[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]آيا شما اهل اهمال و دفع الوقت هستيد؟اگر شما نيز مثل بسياري از آدم ها باشيد، پاسخ اين سؤال مثبت است. اما ايناحتمال هست كه شما نخواهيد با اضطرابات حاصل از زندگي اهمال كارانه سركنيد. ممكن است بيشتر كارها را در حالي كه ميل به انجامشان داريد به تعويقبيندازيد، و به دلايلي به طفره رفتن و تعلل ورزيدن ادامه دهيد. اين روالمسامحه كاري از جنبه هاي بسيار خسته كننده زندگي است. اگر شما به سختيگرفتار اين حالت باشيد كمتر روزي مي گذرد كه نگوييد «مي دانم بايد آن كاررا سامان دهم، اما باشد براي بعد.» گناه اين نقطه ضعف را به سادگي نميتوان متوجه عوامل بيروني دانست. تعلل ورزيدن و ناراحتي هاي حاصله از آنتماماً به خود شما بستگي دارد.

چند نمونه از اهمال كاري و تنبلي متداول

بعضي زمينه هايي را كه در آن انتخاب «تعلل ورزي» بسيار سهل تر از انتخاب «عمل» است عبارتند از :

۱ - ادامه دادن به شغلي كه امكاني براي رشد و پيشرفت ندارد .

۲ – اصرار بر حفظ روابطي كه نابسامان شده است. متأهل يا مجرد ماندن فقط به اميد اين كه اوضاع بهتر خواهد شد.

۳- امتناع از كوشش در حل مشكلاتي كه در روابط مختلف پيش مي آيند، از قبيلمشكلات جنسي – خجالت و يا ترس. به جاي اين كه اقدامي سازنده به عمل آوريدفقط منتظر مي مانيد تا اوضاع خود به خود بهبود يابد .

۴ - بي توجهيبه اعتياداتي از قبيل الكليسم – مواد مخدر، قرص هاي آرام بخش يا سيگار. بهخود مي گوييد «هر وقت آمادگي داشتم آن را ترك مي كنم » در حالي كه ميدانيد به تعويق انداختن اين كار به سبب ترديدي است كه نسبت به توانايي خودداريد.

۵ - به تعويق انداختن كارهاي دشوار يا كم اهميت نظير نظافت منزل.

۶- طفره رفتن از مواجهه با ديگران مثلاً يك شخص بلند مقام يا يك دوست؛ باماندن در انتظار فرصت مناسب كم كم به اين نتيجه مي رسيد كه چنين برخورديلازم نيست، در حالي كه ممكن است اين مواجهه روابط شما را، يا كيفيت خدماترا، بهبود بخشد .

۷ - تصميم به شروع رژيم غذايي مناسب از فردا ياهفته بعد. البته چون «به تعويق انداختن» از رژيم گرفتن آسان تر است ميگوييد «فردا رژيم مي گيرم»؛ فردايي كه هيچوقت نخواهد آمد.

۸ - به تعويق انداختن كارها به بهانه خواب يا خستگي .

۹ - خستگي و بهانه ، احساس كسالت و ملال و مريض شدن، شيوه هاي عالي براي تعلل ورزيدن است.

دلايل ادامه اهمال كاري و تنبلي

ريشهاهمال كاري و تنبلي كردن را مي توان در خود فريبي و فرار از قبول مسئوليتدانست. در اينجا مهمترين بازده هاي مسامحه كاري را ذكر مي كنيم.

۱ - تعويق هر امر به شما امكان مي دهد تا از فعاليت هاي ناخوشايند فرار كنيد.

۲ – از راه خود فريبي مي توانيد احساس آرامش كنيد.

۳ - تا زماني كه به تعلل ورزي خويش ادامه مي دهيد مي توانيد پيوسته همانگونه كه هستيد باقي بمانيد .

۴- با احساس ملال، كسي يا چيزي را موجب اندوه خود دانسته و سرزنشش مي كنيد،تا مسئوليت را از دوش خود برداريد و متوجه امر كسالت آور بيروني كنيد.

۵– با انتظار بهتر شدن اوضاع مي توانيد بنشينيد و دنيا را به خاطر اندوهخود سرزنش كنيد؛ اما اوضاع هيچگاه به نفع شما تغيير نمي كند، اين يك شيوهعالي براي اجتناب از كار كردن است .

۶ - با دوري گزيدن از فعاليت هايي كه مستلزم مخاطره است براي هميشه از احتمال شكست دوري مي كنيد.

۷ – آرزو مي كنيد كه خواسته هايتان خود به خود برآورده شوند.

۸- ابراز همدردي ديگران و دلسوزي شخص خودتان را جلب مي كنيد تا به خاطراحساس اضطراب شما كه ناشي از انجام ندادن كارهايي است كه نتواسته ايدبكنيد همواره دلسوزتان باشند .

۹ - با اجتناب از كار مي توانيد ازموفقيت فرار كنيد. در نتيجه از احساس آدم خوب و لايق بودن و بلکه پذيرشمسئوليت هايي كه موفقيت به همراه دارد نيز احتراز خواهيد كرد.

چند روش براي از بين بردن اهمال كاري و تنبلي

۱- يك روز تصميم بگيريد كه فقط به زمان حال بينديشيد، و سعي كنيد آن پنجدقيقه را صرف انجام كاري كه «مي خواهيد» بكنيد. در اين فاصله كوتاه از بهتعويق انداختن آنچه موجب ارضاي خاطر شماست اجتناب كنيد.

۲ -بنشينيد و شروع به كاري كنيد كه به تعويق افكنده ايد: نوشتن يا خواندنكتابي كه قصد داشته ايد. خواهيد ديد كه اهمال شما هيچ ضرورتي نداشته، زيراهمين كه تعلل را كنار بگذاريد، دست زدن به كار دلخواه را به احتمال زياددلپذير و لذتبخش خواهيد يافت. شروع به اجراي كار مورد نظر عملاً موجب ميشود تا اضطراب خود را نسبت به انجام تمامي آن كار فراموش كنيد.

۳ -وقت مشخصي را تعيين كنيد و اين وقت را منحصراً به انجام كاري كه به تعويقانداخته ايد اختصاص دهيد. خواهيد ديد كه همين پانزده دقيقه كوشش كل مشكلتعلل ورزي شما را از ميان برمي دارد.

۴ - خود را مهمتر از آنبدانيد كه با اضطراب درباره كارهايي كه بايد به انجام برسانيد زندگي كنيد.بار ديگر كه مي بينيد اضطراب ناشي از تعويق كاري ناراحتتان مي كند، به يادبياوريد مردمي كه خويشتن را دوست دارند اينگونه خودشان را آزار نمي دهند .

۵- زمان حال را با دقت بررسي كنيد. ببينيد اكنون از چه چيز اجتناب مينماييد و شروع به مقابله و مبارزه با ترس از زندگي، مثبت و سازنده كنيد.به تعويق اندازي موجب نگراني نسبت به امري در آينده مي شود و اين نگرانيجانشين زمان حال شما مي شود.

۶ - تصميم بگيريد و عمل کنيد؛ حالا،رژيم غذايي متناسب را شروع كنيد؛ همين الان. به اين طريق است كه با مشكلاتخود مقابله خواهيد كرد. با عمل در «همين لحظه» عمل كنيد. تنها چيزي كهمانع شما مي شود خود شما، و انتخاب هاي بيمارگونه اي است كه به عمل آوردهايد زيرا قدرت خودتان را باور نداشته ايد. خيلي ساده است فقط عمل كنيد .

۷- نگاه دقيقي به زندگي خود بيندازيد؛ اگر مي دانستيد فقط شش ماه ديگر زندهخواهيد بود، آيا همين روش ها و همين كارها را انتخاب مي كرديد؟ ديگر بهخود نگوييد كه عملكردتان بايد خوب باشد. به خاطر داشته باشيد كه نفس عملكردن بسيار مهمتر است.

۸ - در به عهده گرفتن كاري كه از آن پرهيزداريد شجاع باشيد. يك عمل شجاعانه مي تواند همه ترس هاي شما را از بينببرد. ديگر به خود نگوييد كه عملكردتان بايد خوب باشد. به خاطر داشتهباشيد كه نفس عمل كردن بسيار مهمتر است.

۹ - تصميم بگيريد كه تالحظه خوابيدن خسته نشويد اجازه ندهيد كه خستگي يا بيماري، وسيله اي برايفرار از كار يا به تعويق انداختن آن شود .

۱۰ - كلمات «اميد»،«آرزو» و«شايد» را از فرهنگ لغات خود حذف كنيد. اين كلمات، ابزار بهتعويق اندازي كارها هستند. هر وقت اين كلمات وارد ذهن شما مي شوند، جملاتتازه اي را جانشين آنها سازيد، مثلاً جمله «اميدوارم كارها رو به راهشوند» را به جمله «آن كار را عملي خواهم ساخت» تبديل كنيد.

۱۱ - رفتارهاي منتقدانه خود را هر روز يادداشت كنيد. با نوشتن، دو منظور زير حاصل خواهد شد:

۱) چگونگي بروز رفتار انتقادي را در زندگي خود مشاهده خواهيد كرد

۲)تعداد دفعاتي كه انتقاد مي كنيد، نوع انتقاد، وقايع و افرادي كه به اينحالت شما مربوط مي شوند، مشخص مي گردند. همچنين از انتقاد كردن دستبرخواهيد داشت، زيرا نوشتن موارد آن در يادداشت روزانه عملاً كار بسياردردناكي مي شود.

۱۲ - اگر دلتان مي خواهد دنيا تغيير كند، شكوه وشكايت نكنيد. كاري بكنيد به جاي اين كه لحظات خود را با انواع نگراني هاياختلال آميز نسبت به كارهاي عقب مانده بگذرانيد، با اين نقطه ضعف فلاكتبار مبارزه كنيد و پيوسته در لحظه حال زندگي كنيد. يك فرد عمل كنندهباشيد، نه آرزو كننده يا اميدوار يا انتقاد كننده.

منبع: تبیان[/JUSTIFY]