Xhtml در ابتدا باید بگم که مهندس یعقوبیان در تاپیکی با عنوان[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به طرح این موضوع پرداخته اند. با این حال بنده این مطالب را در تکمیل مطالب ایشون در اینجا قرار دادم.

XHTML

زبان امتدادپذیر نشانهگذاری فرامتن یا اکساچتیامال (Extensible HyperTextMarkup Language - XHTML) همان اچتیامال است به همراه رعایت دقیق تمامیقواعد و دستورات نحوی نزدیکتر به زبان اکسامال (XML) که موجبات افزایشاطمینان از عملکرد صححیح سندها در شرایط پیچیدهتر موجود در اینترنتامروزین را فراهم میسازد. XHTMLها، نوعهای سندها و ماژولها در حال حاضر ودر آینده هستند که در واقع زیر مجموعه و گسترش یافته HTML4 است. این نوعاسناد بر پایه XML هستند هستند و برای کار در ترکیب با عامل کاربر مبتنیبر XMLطراحی شده اند. XHTML جایگزینی برای HTML و در واقع آخرین نسخه آندر حال حاضر است.
نیاز برای ترکیب بندی جدید html به این علت است که مفاهیم جهانی وب تنهابه کامپیوترها ارسال نمیشوند بلکه به وسایلی مانند دستگاهای موبایل نیزفرستاده میشوند که در این مورد منابع زیادی برای پشتیبانی ازترکیبهای htmlنمیتوانند اضافه شوند.
تغییراتی که HTML نسبت به نسل اول XHTML داشته است کوچک اما اساسی است.
تغییر مهم در XHTML این است که سند شما باید به صورت Well-Formed باشد.
در طراحی صفحات وب ، و به طور کلی برای تمامی زبان های نشانه گذاری مانند: SGML ، HTML و XML ، یک سند Well-Formed این شرایط را باید داشته باشد.

1- تمامی المان (Element) های باز باید بسته شوند.
مثال :
حالت صحیح :
كد:
word
حالت غلط :
كد:
[b]word
2- تمامی المان های تک سیلابی یا اصطلاحا Empty Element ها باید پایان بپذیرند.
مثال :
كد:
<img />,
, <hr />
3- تگ های تو در تو نباید روی هم افتادگی داشته باشند.
مثال:
حالت صحیح :
كد:


Normal emphasized strongemphasizedstrong</p>
حالت غلط :
كد:


Normal emphasized strong emphasized strong</p>
4- اگر المانی دارای attribute باشد، مقدار آن attribute باید درون نشان نقل قول قرار گیرید.
مثال :
حالت صحیح :
كد:
<td rowspan="3">
كد:
<td rowspan='3'>
حالت غلط :
كد:
<td rowspan=3>
خصوصیت دیگری که در XML وجود دارد، حساسیت به بزرگی و کوچکی حروف است(Case Sensitive). بنابراین در XHTML نام تمامی تگ ها به حروف کوچک نوشتهمی شوند.
مثال :
حالت صحیح :
كد:
<body>
حالت غلط :
كد:
<Body>
كد:
<BODY>
هم چنین ار مختصر سازی attriute ها باید پرهیز کرد.
مثال :
حالت صحیح :
كد:
<option selected="selected">
حالت غلط :
كد:
<option selected>[/quote]