ترکيب کد و HTML

پس صفحه به خاطر يک جفت خط مربوط به اختتام برچسب انتخاب (select tag) و ايجاد کليد submit به HTML بازمی گردد:

< / select > < input type = “ submit ” Value = “ Show Product ” >

باقيمانده صفحه تنها طی يک postback و بعد ازآن که کاربر يک طبقه را برگزيد، رخ می دهد. وقتی کاربران برای نخستين بار صفحه ای را احضار می کنند، تنها boxکرکره ای و کليد ظاهر می شود. پس از آن که کاربران يک طبقه را برداشته رویدکمه کليک می کنند، فهرستی از تمامی محصولات آن طبقه را که در قالب يکجدول HTML است، دريافت می نمايند. برای انجام اين کار، ASP بين بخش های کد و بخش های HTML اوليه،جابجا شده در پاسخ به درخواست کاربر جدول را به صورت پويا می سازد:

<% ‘ check if a category was selected. If Len ( Request ( “ category ’’) ) > 0 Then ‘ create client – side, disconnected recordset ‘ ofproducts having the selected category. Set rst = server.createObject (“ ADODB.Recordset ’’ ) Rst.CursorLocation = 3 ‘ adUseClient Rst.open_ “SELECT product ID, productName, UnitsInstock ’’ _ & “ FROM ProductsWHERE categoryID = _ & Request ( “ category ’’ ), _ ccn, 3, 1 ‘adOpenstatic, adLockReadOnly set rst.Activeconnection = Nothingcnn.close set cnn = Nothing %> < table > <tr> <th>product ID </ th> <th> product Name < / th><th> Units In Stock < / th> < /tr> <% ‘ Add atable row for each recordset row. Do Until rst.EOF %> < tr >< td > <% = rst ( “ product ID ’’ ) %> < / td > <td > <% = rst ( “ productName ” ) % > < / td > < td> <% = rst ( “ UnitsInstock ’’ ) % > < / td > < / tr> <% rst.MoveNext Loop Rst.Close Set rst = Nothing %> < /table > < % End If If Not cnn Is Nothing Then Cnn . close Set cnn= Nothing End If %> < / form > < / body > < / html>

اين نمونه کد نشان دهنده يک آلترناتيو برای استفاده از Response است. کد را برای ساختن HTML با داده های ورودی پويا بنويسيد. می توان ريز- کدها را با ريز- کدهای HTML اوليه درهم آميخته، جريان نهايي را که برای مشتری ارسال می گردد، به وجود آورد.