[JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]از زمانهای دور افراد مختلف عادت داشتند، هنگامی که میخواستند مطلبی رافراموش نکنند، نخی به دور انگشتان گره میزدند، کنار روسری خود را گرهمیکردند، کنار کاغذ خود را خم میکردند و یا با خودکار کف دستشان علامتمیزدند و... و کلیه مطالبی را که باید به خاطر میسپردند با همینعلامتها، به یادداشتند. بنابراین هر کس برای خود روشی در حفظ کردن مطالبدارد که شاید بیشترین بازدهی را برای همان فرد داشته باشد. [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY]در این مقاله روشهای کاربردی جهت به خاطر سپاری مطالب ارائه شده استکه با بکارگیری آنها میتوانیم حافظه خود را تقویت کنیم. شما برای به خاطرسپاری مطالب ابتدا باید ذهنی راحت و آرام داشته باشید چرا که هنگام اضطرابو نگرانی، به خاطر سپاری و حفظ مطالب مشکل خواهد بود. بنابراین روشی را کهبرای احساس آرامش به شما پیشنهاد میکنیم امتحان کنید. [/JUSTIFY]
● یک روش برای احساس آرامش ذهنی
پیش از اینکه شروع به یادآوری مطلبی بکنید روش زیر را اجرا کنید تا آرامش ذهنی برقرار شود و مطالب را بهتر دریابید.
۱) بانگرش مثبت در رابطه به این که شما میتوانید کل مطالب را بیاد بیاورید، شروع کنید.
۲) روی یک صندلی نشسته و پشتتان را کاملاً صاف به آن تکیه بدهید.
۳) چشمانتان را ببندید و با دودستتان محکم دو طرف صندلی را بگیرید.
۴) محکم به صندلی بچسبید و آن را تا آنجا که میتوانید، بالا بکشید.
۵) حین کشیدن صندلی به سمت بالا، پاهایتان را محکم به زمین فشار دهید.
۶) درهمین حالت آهسته تا ۱۰ بشمارید و احساس کنید که عضلات و بدن شما چقدر کشیده میشوند.
)۷ اکنون کاملاً عضلات را شل کنید و بدن را بدون حرکت و آرام روی صندلی آزاد بگذارید و احساس کنید که چقدر آرامش دارید.
۸) باچشمان بسته تصور کنید که انسان موفقی هستید و طعم موفقیت را در تصورات خود بچشید.
۹) آرام چشمان خود را باز کنید و در این وضعیت، شروع به دوره کردن مطالب خود کنید.
۱۰) اگر بازهم احساس فشار و اضطراب دارید مراحل را از ابتدا تکرار کنید.
● روش کلید ماشین
برایتقویت حافظه خود میتوانید از کلید ماشین، عینک، دفترچه، کتابها یانامهها و یا کلید وسایلی که باید به طور دائم همراه شما باشند استفادهکنید. بدین ترتیب که سعی کنید کلید ماشین خود را جائی بگذارید که در معرضدید نباشد به عبارتی آن را پنهان کنید تا هنگامی که برای رانندگی کردننیاز به آن دارید مجبور به یادآوری مکان آن باشید.
● روش یادآورها
معلمییک صندوق سفید بزرگ را هنگامی که میخواست تلفن مهمی بزند یا کار مهمیانجام دهد جلوی در خروجی میگذاشت. بدین ترتیب هنگامی که میخواست از منزلخارج شده یا وارد شود با دیدن این صندوق به یاد وظیفهِ مهم خود میافتادوشما نیز میتوانید با به کار بردن یادآورهای مختلف، از به تعویق انداختنوظایف مهم جلوگیری کنید.
● بازتاب شرطی
بنیان گذار این روشدانشمندی روسی به نام "پاولوف" بود. کاربرد این روش در قلم و حافظه بسیاروسیع است. طبق دستورات این روش باید سعی کنید مطالعات خود را هر روزدقیقاً در یک مکان و تحت شرایط ثابتی مانند خواندن در وضعیتی خاص و یا حتیخط کشیدن با رنگ و مواد خاص و... انجام دهید.
با تکرار این کار ذهن شما در وضع بسیار مساعدی برای مطالعه قرار خواهد گرفت، دقت شما افزایش پیدا کرده و انرژی کمتری صرف میکنید.
● به یادآوری خاطرات گذشته در تقویت حافظه
کوششکنید روی ورقه کاغذی خاطرههای زمانی را که سن شما از ۱۰ تا ۱۵ سال بودهاست، یادداشت کنید. این یادداشت را روزهای بعد با هر خاطرهای از خاطراتگذشته، در سالهای مذکور که به یادتان میآید، تکمیل کنید.پس از یک هفتهبه دوره ۶ تا ۱۰ سالگی و سپس در هفتههای بعد از دوره طفولیت تا ۶سالگیبپردازید و خاطرههای این دوره را نیز یادداشت کنید.
برای هر خاطره سعی کنید که تصویری از گذشته در ذهن خود به وجود بیاورید.
(خاطرههایی که از دوره طفولیت و جوانی شما به جای مانده است موجب شگفتی شما خواهد شد.)
● به خاطر سپاری نامها و چهرهها
درمرحله اول نام شخص را کامل بشنوید و به ذهنتان فرصت دهید تا آن را تحلیلکند. سپس به چهره شخص توجه کنید. بخصوص اگر مشخصه واضحی در ظاهر او بودنام او را به طریقی به این مشخصه یا مشخصات ربط داده و حفظ کنید.
چنانچهموفق نشدید، سعی کنید خودتان را به آن شخص علاقمند کرده و کوشش کنیداطلاعات بیشتری راجع به او کسب کنید و سپس این اطلاعات را با نام چهره اوتطبیق دهید.
● به خاطر سپاری زبانهای خارجی
اگر بخواهید به یکزبان خارجی حرف بزنید و بتوانید لغات و جملات آن را به طور کامل در حافظهخود نگه دارید باید سعی کنید، به این زبان فکر کنید و حرف بزنید. بهعبارتی افکار شما، بدون ترجمه زبان فارسی به آن زبان خارجی مستقیماً بهکمک واژههای خارجی بیان شود.
این امر در آغاز به نظر بسیار دشوارمینماید ولی پس از تمرین، کاری بسیار آسان خواهد بود. باید واژه نامهایکه برای ابتدای کار کافی باشد، در اختیار داشته باشید و از طرف دیگر بهطرز ترکیب جملات،آگاه شوید. برای احاطه به این امر به شما توصیه میشود بههر مطلب یا گفتگو به زبان خارجی، چندین بار گوش دهید. سعی کنید کل عبارت،موقعیت بکار بردن آن و... را به خاطر بسپارید و در موقعیتهایی مشابه ازعبارات و جملات آموخته شده استفاده کنید.
هیچ گاه از ترجمه لفظ بهلفظ استفاده نکنید و چنانچه قصد خواندن متن به زبان خارجی دارید ابتدا متنرا خوانده و معنای جملات را حدس بزنید و سپس یکی از ترجمههای خوب آن متنرا مطالعه کنید.
● به خاطر سپاری تاریخ و جغرافیا
تاریخ درسینیست که بتوان تمامی اطلاعات آن را در زمانی کم به خاطر سپرد بلکه باید بهتدریج و با برقراری ارتباط بین تاریخها و کشف همزمانی اتفاقات با هم حتیمقایسه تواریخ آن را به خاطر سپرد.
برای مطالعه جغرافیا نیز مانندتاریخ پیش از مطالعه، شناخت کلی و صحیحی از جزئیات داشته باشید. بایدبدانید که جغرافیا عبارت از، شرح و توصیف دادههای مستقل نیست بلکه میانبسیاری ازمطالبی که باید یادبگیرید، رابطهای وجود دارد.
در صورت فهمکامل این درس این امکان را پیدا میکنید که تقریباً بتوانید منابع کشاورزیو منابع کافی در یک ناحیه یا یک کشور را شرح دهید. سعی کنید بین اعداد،نام کشورها، محصولات، آب و هوا و... به روشهایی که در قسمتهای قبل توضیحداده شده ارتباط برقرار کنید.
● به خاطر سپاری ریاضیات
برای کسبموفقیت در به خاطرسپاری علوم ریاضیات، نخست باید قضایا و فرمولها را بهخوبی یاد بگیرید. در حل مسائل، هوش، استدلال و درک مفهوم مسئله دخالتدارند.
▪ هندسه: نخست باید درک صحیحی از آن داشته باشید. قضایایهندسه را به صورت خلاصه در دفترچهای همیشه همراه خود داشته باشید و بهشکلهای مربوطه به قضایا بسیار توجه کنید. از آنچه پس از مطالعه اشکال درمییابید فهرستی تهیه کنید که سپس خصوصیات شکل و نتایج کلی استدلال خود رایادداشت نمائید...
▪ جبر: در این مورد نیز ابتدا باید مفهوم راکاملاً فهمیده باشید و فرمولها و قضایا را به صورت خلاصه همانطور که درقسمت قبل گفته شد، همراه داشته باشید و از آنها کمک بگیرید.
به خاطر سپاری فیزیک، شیمی و علوم طبیعی
مطالعه این علوم شامل دو بخش است:
۱) مطالعه دادههای عادی، واقعیتها، مشاهدات و آزمایشها.
۲) مطالعه طرحها (کروکیها)، فرمولها، مسائل و...
برایمطالعه قسمت اول، ابتدا باید مطا لب را به طور مستقیم به خاطر بسپارید وروشی را که در رابطه با حفظ تاریخ و جغرافیا گفتیم در اینجا نیز بکاربرید.برای مطالعه قسمت دوم نیز آنچه که در رابطه با به خاطرسپاری ریاضیاتگفتیم، صادق است!