ژاپنيها روباتي را ساختهاند كه قادر است ليست خريد خانه را به خاطر بسپارد و به جاي شما خريدها را انجام دهد.
بهگزارش مهر، اين روبات كه اكنون در فاز آزمايشي بسر ميبرد Robovie-II نامدارد. Robovie-II بشدت مورد توجه خانمهاي سالمند ساكن توكيو قرار گرفتهاست.
در مرحله آزمايش Robovie-II اين روبات در ورودي يك سوپرماركت شهرتوكيو ايستاد و به مشتريان سلام كرد و آنها را تا بخشهاي مختلف همراهيكرد.
اين روبات قادر است ليست خريد مشتريان را در حافظه خود ذخيره و باصداي بلند آنها را تكرار كند و سبد خريد را حمل و از محصولات مراقبت كند.
هدفاز طراحي اين روبات كمك به سالمندان در مدت خريد است و به همين دليلRobovie-II بسيار محبوب شده است. برخي از خانمهاي ژاپني اين روبات مهربانرا با نوه خود كه براي كمك در خريد آنها را همراهي ميكند مقايسه ميكنند.
لينک خبر: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
منبع خبر: ايران