی راموجودی کالا تشکیل می دهد. گردش موجودی کالا به منظور ارزیابی، اثربخشی،مدیریت و بهره وری از سرمایه در فروشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. گردشموجودی کالا سیکل گردش از زمان تحویل تا فروش به مشتری را نشان می دهد کهسالیانه برآورد می شود.
۱۹- استراتژیهای ضد سرقت در فروشگاهها را نام برده یکی راتوضیح دهید. ۱/ نگرش مدیریتی ۲/ آموزش پرسنل در کلیه سطوح ۳/ معماری داخلیو محیط پیرامون فروشگاه ۴/ نصب تجهیزات نظارتی و کنترلی.
۲۰- ۱۰ مورد از نکات کنترلی و نظارتی در فروشگاه را توضیحدهید. ۱/ عدم مغایرت تعداد اجناس ثبت شده در فاکتور با مقدار تحویلی ۲/عدم مغایرت در نوع جنس تحویلی با شرح کالا و بارکد در فاکتور ۳/ کنترلتعداد اجناس در کارتن ها در هنگام تحویل ۴/ عدم وجود قلم خوردگی و تغییراعداد بر روی فاکتور ۵/ مراقبت در انتقال صحیح کالا به انبار ۶/ مکانیزهکردن انبار، چیدمان مناسب و طبقه بندی کالا در انبار ۷/ رسید و تحویلکالاها و پذیرش مسوولیت آن توسط انباردار ۸/ عدم صدور حواله کلی کالاهابه سطح فروش ۹/ عدم انتقال کالا از انبار به سطح فروش بدون حواله ۱۰/جلوگیری از فروش کالاهای بدون موجودی.
۲۱- عوامل زیان آور در محیط کار را توضیح دهید. فیزیکی – شیمیایی – آرگونومیکی – بیولوژیکی – روانی - مکانیکی.