[JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY] افکار بزرگ ما را به سمت پیشرفت راهنمایی کرده و فردایی روشن رابرایمــان به ارمغان میآورد. با بهکارگیری اصولی که در این قسمت برایشما شرح میدهیم میتـوانـیـد یـک تـجارت بزرگ و بینقص راهاندازید.

ما متاسفانه ذهن خود را به انجام این امور عادت ندادهایم. این امر سببمیشود تـا توانایی خـود را بـرای دامـن زدن بـه تـصورات و تخیلات از دستداده و در نـتـیـجه قـدرت تـخـیـل خـود را به کار نگیریم. به همین دلیلفرصتهای بیشماری را به آسانی از دست میدهیم. ایـدههای بـزرگ از مـحـلیفـــرای باورهای شخصی نشات میگـیـرند. بـاید بـه دوردسـتها بنگرید وافکار متفاوت را آزمایش کنید تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. عدهایبـــا به کار نگرفتن ذهن خود آن را به طرز وحشتناکی بیحس و کرخت میکنند،چنین رفتاری باعث میشود درخت افکار شما هیچگاه به بار ننشیند.
۱) زیاد مطالعه کنید
ذهن شما همانند بدنتان برای اینکه رشد پیدا کرده و پرورش یابد، نیازمندتمرین و تحرک است، و چه تمرینی بهتر از کتاب خواندن. با آگاهی از نظراتدیگران پیرامون مسائل مختلف شما سطحینگری را کنار میگذارید و با یک دیدعمقی به موضوعات مختلف مینگرید.
۲) فرصتها را از دست ندهید
شاید بروز بسیاری از مسائل را به شانس واگذار میکنید. تصور شما نادرستاست. شاید بعضی مواقع حس میکنید که مغزتان اصلا کار نمیکند و هیچعکسالعملی از خود نشان نمیدهد اما مواقعی هم وجود دارد که ذهنتانبهقدری فعال است که میخواهید اینشتین را به رقابت دعوت کنید. تنها مشکلموجود این است که این زمان طلایی مواقعی که شما به آن نیاز دارید، ظاهرنمیشود. زمانی که ذهن در حال فوران است تا آنجا که میتوانید به افکارخود پر و بال دهید.
۳) یک دفترچه یادداشت به همراه داشته باشید
هنگامیکه افکار بینظیر به ذهن شما خطور میکنند، از ذخیرهکردن آنهااطمینان خاطر حاصل کنید. در این امر به یادداشتهای ذهنی اکتفا نکنید زیراممکن است به دست فراموشی سپرده شوند. سعی کنید همیشه یک دفترچه یادداشتهمراه داشته باشید.
۴) از افکار دیگران بهره بجویید
بهرهجستن از افکار و عقاید دیگران نیز به نوبه خود روش مناسبی برای گسترشایدههای شخصی شماست. با مطرح شدن یک بحث در میان جمع، آنقدر پیشنهادهایمختلف شنیده میشود که نیمی از آنها هرگز به ذهن شما نمیرسیدند. به اینطریق شما میتوانید با کولهباری سرشار از افکار متفاوت در جادهتصمیمگیری گام بردارید.
۵) تغییراتی در محیط اطراف خود ایجاد کنید
گاهی اوقات تنها چیزی که باعث میشود ذهن خسته شما را دوباره به کاراندازد، تغییر وضع ظاهری محیط اطرافتان است. اگر چشمانداز پیرامون شماتغییر کند، ذهن شما نیز به صورت ناخودآگاه به سمت یک دیدگاه جدید تغییرجهت میدهد. بنابر این میتوانید پیادهروی کنید، به باشگاه ورزشی بروید،کنار آب رود بنشینید و در کل به یک مکان جدید قدم بگذارید تا ذهن شما نیزبتواند آزادانه به تمرین و تقلا بپردازد.
۶) روی شکاف میان دو نسل خط بطلان بکشید
ذهن کودکان تروتازه و شاداب است. آنها جسور هستند و احساساتشان از طریقفشارهای اجتماعی سرکوب نشده است. به جهان با شگفتی مینگرند و مانندبزرگترها پاکی و معصومیت خود را از دست ندادهاند.
از سوی دیگر با افراد سالخورده و مسن نیز مشورت کنید. آنها مدتها پیش باتمام این مشکلات مواجه شدهاند و با آن دست و پنجه نرم کردهاند.تجربیاتشان آنقدر سودمند و با ارزش است که هیچ قیمتی را نمیتوان روی آنگذاشت.
۷) به رفیق خود مراجعه کنید
همه ما دوستی داریم که به نظر میرسد توانایی پاسخ به تمام مسائل و مشکلاتما را دارد. چرا تنها در مورد مشکلات شخصی از او کمک میخواهید؟ بد نیستگاهی در مورد مسائل مهمتر نیز از او یاری بجویید.
۸) به تواناییهای خود اتکا کنید
قواعد و اصول کلی را برای یک لحظه هم که شده فراموش کنید. این رهنمونهادر جای خود مفید هستند اما ممکن است مانند یک چشمبند عمل کرده و قدرتداشتن دید وسیع را از شما بگیرند و اجازه دیدن چشماندازهای متفاوت را بهشما ندهند.
هرازگاهی خود را از قید و بند قوانین آزاد کنید. شما میتوانید بدون توجهبه کارایی روشهای گذشته به آسانی و بدون بروز هیچ شک و تردیدی در راهمورد نظر خود گام بردارید. کمی جسارت به خرج دهید و سیستمهای فعلی را زیرسوال ببرید.
۹) در حیطه کاری خود به فعالیت بپردازید
خیلی خوب است که به ذهن خود اجازه دهید آزادانه به گردش بپردازد اما اینگردش باید در حیطه دانش شما انجام پذیرد. اگر یک طراح هستید، لازم نیستراهحلی برای مشکلات اقتصادی پیدا کنید. افکار شما تنها در رشتهای کهمهارت دارید خوب کار میکنند و در سایر رشتهها نتیجهای مصیبتبار را بهدنبال خواهند داشت. اگر نیاز به ورود به قلمرو دیگری را دارید بهتر استقبل از هر کار با یک متخصص مشورت کنید و اجازه انجام کلیه امور را به دستاو بسپارید تا با استفاده از دانش و تخصص خود عمل کند.
۱۰) به ذهن خود آزادی عمل دهید
آیا با تمرینهای رایج نویسندگان آشنایی دارید؟ آنها برای مبارزه بامحدودیتها یک روش بسیار جالب را برگزیدهاند. فقط کافی است قلم را رویکاغذ گذاشته و هر آنچه که در ذهنتان است، روی کاغذ بیاورید. میتوانید ازمشکلات شروع کنید و به دنبال هیچگونه ارتباطی در دستنوشتههای خودنباشید. مهم نیست که تا چه حد عبث و نامعقول به نظر میرسند.
بعدا میتوانید مثل یک جدول تناوبی آنها را سازماندهی کنید، در آخر نیزامکان دارد به چیزی دست پیدا کنید که بیهوده و بیربط باشد اما چیزی که دراین مبحث حائز اهمیت است، این است که شما به ذهن خود اجازه غرق شدن درمسائل مختلف را دادهاید و این خود یک امتیاز محسوب میشود. هیچکسنمیداند شاید به نتیجهای برسید که سالها منتظر آن بودهاید.
۱۱) ایدههای گذشته را
از نو بسازید
افکار شما مثل کامپیوتر هستند. هر چند وقت یک بار نیاز است که سختافزارآن را ارتقا دهید. ایدههای بزرگ گذشته را پیش روی خود بگذارید و روی آنهاعملیات نوسازی انجام دهید. آنها را اصلاح کنید و برای بهبودی آنها تلاشکنید. ضمائم لازم را نیز برای تقویت هر چه بیشتر به آنها بیفزایید. اینکارها را میتوان با نوشتن عقاید اولیه خود روی کاغذ و نظم دادن به آشفتگیذهنتان انجام دهید. عالی به نظر میرسد پس منتظر چه هستید؟ بهتر است درانجام آن تعجیل کنید.
۱۲) از الهه وجودتان یاری بخواهید
آیا یک شیء، آهنگ، مکان و یا یک شخص خاص وجود دارد که حضور و یا تجسم اوبرای شما خوشایند بوده و به ذهنتان نیرویی همچون قدرت موتور جت میدهد. ازهیچ تلاشی برای رسیدن به آن مضایقه نکنید. تنها یک چنین چیزهایی هستند کهشما را به سمت ابتکارات بدیع رهنمون میسازند. از وجود آن بهره بجویید واجازه دهید تا انوار طلایی آن به درونتان نفوذ کند و ذهن شما را دربرگیرد.
ویژگیهای یک ایده بزرگ شرکتها و کمپانیهای بزرگ بهویژه آن دسته که رویمسائلی نظیر طراحی و تبلیغات کار میکنند، سرمایهگذاریهای عظیمی صرفمیکنند تا به کارکنان خود آموزش دهند که چگونه میتوانند ذهن خود را آزادکنند تا سرچشمه ایدههای بزرگ باشند. خیلی از آنها از کارمندان درخواستارائه لیست هفتگی ایدهها را میکنند. در چنین محیطی چیزی به عنوان فکر بدوجود ندارد، فقط بعضی ایدهها خام هستند
بنابراین خیالبافی و رویاپردازی کنید تا ذهـن شما به نظریهپردازی عادتکند و از قلمرو سادگی بیرون آید. قدری افسارگسـیـخـــته باشید تا پندارشما به بلندیها پرواز کرده و اوج گیرد.


سایت بیرتک