[JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY]کاراته به معنای دست خالی است. کاراته فقط برای مبارزه نیست. تحقیق جدیدمنتشره شده در مجله پزشکی ورزشی انگلستان نشان میدهد که افراد ۴۰ یا ۵۰ساله که به طور منظم هنرهای رزمی را تمرین میکنند سطوح حیرتآوری ازتناسب اندام را در مقایسه با افراد هم سنی که تمرین نمیکردند نشان دادند.
از زمانهای دور خواص حیرتآور ضدپیری برای کسانی که هنرهای رزمی تمرینمیکردند شناخته شده است. در بسیاری از کشورهای شرق آسیا دیدن گروههایبزرگی از افراد مسن (با سن ۶۰ یا ۷۰ و حتی ۸۰ سال) که با طلوع خورشید درحال تمرین در پارکهای عمومیهستند، غیرمعمولی نیست. با وجود سن اینافراد آنها دارای تعادل، انعطاف پذیری، قدرت و هماهنگی بسیار بیشترینسبت به افراد حتی جوانتر از خودشان در کشورهای دیگر هستند کهازبیماریهای مزمنی مانند دیابت چاقی و سرطان رنج میبرند.
● فواید کاراته
▪ سلامت جسمیو ذهنی شما را بهبود میبخشد.
▪ خودباوری و اعتماد به نفس شما را تقویت میکند.
▪ انجام کارهای تحصیلی شما را با افزایش سطح انرژی و تمرکز بهبود میبخشد.
▪ تکنیکهای برتر دفاع شخصی را فرا میگیرید.
● بهبود سلامت جسمی
فایده بارز فراگیری کاراته بهبود سلامت جسمیاست. افرادی که کاراته یادمیگیرند بهطور منظم چندین بار در هفته تمرین میکنند که این یکی ازمفیدترین رفتارها در زندگی است.
این عمل منجر به تعادل فشارخون و بهبود عملکرد گردش خون و کاهش سطحکلسترول و همچنین کاهش تعداد مراجعه به پزشک و تمام هزینههای پزشکی را بههمراه دارد. همچنین افرادی که کاراته یاد میگیرند دارای عضلات و مفاصلانعطافپذیری میشوند که شانس آنها را برای زنده ماندن در تصادفات رانندگیهمراه با آسیبهای کمتر در مقایسه با افرادی که تمرین کاراته انجامندادهاند، افزایش میدهد.
▪ بهبود سلامت ذهنی
فایده کمتر مشخص کاراته بهبود سلامت ذهنی است. خودتان را در یک ساحل زیبابا درختان نخل یا در حال تنفس هوای تازه کوهستان درحالیکه از زیباییکوهستان لذت میبرید، تصور کنید. بدون هیچ استرس روانی شما احساس سبکیمیکنید و عضلات شما ریلکس میشوند؛ در آن لحظه شما احساس میکنید که برایحس چیزهای زیبا در زندگی آمادگی دارید. هرکسی این حالت ذهنی را در حافظهخودش ثبت و نگهداری میکند.
بعد از دو ساعت تمرین کامل کاراته افراد کاملا احساس خستگی میکنند. همهعضلات و کل بدن در حالت ریلکس قرار دارند که حالت ذهنی بدون استرس راتداعی میکند. این یکی از بزرگترین هدایای طبیعت است که از طریقمکانیسمی بهوسیله ورزش و تمرین ایجاد میشود. هنگامیکه فرد حرکتی را درکاراته انجام میدهد، ۱۰۰ درصد تمرکز ذهنی خود را روی انجام حرکت میگذاردو در آن لحظه فرد نمیتواند به چیز دیگری فکر کند، زیرا واقعا هیچ نوعانرژی ذهنی در جای دیگر تلف نمیشود. افراد یک درس با ارزش زندگی رامیآموزند – انجام فقط یک کار در یک لحظه – این کار باعث کارایی بیشتر درانجام کارها میشود. زیرا ۱۰۰ درصد انرژی ذهنی فرد برای انجام آن کار صرفمیشود و نتایج آن کار موثرتر و سریعتر بهدست میآیند.
● ایجاد خودباوری و تقویت اعتماد به نفس
ایجاد خودباوری و تقویت اعتماد به نفس بر اساس این واقعیت است که افراد درکاراته یک هدفی را مشخص میکنند، آن را در ذهن بررسی میکنند، برای به دستآوردن آن تلاش میکنند و به هدف خود میرسند و در نهایت به کمربند بعدیارتقا مییابند. بهطور خیلی مختصر فرمولی برای موفقیت است. یک سفر هزارانکیلومتری با برداشتن قدم به قدم میتواند انجام شود. کاراته هدف بلند مدترا به چندین هدف کوتاه مدت تبدیل میکند کمربندهای رنگی پیشرفت در کاراتهبا سیستم کمربندهای
طبقهبندی شده اندازهگیری میشود. پس از آزمون هر کمربند افراد بازخوردمناسب را از امتحانگیرندگان در مورد قدرت و تکنیکهای خودشان و همچنینتوصیههای لازم برای پیشرفت را دریافت میکنند. هر کمربند جایزهای برایدست یافتن به یک هدف کوتاه مدت است که افق تازهای را برای رسیدن به هدفبعدی باز میکند. آن لحظهای است که فرد درک میکند که باوجود شرایط سخت وناملایمات او موفق به انجام کار و کنترل سختیها و شرایط شده است که ایندر حقیقت غذای روانی برای رشد اعتماد به نفس و خودباوری است.
آن لحظه هنگامیاست که خودباوری فرد بالا میرود با آگاهی از اینکه:
اهداف، قصد و جهت را در زندگی مشخص میکنند.
دستیابی به اهداف ابزاری برای موفقیت در زندگی است.
تقریبا هر هدفی را میتوان با برنامه ریزی خوب، نظم قوی و عملکرد مناسب به دست آورد.
بازخورد سازنده یا یک پاداش شایسته مکانیسمی است که باعث احساس رضایت و تقویت الگوهایی میگردد که باعث موفقیت میشوند.
● بهبود انجام کارهای تحصیلی با افزایش سطح انرژی و تمرکز
این کار بیشتر به خاطر این است که شما در کاراته در یک لحظه فقط یک کارانجام میدهید هنگامیکه شما ۱۰۰ درصد تمرکز خودتان را صرف انجام کاریمیکنید بهترین استفاده را از انرژی خودتان انجام میدهید. هر چیز دیگریفقط انرژی و زمان شما را تلف میکند. و از آنجایی که شما میدانید که زمانباارزشتر از پول است بهترین استفاده را از زمان برای انجام کارهای تحصیلیخودتان میکنید.
به عنوان یک نتیجه افرادی که کاراته تمرین میکنند مدت طولانیتری زندگی میکنند، سالمتر هستند و زندگی شادتری دارند.


حمیدرضا عزیزی

روزنامه تهران امروز