[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]تعریف موفقیت:

بیشتر دانشمندان ونویسندگان سعی کردهاند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند تا مورداستفاده همگان قرار گیرد، اما شمار فراوان این تعاریف خود موجب گردیده استکه تا به حال توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نباشد و در واقعندانیم که اصولاً موفقیت چیست و ما دستیابی به چه چیزهایی را موفقیتمینامیم.

یکی از دلایل عمده ی تعدد تعاریف موفقیت، برداشتهایگوناگونی بوده که از این مفهوم شده است. بسا افرادی که به دلیل دستیابی بهخواستههایشان، خود را موفق و کامیاب میپندارند، امّا این موفقیت از نظردیگران چندان ارزش و اعتباری ندارد. و یا افرادی هستند که احساس میکنند،موفق شدهاند ولی وقتی واقعاً در آن تفکر میکنند، میبینند پدیده ی فوقواقعاً، آن موفقیتی که فکر میکردند نیست. بنابراین موفقیت امری نسبی بودهو هرگز تعریف واحدی به خود نمیپذیرد.

«آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است»
آلفرد اوستن

درنظر اکثریت مردم فرد موفق کسی است که به آرزوهای خود رسیده و دردرون،احساس رضایت خاطر دارد، که این خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگیمیباشد. البته این را هم باید دانست که هیچکس واقعاً موفق نیست، مگر آنکهخوشبخت باشد و خوشبخت کسی است که کاری مفید و با ارزش انجام دهد.

میتوانگفت موفقیت به مفهوم برخورداری از بسیاری مواهب است، از جمله: رفاه نسبیدر زندگی، کسب احترام، بزرگی و عزّت در محیط کار و در عرصه ی اجتماع،رهایی از نگرانی، سرخوردگی و شکست. موفقیت یا کامیابی هدف زندگی است، هرانسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزهایی میباشد که از روزگارمیتواند بدست آورد. نخستین و بهترین ایستگاه آن است که از هم اکنون خودرا در شمار افراد منتخبی قرار دهید که میخواهند از روزگار کام ستانند.

موفقیت، جریان مداومی است که ضمن آن مشتاق و آرزومند توفیقهای بیشتری هستیم. و در واقع راه موفقیت همیشه در دست ساختن است.

موفقیت پیش رفتن در مسیر است، نه به نقطه ی پایان رسیدن.

موفقیت واقعی چیست؟

کوشیدن، جستن، یافتن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت واقعی است؛ که اگر به آن دست یابیم با تمام وجود احساس رضایت خواهیم کرد.

در این سلسله مقالات به هفت اقدام اشاره می کنیم که با انجام آنها به موفقیت واقعی میتوان دست یافت:

در این مقاله به بحث نیروهای درونی می پردازیم.

۱- نیروهای درونی خود را آزاد کنید:

امام علی (ع) میفرماید: "آیا میپنداری که جسم کوچکی هستی، در حالی که در درون تو جهان بزرگی نهفته است."

لحظاتی با خود خلوت کنید، در چشمه صاف و فراوان اندیشهها، غرق شوید و نیروهای عظیم و حیاتبخش خود را در نظر آورید!

کاوشهاو پژوهشهای عصر حاضر در مورد انسان حاکی از آن است که برخلاف آنچه تصورمیکنند، انسانها، کم یا بیش دارای منابع و ذخایر بالقوه و خداداد مشابهیهستند و از این لحاظ تفاوت فاحشی بین آنها وجود ندارد.

عدهای ایناستعداد و ذخایر را در وجود خویش کشف میکنند و با بکار بستن آن به نتایجعظیم و شگرفی دست مییابند و عدهای دیگر از تواناییهای بالقوه ی خوداستفاده نکرده و آنرا با خود به گور میبرند. تفاوت انسانهای موفق جهانبا سایر افراد در همین است.

نیروهای آشکار و پنهانی که در درونانسان وجود دارد و متناسب با شرایط محیطی خاص، از طریق نظام عصبی واکنشنشان میدهند عبارتند از: شعور و آگاهی، قدرت جسمانی، عشق و علاقه، نبوغ وخلاقیّت، ایمان، پشتکار، خشم، شهوت، کینه، اعتماد به نفس، اراده، شادی ونشاط، غم و اندوه، ضعف و کسالت، اضطراب و نگرانی، حساسیت، کنجکاوی، مهر ومحبت و ...

هر یک از این نیروها همانند یک بردار، دارای شدت و جهتمعینی هستند که اندازه و جهت آن در افراد مختلف و در حالتهای گوناگون بایکدیگر تفاوت دارد. این نیروها نیز فعال نیستند و تأثیر چندانی در رفتارهاندارند. فرآیند مجموع این نیروهاست که روحیه و عملکرد انسان را شکل میدهدو او را وادار به بازتاب در مقابل عوامل محیطی میکند. اگر این نیروها تحتتأثیر محرکها با شرایط ویژهای آزاد و همسو شوند، نیروی عظیمی پدیدمیآید که دارای انرژی خارقالعادهای است و انسان را بسیار نیرومندمیکند به طوری که قادر خواهد بود حتی بعضی از کارهای غیرممکن را، ممکنکند. اگر همسو شدن نیروها در جهت مثبت باشد، انرژی بیکران آزاد خواهد شد وانسان را در جهت مثبت به منظور سازندگی حرکت میدهد و اگر این نیروها بههر دلیل و تحت هر شرایطی در جهت منفی و مخالف، همسو شوند، آنگاه همیننیروی عظیم در جهت تخریب و نابودی انسان عمل میکند. سستی و تنبلی،افسردگی و کسالت روحی، خشم و خشونت، کشتار دستهجمعی، قتل عام و بسیاری ازرویدادهای دیگر، از همین قبیل است.

«موفقیت همیشه با ذهنیتهای مثبت ایجاد میگردد و زاییده آن است.»
شاه آبادی

«وین دایر» در تشریح تصویر یک شخصیت سالم مینویسد:

«داشتنانرژی سرشار و قابل ملاحظه، از ویژگیهای شخصیت سالم است. شور زندگی دروجودش موج میزند. عشق و اشتیاق، انرژی پر قلیانی را در او متمرکز میکندو او را به چنین تکاپو وا میدارد. ساعات کمی را به خواب اختصاص میدهد ومفهوم بیحوصلگی و کسالت را نمیفهمد. مجموعه رویدادهای زندگیاش، حاصلاحساسات، اندیشهها، تلاشها و فرصتهاست، حتی اگر در زندان باشد، فکر خودرا بطور بدیهی بکار میاندازد تا با استفاده از اوقات، از فلج شدن شور وشوقش نسبت به زندگی جلوگیری کند.»

پس نتیجه میگیریم که اگر این نیروها به طور سازنده و مثبت با یکدیگر جمع شوند، چگونه به خدمت انسان در میآیند.

حالوقت آن است که ابتدا این نیروها را آزاد کرده، سپس در جهت مثبت بکارگیریم. با این کار، نیروی درونی ما بسیار قدرتمند میشود و قادر خواهیمبود اختیار زندگی و سرنوشت خویش را در قلمرو ممکنها بدست گیریم.

امام علی (ع) میفرماید:
"درد تو از توست، ولی تو بدان بصیرت نداری و درمان تو نیز در درون توست، لیکن تو بدان آگاهی نداری."

دردیدگاه حضرت علی (ع) انسان تمامی هستی را در درون خویش دارد ولی بدانآگاهی و شعور ندارد. انسان بالقوه قادر است بر اسرار عالم امکان، آگاهییافته و نسبت به آنها علم حضوری پیدا کند.

منبع: کتاب تکنولوژی و مهندسی فکر - نویسنده: دکتر محمد علی حقیقی[/JUSTIFY]