انتنگار مسئول حفاری و کشف این نوشته گفت: «نشانه بارز حکومت المقتدر٬ خلیفهعباسی(908 تا 932 پس از میلاد) جنگهای مکرر با مصر بود. احتمالا بخشیدنزمین به پیروان بخشی از تلاش خلیفه برای حفظ قدرتش در منطقه بوده.»
بهگزارش شيعه آنلاین به نقل از خبر آنلاین، تکهای از کتیبهای متعلق به1200 سال پیش درجریان حفاریهای باستانشناسانه در اورشلیم کشف شد.
درجریان حفاریهای باستانشناسی سازمان باستانشناسی رژیم صهیونیستی دراورشلیم تکهای از پلاکی 1200 ساله دراندازه 20 سانتیمتر در 20 سانتیمترکشف شد. روی این پلاک نوشتهای متعلق به قرن 10 پس از میلاد مسیح دیدهمیشود.
این حفاری در خانهای قدیمی انجام شده٬ این خانه در شمالکلیسای «سنت ماری از آلمان» که متعلق به دوران جنگهای صلیبی است قراردارد. در جریان این حفاری بخشی از این کلیسا و بقایای ساختمانی مورد بررسیو تفحص قرار گرفت. این بنا متعلق به دورانی است که صلاحالدینایوبی پس ازغلبه بر صلیبیان بر این شهر حکومت میکرد (قرن 13 پس از میلاد مسیح).
تنهاچیزی که از کتیبه باقی مانده٬ سه پاره خط به زبان عربی است. این خط مخصوصقرن اول اسلام است. پروفسور موشه شارون از دانشگاه اورشلیم گفت این قطعهنوشته منطبق با دو تکه نوشتهای است که پیشتر کشف شده بود.
این پروفسورمعتقد است:«نوشته ای که حالا کشف شده متعلق به سال 910 پس از میلاد مسیحاست٬ متن این نوشته و دو نوشته دیگر حاکی از بخشیدن زمینی از سوی خلیفهعباسی به یکی از پیروان وفادارش است. ما میدانیم که این نوع نوشتههایحکومتی مخصوص بخشیدن مالکیت زمین از سوی خلیفه به یکی از پیروان در زمانبازنشستگی او از ارتش و حتی معافیت از پرداخت مالیات بر ملک بوده.»
انتنگار مسئول حفاری و کشف این نوشته گفت: «نشانه بارز حکومت المقتدر٬ خلیفهعباسی(908 تا 932 پس از میلاد) جنگهای مکرر با مصر بود. احتمالا بخشیدنزمین به پیروان بخشی از تلاش خلیفه برای حفظ قدرتش در منطقه بوده.»
علاوهبراین نوشته ظرفهای سرامیکی و شیشهای و سکه هم در این حفاری کشف شدهاست. این اشیا متعلق به دوران پیش از قرون وسطی هستند. لازم به ذکر استدرمیان اشیای کشف شده چند چراغ روغن سوز هست که نوشتههایی به زبان عربیروی آن حک شده.