بزرگترینبانک استرالیا نخستین بخش از خدمات اقتصاد اسلامی خود را به منظور توسعهبخش اقتصاد اسلامی و سهیم شدن در سود این صنعت در حال رشد، راه اندازی کرد.
بهگزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «امانوئل آلفیرس» رئیس مؤسسه اقتصادیو تجاری وستپک بنکینگ کراپ گفت: ما اعتقاد داریم این نخستین خدمات اقتصاداسلامی در استرالیا است.
براساس اقدامات تازه، این بانک تنها محصولاترا از طرف سرمایه گذاران خریداری می کند و آن را ظرف مدت کوتاهی در فهرستخود نگاه می دارد و پس آن که فروخته شد سود، را با سرمایه گذار تقسیم میکند.دوره زمانی و سهم سود از قبل مورد توافق قرار می گیرد.
آلفیرس کهبانک وی بزرگترین بانک در استرالیا است گفت: به دنبال موفقیت این اقدامجدید ما به دنبال دیگر طبقه های سرمایه گذاری خواهیم بود.
تحقیقات دولتنشان می دهد در استرالیا 365 هزار مسلمان زندگی می کنند که اگر خدماتاقتصاد اسلامی در دسترس آنها قرار بگیرد از آن استفاده خواهند کرد، چرا کهدر آموزه ها و تعالیم اسلامی پرداخت و دریافت سود حرام شده است.
راه اندازی این اقدام جدید در استرالیا با هدف پیوستن این کشور به صنعت اقتصاد اسلامی که به سرعت درحال رشد است صورت می گیرد.
سیمون کرین وزیر تجارت استرالیا گفت: اقتصاد اسلامی یک بخش درحال رشد است و استرالیا باید بخشی از آن باشد.
ویاظهار داشت که توسعه بانکداری اسلامی می تواند به استرالیا کمک کند ازبازیگرهای قدرتمند منطقه اقتصادی باشد. رشد مستمر اقتصاد اسلامی دربازارهای آسیایی ضرورتی برای خدمات منابع محور و زیر ساختی را فراهم میکند که سرمایه های لازم برای تشکیل اقتصاد اسلامی است.
اقتصاد اسلامییکی از بخشهای صنعت جهانی اقتصادی است که از سریع ترین رشد برخوردار است.این صنعت از سه دهه گذشته شکوفایی خود را آغاز کرد و با رشد ثبات پذیر خودتوجه سرمایه گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرد. درحال حاضرحدود 300 بانک اسلامی و مؤسسه مالی در سراسر جهان وجود دارند که داراییهای آنها تا سال 2013 به 1 تریلیون دلار می رسد.