نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: لکنت زبان در کودکی وبزرگسالی

 1. #1
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  لکنت زبان در کودکی وبزرگسالی

  لکنت زبان عمدتاً و بطور کلی جز در موارد استثنایی در دوران خردسالی آغازشده و یک پدیده خاص دوران کودکی است. معمولاً از سنین ۲ تا ۴ سالگی شروعمیشود. لکنت زبان از مهمترین و متداولترین اختلالات تکلمی است. در سنین۶ تا ۷ سالگی نیز که مصادف با زمان آغاز مدرسهاست به لحاظ ویژگیهای عاطفیو سازگاری اجتماعی خاص این دوره موقعیت مناسبی است برای بروز لکنت زبان درمیان کودکانی که بیشتر مستعد چنین اختلالی هستند. گاهی از موارد در دورانبلوغ نیز افرادی که قبلا به نحوی لکنت زبان داشتهاند دچار لکنت زبانمیشوند.
  در واقع سن، شرایط و ویژگیهای بلوغ نیز احتمالاً در تغییر شکل یا تشدیدلکنت موثر است. لکنت زبان در میان پسران بیشتر از دختران است و دربررسیها و تحقیقات مختلف نسبتی در حدود ۷۰ درصد برای پسران و ۳۰ درصدبرای دختران ذکر گردیدهاست. بسیار دیدهایم که بعضیها به هنگام صحبت،لکنت زبان دارند؛ یعنی زبانشان بر سر برخی از حروف گیر میکند. با چنینافرادی باید با ملایمت رفتار کرد؛ ولی متاسفانه عدهای هستند که کند زبانیرا دستاویز شوخی و ریشخند میپندارند. کندی زبان در جایی پیش میآید کهدستگاههای تکلم انسان دچار پارهای از تشنجهاست؛ از اینرو ادای کلماتناگهان به مانع برخورد میکند و پیوسته مکثی در میان صحبت روی میدهد. بههنگام چنین رویدادی معمولاً انسان حرفی را که روی آن مکث ایجاد شدهاست،چندبار تکرار میکند.

 2. #2
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: لکنت زبان در کودکی وبزرگسالی

  انواع لکنت
  لکنت کلونیک یا حالت تکراری در بیان کلمه در ایننوع از لکنت زبان کودک یک سیلاب از کلمهای را (که معمولاً اولین سیلابکلمه را) با سرعت و تشنج تکرار میکند. مثلاً کلمه پدر را چنین بیانمیکند: پ پ پ پدر.
  لکنت تونیک یا توقف در تلفظ در این حالت در فعالیت عضلات تلفظی چند ثانیهتوقف و سکون بوجود میآید و کودک دچار وقفه در تلفظ و ادای کلمه همراه بافشار، کوشش و حرکات خاصی است. کودک مبتلا به این لکنت برای ادای کلمهشدیدا به خودش فشار میآورد و پس از لحظاتی سکون بطور ناگهانی و با تشنجکلمه را ادا میکند.
  مراحل مختلف لکنت کودکانی که دچار لکنت زبان هستند معمولاً و از بدوپیدایش لکنت تا مرحله نهایی مراحل مختلفی را به شرح زیر میگذراند.
  لکنتی که کودک پذیرفتهاست. کودک در این مرحله متوجه میشود که برخی ازحروف و کلمات را بطور غیرطبیعی تکرار میکند. اما به نظر میرسد که نگرانحالت گویایی خودش نیست. کودک از این که اختلال تکلمی دارد ناراحت نبوده ورنجی نمیبرد و کوششی هم برای رفع آن نمینماید. در این مرحله ، لکنت کودکمعمولاً همراه با اختلالات تنفسی و یا علایم و عوارض بیماری نیست. نوعلکنت کودک در این مرحله بیشتر از لکنت تکراری است و به همین دلیل در اینحالت برنامههای گفتار درمانی موثر است.
  لکنتی که کودک در برابر آن واکنش نشان میدهد (لکنت پس رانده) بتدریج کهکودک بزرگ شده و دامنه مکالمات وسیع تر میشود به واسطه رفتارهای خاص وفشارهایی معمولاً از سوی همسالان، والدین و معلمان متوجه کودک میشود، کهکودک بطور قابل توجهی با تعجب و گاه همراه با دلسردی نسبت به چگونگیاختلالات گویایی خود عکس العمل نشان میدهد. مثلاً به محض اینکه برخی ازاعضای فامیل و نزدیکان و اطرافیان کودک متوجه میشوند که او لکنت دارد،رفتارها و واکنشهای مختلفی نشان میدهند. وی این واکنشها را درک کرده وبالطبع عدم اطمینان و تنش عضلانی او بیشتر میشود.
  لکنت پیچیده و شدید بتدریج که حرکات و رفتار ضمنی همراه با لکنت به صورتغیر ارادی ظاهر میگردد، شدت لکنت افزایش مییابد. به نحوی که کودک نسبتبه همه موفقیتها و به همه کلمات و همه اصواتی که با عدم روانی و سلامت اودر صحبت توام میشوند، حساسیت و نگرانی پیدا میکند. در این شرایط لکنتخود، روز به روز پیچیده تر و شدیدتر میشود. بطوری که هر چقدر بیشتر نسبتبه موفقیتها، کلمات و جملات از خود نگرانی و ترس نشان میدهد، لکنت اوبیشتر میشود و هر چقدر لکنت او بیشتر میشود نگرانی و ترس او از شرایط وموقعیتها و کلمات و اصوات افزایش مییابد.

 3. #3
  مدیران شورای نظارت گنجینه آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۷
  نوشته ها
  1,597
  سپاس ها
  29
  سپاس شده 7 در 6 پست

  Re: لکنت زبان در کودکی وبزرگسالی

  علل لکنت
  در واقع دلایل بروز لکنت زبان در کودکان، تا کنونبطور دقیقی روشن نشدهاست. اما آنچه تا حدودی مشخص است، آن است که لکنتنمیتواند علت واحدی داشته باشد. بلکه همواره معلول علت بدنی، عاطفی،اجتماعی و یا ترکیب این عوامل است. بسیاری از افرادی که لکنت زبان دارنددچار بعضی از ناراحتیهای عصبی و ناسازگاریهای اجتماعی هستند. اما تشخیصاینکه آیا اینگونه ناراحتیهای روانی علت لکنت زبان است و یا لکنت خود حاصلحالات و فشارهای ناشی از اختلالات روانی است، بسیار مشکل است. در بعضی ازمواقع لکنت ربان ممکن است حاصل نارساییها و اختلالات دستگاه عصبی باشد ویا در مواردی نیز لکنت زبان از زمان کودکی در اثر بعضی ناهنجاریهای خفیففیزیولوژیکی پدید میآید.
  روشهای اصلاح و درمان لکنت زبان امروزه از روشهای مختلفی برای اصلاح،درمان و بازپروری اختلالات گویایی و لکنت زبان استفاده مینمایند. از جملهاین روشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
  روشهای زبانی یا تلفظی برای انجام این عمل بهترین هماهنگیها بین حنجره،گونهها، زبان و لبها لازم است؛ اما همین که در این هماهنگی خللی ایجادشود، زبان به لکنت میافتد. پیش از سن ۴ یا ۵ سالگی بهندرت معلوم میشودکه کودک لکنت زبان دارد. کندی زبان بر اثر اختلالهای بدنی یابرآشفتگیهای عاطفی، در انسان رشد مییابد. گویا بتوان در پارهای موارد،کند زبانی را از راه آموزش برطرف کرد؛ یعنی به شخص مبتلا آموخت که چگونهآهسته آهسته چیزی را بخواند؛ آهسته آهسته و با توجه خاص به حرف زدن خود،سخن بگوید و هر هجایی را با کمال دقت ادا کند.
  همچنین به وی میآموزند چگونه به هنگام بند آمدن زبانش، تنفس خود را تنظیمکند. بر اثر مطالعه درباره صوتها یا ترکیب صوتهایی که چنین مشکلی را فراهممیآورند، به پارهای از تمرینهای مرحله به مرحلهای، برای خواندن دستیافتهایم که با انجام آن میتوان تا حدود زیادی بر مشکل «کند زبانی» چیرهشد. به هر حال، درمان لکنت زبان باید بهوسیله متخصص گفتار درمانی انجامگیرد. این نکته نیز بسیار قابل توجهاست که نباید مبنای عاطفی را در کندزبانی نادیده گرفت.
  روش دو جانبه یا مکمل در این روش به بازپروری و پرورش جنبههای دوگانهفکری و زبانی اهمیت فراوان داده میشود. این روش بیشتر در مورد کودکان ۳تا ۷ ساله استفاده میشود و معمولاً نتایج ثمر بخشی دارد. هدف این روش درواقع پرورش دوگانهای از قدرت و صحت تفکر، قدرت و صحت بیان است. به عنوانمثال برای نیل به این منظور به کودک میآموزند که افکار خود را اصلاح وروشن دریابد، فقط افکار واضح و روشن خود را به زبان جاری نماید و کلمات وجملات را دقیق و رسا بازگو نماید.
  روشهای روان درمانی این روشها بویژه در مورد افرادی که دچار کشمکشهایعاطفی و اختلالات روانی عصبی هستند بکار میرود. روش روان درمانی برایکودکان سنین پایین ثمر بخش نیست.
  روش دارو درمانی برخی اعتقاد دارند که یکی از عوامل لکنت تنشها و اضطرابو هیجانات عاطفی است. لذا داروهای آرام بخش میتوانند تا حدودی کودک را ازاضطراب و هیجانات عاطفی به دور داشته و در نتیجه لکنت زبان او را تقلیلدهند.
  رفتار درمانی یکی دیگر از روشهای متداول و نسبتاً جدید در اصلاح وبازپروری لکنت زبان روش تغییرات و اصلاحات رفتاری است. نظریه مدافعان اینروش در این است که یکی از علل لکنت زبان کودک رفتارهای سازش نایافته و یاناهنجار اوست. لذا در این روش سعی بر اصلاح رفتارها و بالطبع تقلیل لکنتزبان کودک است.
  روش خود درمان گری این روش که در واقع میتواند نوعی روش رفتار درمانی نیزتلقی شود، بر این اساس استوار است که فرد لکنتی با انگیزه قوی و ایجادتغییرات لازم در زمینه بازخوردها و نگرشهایش نسبت به لکنت خود بهبرنامهای منظم، مشخص و بطور جدی و مصمم تلاش کند که اختلال گویایی خود رااصلاح کند.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •