بزرگترین بانک سرمایه‏گذاری اسلامی حداکثر تا دوازده ماه آینده در بحرین شروع به کار خواهد کرد.
بهگزارش خبر گزاری اهل بیت (ع) - ابنا - طرح راه اندازی بزرگترین بانکسرمایه گذاری اسلامی حداقل تا شش ماه و حداکثر تا دوازده دیگر به نتیجهخواهد رسید.
مدیر این پروژه گفت: " در حال حاضر این طرح با سرعت خوبی پیش می‏رود و ظرف چند ماه آینده این بانک شروع به کار خواهد کرد."
سمیرعبدی ادامه داد: "سهامداران عمده این بانک مشخص شده اند و ما امیدواریم بابرنامه ریزی دقیق در حداقل زمان ممکن شاهد راه اندازی این بانک باشیم."
عبدیهمچنین از سهم بانک‏های معمولی در راه اندازی این بانک بین المللی خبر دادو گفت: "علاوه بر سهامداران، مشاوران فنی و عوامل اجرایی بانک های بسیاریدر پیشبرد این پروژه سهیم هستند."