مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکیتهران گفت: در ساخت ظروف تفلون از کادمیوم استفاده میشود که مصرف غذا دراین ظروف احتمال سرطان، کوتاهی قد، ضایعات پوستی و کمخونی را افزایشمیدهد.

علی کشاورز با بیان این که ظروف تفلون از مادهای به نامپلیتترافلوئوراتیلن(PTFE) ساخته شده است که این ماده در واقع نوعی پوششنچسب و عایق الکتریسیته است، گفت: ظروف تفلون هم مقاومت حرارتی بالاییدارد و هم مقاومت شیمیایی خوبی در مقابل اسیدها و بازها دارد. تفلون درمقایسه با پوششهای نچسب دیگر، از بالاترین ضریب نچسبی برخوردار است.

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: در تهیه ظروف تفلوناز کادمیوم استفاده میشود که از فلزات سنگین است و در ظروفی که استانداردنباشند، میزان این فلز بیشتر است.

کشاورز گفت: مصرف غذا در ظروفتفلون مخصوصاً ظروفی که مجدداً تفلون کاری شده باشد، باعث میشود کهکادمیوم به مرور وارد غذا شود و احتمال سرطان، کوتاهی قد و ضایعات پوستیرا افزایش میدهد.

وی افزود: همچنین کادمیوم در ساخت هموگلوبیندخالت میکند و باعث کمخونی میشود. از آنجا که احتمال ورود کادمیوم بهبدن از طریق ظروف تفلونی که هنگام پخت و پز آسیب دیدهاند (کشیدن قاشق یاشستن غلط)، بیشتر است، بنابراین تأکید میشود از ظروفی که تفلون آنهاکاملا سالم است، استفاده شود.