نمایش نتایج: از شماره 1 تا 6 , از مجموع 6

موضوع: ۶ اشتباه رايج بين زنان

 1. #1
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  ۶ اشتباه رايج بين زنان

  اشتباه اول: زناندر حق مردان مادري كرده و آنان را با بچهها اشتباه ميگيرند. اين جملهيعني اينكه زنان بيش از حد در حق مردان مفيد واقع ميشوند و كارهايي را كهخودشان ميبايست انجام دهند، برايشان انجام ميدهند.به دليل حسمادرانهاي كه در وجود همه زنان است و آنها هنگامي كه دختر كوچكي بودندهمين رفتار را از مادر خود ديدهاند و همان الگو را عينا تكرار ميكنند،مسلما مردها هيچ مخالفتي با اين عمل ندارند چون راحتتر هستند كه كسديگري كارهايشان را انجام دهد، اما به ياد داشته باشيد اين كار بعد ازمدتي شما را كلافه و خسته ميكند.اما چرا بعد از مدتي با وجود تمام اينفداكاريها، باز هم روابطتان خراب ميشود؟علي رغم اينكه در ابتدا اينروابط جوانب مثبتي دارد اما بعد از گذشت زمان، همسرتان از شما منزجرميشود چون الان او همانند يك پسر بچهاي است كه هميشه آرزوي اين را داردكه خانه، همچنين مادر خود را ترك گفته و مستقل زندگي كند. با امر ونهيمداوم به همسرتان او احساس ميكند كه بيلياقت است و باعث به وجود آمدنيك چرخه معيوب در زندگي ميشود. راه حل:1- از انجام دادن كارهايي كههمسرتان خودش ميتواند انجام دهد پرهيز كنيد.۲- با همسرتان مانند شخصيلايق، دانا و قابل اعتماد رفتار كنيد. سعي ننماييد به جايش فكر كنيد و ياتقويم او باشيد. يك بار كه وقت دكترش را فراموش كرد دفعه بعد آن را بهخاطر ميسپارد.۳- مسئوليتها را به او واگذار كنيد و اگر از انجام آنهابرنيامد سعي نكنيد مسئوليتها را از او سلب نماييد.

 2. #2
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: ۶ اشتباه رايج بين زنان

  اشتباه دوم: زنان،خود و ارزشهايشان را زير پا گذاشته و در مقايسه با مردان، خود را درمرتبه دوم قرار ميدهند! تصور كنيد بر سر ميز شام يك تكه ماهي بزرگترازآن يكي است آن را به چهكسي ميدهيد؟ چرا به همسرتان؟ و خودتان را دررتبه دوم قرار ميدهيد.ما علاقه، عادتها و فعاليتهاي خود را به خاطرهمسرمان كنار ميگذاريم چون اين علايق خوشايند او نيست و معمولا زنانميگويند كه وارد مرحله جديدي شدهاند وديگر اين فعاليتها برايشانجذابيتي ندارد در حالي كه خودشان را گول ميزنند و اغلب اوقات بعد ازاتمام اين روابط (طلاق) دوباره زنان به همان فعاليتهاي سابقشان بازميگردند و يا اينكه بسياري از مردان سعي دارند شما را از كساني كهدوستشان داريد (پدر، مادر، دوستان و...) جدا كنند. مرداني كه از دروناحساس ناامني زيادي دارند، شما را از سيستمهاي حمايتي تان جدا ميكنند،زيرا آنها نياز دارند كه احساس كنند همسرشان در كنترل كامل آنهاست. امااگر كس ديگري اين كار را با خودشان انجام دهد و آنها را در كنترل خودبگيرد شكوه سر ميدهند و اينكه زن در كنترل مرد باشد دو اثر سوءدارد:الف- بيش از حد به مرد خود وابسته ميشويد چون جز او كسي رانداريد.ب- شما منزوي و گوشه گير شده و قادر به برقراري ارتباط با ديگراننخواهيد بود. از لحاظ احساسي و براي اينكه مردتان را راضي كنيد به هرشكلي كه او ميخواهد در ميآييد؛ يكي از معمولترين راههايي كه ارزشتانرا زير پا گذاشته و خود را در درجه دوم اهميت قرار داده و همه چيز خودحتي قيافه، رفتار و عقايد تان را تغيير داده تا به شكل زن ايدهال او درآييد جراحيهاي خطرناكي است كه فقط به خاطر اينكه همسرتان، شما را باقيافه و يا هيكل ديگر بيشتر دوست بدارد و بپسندد. راه حل: ۱- از تماميروياها و خواستههاي گذشتهتان كه بهخاطر عشق شوهرتان زير پا گذاشتهايدليستي تهيه كنيد (درسته كه سخته اما اين كار را انجام دهيد) تا در آيندهديگر مرتكب چنين كاري نشويد.۲- روياهايتان را تعقيب كنيد و شخصيت خود راتمام و كمال به خاطر بسپاريد و به خاطر ديگران به هر رنگي در نياييد. بهاميد اينكه مردي را بيابيد كه بتواند شما را اغنا كند. هر چقدر كاملترباشيد احتمال اينكه مستاصل شويد كمتر است و ارزشهايتان را كمترزير پاميگذاريد.

 3. #3
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: ۶ اشتباه رايج بين زنان

  اشتباه سوم : زنهايعاشق تواناييهاي يك مرد ميشوند.آيا از اين كه مدام استعدادهاي مرد زندگيتان را شكوفا ميسازيد به خود ميباليد؟ آيا هميشه احساس ميكنيد همسرتانتنها به اين دليل در كارهايش موفق نبوده كه تا به حال كسي پيدا نشده او راواقعا دوست داشته باشد؟ و حال كه شما از راه رسيدهايد اين كار را ميتوانيد بكنيد؟ چگونه عاشق پتانسيلهاي يك مرد ميشويم؟ما به ماموريت نجاتروحي ميرويم و مردهايي را مييابيم كه مايل نيستند به خود كمك كنند اماما سعي داريم به آنها كمك كنيم. مردهايي را مييابيم كه ما را دوستندارند و يا با ما خوش رفتار نيستند . اما ما همچنان به اين رابطه ادامهميدهيم و با اين تعريف و تمجيدها ميخواهيم كه آنان را شيفته خودبكنيم.زناني كه اين گونه هستند با خود ميگويند : اگر به او محبت بيشتريبكنم حتما او عوض ميشود . زناني كه عاشق پتانسيلهاي يك مرد ميشوندغالبا اعتماد به نفس چنداني نداشته و احساس خوبي نسبت به خودشان ندارند وفكر ميكنند براي اينكه دوست داشته شوندبايد سخت تلاش كنند . داشتنرابطهاي سالم با يك مرد به معناي عشق ورزيدن به كسي است كه در زمانميباشد ، نه عشق ورزيدن به كسي كه در آينده به آن تبديل خواهد شد . راهحل: انرژيهاي خلاقتان را ابتدا متوجه زندگي و شغل خود كنيد. مردي راپيدا كنيد كه مسئوليت سر و سامان دادن به زندگيش را خود به عهده بگيرد.به طوري كه مجبور نباشيد دائم به جاي او كار كنيد.

 4. #4
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: ۶ اشتباه رايج بين زنان

  اشتباه چهارم: استعدادهاو تواناييهاي خودتان را دست كم گرفته و حتي گاهي اوقات آنها را مخفيميكنيد.آيا مدام عادت داريد درحضور مردي كه دوستش داريد، خودتان را پايينبياوريد؟ آيا استعداد و تواناييهايي داريد كه همسرتان از آنها خبرندارد؟ اغلب ما از ترس اينكه مبادا زندگي مان را بدين وسيله تهديد كردهباشيم استعداد و موفقيتهايمان را پنهان ميكنيم .راه حل: هر گاه تعريفو تمجيدي از شما شد به جاي اينكه آن را رد كنيد همان لحظه به خود بياموزيدتا اين كار را ترك كنيد وآن وقت بزرگي و عظمت خود را جشن بگيريد و دفعهبعد كه كسي از شما تعريف كرد نفس عميقي بكشيد و بگوييد: متشكرم. به دنبالمردي باشيد كه تمايل داشته باشد ، بزرگي و درخشش شما را ببيند.

 5. #5
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: ۶ اشتباه رايج بين زنان

  اشتباه پنجم: متاسفانهزنها عادت دارند كه با ديگران از موضع ضعف برخورد كنند و قدرت را به دستمردان زندگيشان ميدهند. براي زنهايي كه مرتكب اين اشتباه ميشوند بهاميد اينكه مردهاي شان بيشتر دوستشان داشته باشند يك اسمي گذاشتهاند؛ "قربانيان عشق ." قرباني عشق، كسي است كه خود را به علتي برتر فدا ميكندو در اين راه اعتماد به نفسش را از دست ميدهد تنها به اين دليل كه همسرشاو را بيشتر دوست داشته باشد. راه حل: شايد فكر ميكنيد كه با اين كاراحساسات يكديگر را بهتر درك ميكنيد و بسيار بخشنده و مهربان هستيد. اماحقيقت اين است كه به بدترين وجه ، قرباني عشق هستيد و به همسرتان ايناجازه را ميدهيد كه با شما بدرفتاري كند.

 6. #6
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: ۶ اشتباه رايج بين زنان

  اشتباه ششم: زنانهنگامي كه نيازهايشان را از مردان مطالبه ميكنند مانند دختر بچههارفتار مي نمايند. راه حل : وقتي گريه ميكنيد از خودتان بپرسيد آيا واقعاعاملي وجود دارد كه من به خاطرش گريه كنم و اين طور عصباني باشم ؟ اينجمله خيلي مهم است!اگر با نشان دادن خشمتان مشكل داريد، ميتوانيد به جايآن كه گريه كنيد احساسات واقعيتان را مانند يك بزرگسال ابراز كنيد نهاينكه پشت اشكهايتان مخفي شويد البته اين بدين معني نيست كه نبايد بهخودتان اجازه بدهيد كه گريه كنيد.قبل از آن كه منتظر مردي باشيد كه بيايدو شما را نجات دهد ،فكر كنيد كه تنها هستيد و بايد به تنهايي از اين مشكلفائقآييد، بعضي از مشكلات ريشه در دوران كودكي افراد دارد و ترك آنهاساده نخواهد بود. اجازه دهيد زن قوي و فوقالعادهاي كه در درون شماست،بيرون بيايد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •