همیشه هستند کسانی که می گویند...

اگر دانشگاه خوب قبول بشيم مي گن با سهمیه قبول شدن.
اگر دانشگاه خوب قبول نشيم مي گن بي سواد هستن.

اگر پولدار باشيم مي گن پول مردم رو بالا کشيدن!
اگر پولدار نباشيم ميگن يه مشت پاپتي هستند.

اگر وبلاگ بنويسيم مي گن شما رو چه به وبلاگ نوشتن؟!
اگر وبلاگ ننويسيم مي گن امل هستند!

اگر درباره زنان بنويسيم مي گن فمينيست هستند.
اگر درباره زنان ننويسيم مي گن مردسالار هستند.

اگر روسري رنگي بپوشيم مي گن چادري ها عقده اي هستن!
اگر روسري مشکي بپوشيم مي گن چادري ها افسرده هستن!

اگر زود ازدواج کنيم مي گن ترسيدن بمونن رو دست بابا مامانشون.
اگر زود ازدواج نکنيم مي گن ترشیده هستن.


اگر دولتمون وزير زن معرفي کنه ميگن ميخواد استفاده ابزاري کنه.
اگر دولتمون وزير زن معرفي نکنه ميگن تبعیض جنسیتی قائل شده.

اگر بميريم مي گن خواستن از زير مسئوليت شانه خالي کنن!
اگر نميريم مي گن جاي ما رو تنگ کردن!

.
.
.
بههمین خاطر دوستان زیاد به حرف هایی که میشنوید توجه نکنید .ببینید هدفتانچیه با توجه به اون از حرف هایی که میشنوید فقط اونایی رو که به رسیدن یابهبود هدفتان کمک می کنند توجه کنید