[JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]بههم ریختگی ذهنی یکی از مشکلهای رایجی است که هنگام بروز ایدههای جدیدبهوجود میآیند. بعضی وقتها ممکن است یک چیزهایی یادتان بیاید، ولیندانید که آنها را کی خواندهاید و موضوعشان چه بوده است. این چیزهانمیتوانند کمک چندانی به خلاقیت شما بکنند. با دستهبندی مطالعات خود،این مشکل را حل کنید. [/JUSTIFY]
این مراحل عبارتند از:
۱) آمادهسازی ذهن
۲) مطالعه و بررسی
۳) تغییر و دگرگونی
۴) کمون
۵) جرقه
۶) تأیید و اثبات
۷) اجرا
درمرحلهی اول، یعنی آمادهسازی ذهن، شما میتوانید ذهن خود را برای داشتنفکر خلاق، آماده کنید. چگونه؟ باهم مروری به برخی از روشهای این کارمینماییم:
۱) همیشه جویای علم باشید. همهی ما میدانیم که فرایندیادگیری، فرایندی نیست که انتها داشته باشد. خیلی خوب است که رویارویی باهر موقعیتی را فرصتی جدید برای یادگیری بدانید. سعی کنید از لحظه لحظههایزندگیتان چیزهای بیشتری بیاموزید.
۲) زیاد بخوانید، همه چیزبخوانید. خیلی از خلاقیتها و نوآوریها در اصل نتیجهی ترکیب مفاهیم علوممختلفند. یعنی دانستههای شما از علوم مختلف دست به دست هم میدهند وایدههای جدید، خلق میکنند. شما هم میتوانید به خواندن کتابها، مجلههاو مقالههایی با موضوعهای مختلف، زمینههای خلاقیت را در خود بهوجودآورید.
۳) مطالبی را که میخوانید دستهبندی کنید. بههم ریختگی ذهنییکی از مشکلهای رایجی است که هنگام بروز ایدههای جدید بهوجود میآیند.بعضی وقتها ممکن است یک چیزهایی یادتان بیاید، ولی ندانید که آنها را کیخواندهاید و موضوعشان چه بوده است. این چیزها نمیتوانند کمک چندانی بهخلاقیت شما بکنند. با دستهبندی مطالعات خود، این مشکل را حل کنید.
۴)زمانی را هم برای تبادل نظر با دیگران بگذارید. گاهی وقتها در جمع دوستانهستید و باهم صحبت میکنید. بعد یکی از دوستان یک چیزی میگوید که باعثمیشود به فکر فرو بروید یا یاد چیزی بیفتید. این مسأله بسیار خوب است.ممکن است راهی به سمت خلاقیت پیدا کنید. خیلیها هستند که حتا بدون اینکهبدانند شما که هستید و به چه فکر میکنید، سؤالاتی را مطرح میکنند که بهشما درایجاد نگرشهای جدید بسیار کمک میکند.
۵) مجامع و جلساتیبروید که به رشتهی کاری شما مربوطند. در این جلسات فرصت ذهنانگیزی باکسانی را دارید که تا حدودی مثل شما فکر میکنند. میتوانید بفهمید کهآنها چهگونه مسائل را حل میکنند. اینجور مواقع معمولا به بینشهایجدیدی میرسید. در هر رشته و تخصصی ممکن است راهکارهای زیادی برای حل یکمسأله یا مشکل وجود داشته باشد، که مسلما همهی آنها را نمیدانید. اینجلسات برای آگاهی شما از دیگر راهکارها بسیار مفید است.
۶) بهکشورهای دیگر سفر کنید. مطالعهی فرهنگ کشورهای مختلف و سفرکردن به آنهافرصتهای باورنکردنیای به شما میدهد. سفرکردن، شما را از محدودیتهایفکری آزاد میکند. بسیاری از موانعی که سر راه خلاقیت قرار دارد، از فرهنگو آداب و رسوم ناشی میشود. سفرکنید و فرهنگ کشورهای مختلف را ببینید.دیدتان نسبت به فرهنگ خودتان باز میشود و دربارهی آن بیشتر و درستترفکر میکنید.
۷) مهارتهای شنیداری خود را بالا ببرید. با درست گوشکردن به حرفهای دیگران مخصوصا افراد مسنتر و باتجربهتر، چیزهای زیادییاد میگیرید. برای اینکار اول باید یاد بگیرید بهتر گوش بدهید و دوم یادبگیرید چهگونه بگویید که به شما بهتر گوش بدهند. یعنی توجه شنونده را بهخود جلب کنید. شنوندگان خوب، ویژگیهای خاصی دارند. ببینید چند تا از اینویژگیها را در خودتان سراغ دارید:
▪ خود را جای طرف مقابل بگذارید. خوب گوش بدهید. بفهمید که منظورش چیست و چه میخواهد بگوید.
▪ بگذارید مخاطب شما بداند که میخواهید مسأله موجود را به شکل رضایتبخشی حل کنید.
▪ سعی کنید احساس طرف مقابل را درک کنید. با تمام وجود گوش بدهید.
▪ هیچکس صددرصد بیاشتباه نیست. سعی کنید از گفتههای طرف مقابل چیزهای درست را پیدا کنید.
▪ میل سرزنش کردن طرف مقابل را در خود سرکوب کنید. سعی کنید احترام متقابل میان شما از بین نرود.
▪ رفتار خصمانه و انتقادی یا تدافعی نداشته باشید. بگذارید طرف مقابل بداند شما مایلید به حرفهای او گوش کنید.
▪ برای اطلاع بیشتر از افکار و احساسات طرف مقابل، از او سؤال کنید.
▪ با پیامهای غیر کلامی به طرف مقابل بفهمانید که به حرفهایش دارید خوب گوش میکنید. مثلا ارتباط چشمی را حفظ کنید.
▪ اگر خشمگین هستید، از بحث و مشاجره بپرهیزید. در اینحال سعی کنید فقط موضوع اصلی را دنبال کنید.
▪ سریع قضاوت نکنید.
▪ جملههای طرف مقابل را تکمیل و یا اصلاح نکنید.
مرجع: کتاب دربارهی خلاقیت