پژوهشگران اعلام كردند كه لذت نبردن از زندگي باعث مرگ زودهنگام و كوتاه شدن عمر ميشود.

نتايج يك پژوهش در ژاپن نشان داد افرادي كه تصور ميكنند زندگي كردن بيارزش است، زودترمي ميرند.

گفتني است، افزايش خطرمرگ و مير در بين اين قبيل افراد عمدتاً به خاطرابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي و نيز عوامل خارجي به ويژه خودكشياست.

پژوهشگران بر روي ۴۳هزار و ۳۹۱ زن و مرد در گروه هاي سني۴۰ تا ۷۹ ساله طي يك دوره ۷ساله مطالعه كردند.
[JUSTIFY]دراين دوره ۳ هزار و ۴۸ نفر از شركت كنندگان فوت كردند. از تمام اينافراد سوال شده بود آيا از زندگي خود لذت مي برند كه ۵۹ درصد آنها جوابمثبت دادند،۴/۳۶ درصد مطمئن نبودند و۴/6 درصد جواب منفي داده بودند.

نتايج تحقيقات نشان داد، افرادي كه از زندگي لذت نميبردند كمتر بهدنبال كار يا ازدواج ميرفتند، سطح تحصيلات پايينتري داشتند، ازنظرسلامت جسمي ، وضعيتشان بدتر و از لحاظ رواني استرس بيشتري داشتند و بهطوركلي درد بيشتري را در بدن خود احساس مي كردند.

آنها همچنين تمايل بيشتري به كاهش فعاليت و تحرك جسمي داشتند كه تمام اين فاكتورها مي تواند موجب مرگ زودهنگام انسان شود.[/JUSTIFY]