احساسات خود را بيان کنيد. وقتي فرزند خود را به مدرسه مي فرستيد به اوبگوييد دوستش داريد. وقتي مشغول انجام تکاليفش است باز هم علاقه خود رابيان کنيد حتي نوجوانان سرکش نيز علاقه و توجه قلبي شما را رد نمي کنند.

:: در حال نوازش با او گفتگو کنيد. اين روش ابراز غيرکلامي علاقه است.ايجاد اين رابطه با کودکان و فرزندان دوره ابتدايي آسان است. با بزرگترشدن کودک ابراز علاقه به اين روش سخت تر مي شود. ولي کودکان مدرسه اي نيزهنوز گاهي به نوازش نياز دارند و از در آغوش گرفتن استقبال مي کنند. حتينوجوانان که اغلب در آغوش گرفتن را رد مي کنند. حتي خاراندن پشتشان توسطوالدين را دوست دارند.

[JUSTIFY]:: به او توجه کنيد. وقتي با عروسک بازي مي کند بايستيد و او را تماشاکنيد. وقتي فرزند ديگر در حال نواختن ساز است بنشنيد و به آهنگ او گوشدهيد. اين روش بسيار دقيقي براي گفتن دوستت دارم با چشم و گوش است.

:: به او کمک کنيد. اگر وقتي با عجله مي خواهد به سرويس مدرسه برسد و درمورد غذا٬ لباس يا کيفش مشکلي دارد به او کمک کنيد. اگر مي خواهد قلعه ياخانه بسازد جمع آوري قطعات و نقشه آن با مشکل مواجه شده٬ به او کمک کنيد وبي توجه عبور نکنيد.

:: به سرگرمي ها و علايق او توجه کنيد. به مدرسه اش سر بزنيد اگر مسابقهاي دارد حتماً به تماشا برويد. علائق فرزندتان مهم است اگر به آنها توجهکنيد عشق و علاقه خود را ثابت کرده ايد.

:: عشق و علاقه خود را همزمان با محدوديت ها ابراز کنيد. وظيفه شما ايجادمحدوديت منطقي براي رفتارهاي فرزندتان است. والدين دمدمي نشان مي دهند کهبراي توجه به فرزندان خود انرژي کافي ندارند. حتي گفتن "نه" و تغيير ندادنآن در مواردي قويترين نوع بيان عشق است.

:: به آنچه بايد انجام دهد توجه کنيد. (کارهاي درست را تشويق کنيد) باتوجه و تشويق رفتارهاي مثبت به روش ديگري به او مي گوييد دوستت دارم.مثلاً بگوييد : در جمع کردن سفره کمک کردي از تو ممنونم. يا به تو افتخارمي کنم که براي کمک از دوستت تشکر کردي.

:: موضوعاتي را براي گفتگو پيدا کنيد. ( سر صحبت را باز کنيد ) روش کاملکردن چرخه گفتگو را ياد بگيريد. به عنوان مثال نگوييد : نگران نباش٬ دوستديگري پيدا مي کني.

:: پاسخ دهيد : "کي مي روي" منظور شما از اين سوال اين است که شنيدم چهگفتي و به آن علاقه مند شدم و مايلم بيشتر بدانم. توجه٬ علاقه و عشق راثابت مي کند. او را تشويق کنيد به گام ها و مراحل پيشرفت او توجه کنيد.اگر مطالعه مي کند٬ فوتبال بازي مي کند يا در حال پرورش و رشد پرنده اياست او را تشويق کنيد و اگر نااميدي و شکست را تجربه کرد براي پاک کردناشکهايش پيش او باشيد.[/JUSTIFY]