Meta Tag هادر Html
Metta Tags
 • CHARSET Meta Tag
  [/*:m:3ptvml84]
اين متا تگ برای تعيين زبان پيش فرض صفجه در نظر گرفته شده , مثلاً EN يا Ar-Sa يا Unicode
 • مثال :
  [/*:m:3ptvml84]
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 • REFRESH Meta Tag
  [/*:m:3ptvml84]
اين Meta Tag برای رفرش کردن صفحه و رفتن به يک صفحه ی ديگر پس از زمان معينی بر حسب ثانيه کاربرد دارد
 • مثال :
  [/*:m:3ptvml84]
<META HTTP-EQUIV= "Refresh"CONTENT="3;URL=http://www.some.com/some.html">
توجه کنيد که در مثال بالا اگر از URL به بعد را نمی نوشتيم صفحه در جای خود Refresh می شد.