مؤسسهتوسعه صادرات دبی وابسته به اداره توسعه اقتصادی امارات، دومين گروه ازكارشناسان و متخصصان اين مؤسسه را برای برگزاری دورههای آشنايی با خدماتمالی ـ اسلامی به استراليا اعزام كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنیايران(ايكنا) به نقل از خبرگزاری رسمی امارات(وام)، اين گروه از كارشناسانمؤسسه توسعه صادرات دبی، به مدت 5 روز حضور در استراليا به برخی شهرهایاين كشور از جمله «ملبورن» و «سيدنی» سفر میكنند و آييننامههايی درزمينه ارائه خدمات مالی ـ اسلامی به شهروندان استراليا مطابق با احكام وشريعت اسلامی تصويب میكنند.
«سامی القمزی» مديركل اداره توسعه اقتصادیدبی در نشستی مطبوعاتی گفت: اين گروه از كارشناسان، با هدف تقويت بخشخدمات مالی ـ اسلامی در استراليا، گشودن افقهای جديدی از فرصتهای همكاریدر استراليا و مشاركت در نوسازی نظام مالی اين كشور اعزام شدهاند.
ویافزود: اين گروه از كارشناسان در مدت حضور در استراليا با تعدادی ازمسئولان و نمايندگان مؤسسههای دولتی استراليا كه در زمينههای امور مالیو بانكی فعاليت میكنند، ديدار خواهند كرد.
المقزی در پايان با اشارهبه راهاندازی نخستين بانك اسلامی جهان در دبی گفت: امارات تلاش میكندبهعنوان كشوری پيشرو در اين عرصه، دستاوردها و خدمات مالی مطابق با شريعتاسلامی را به بازارهای مختلف جهان عرضه كند.
مؤسسه توسعه صادرات دبی درخردادماه سال جاری نيز با همكاری سازمان تجارت استراليا، نخستين گروه ازكارشناسان اين مؤسسه را برای اطلاعرسانی در زمينه خدمات مالی ـ اسلامی بهاستراليا اعزام كرد كه اين اقدام با حمايت و استقبال دولت استراليا مواجهشد.