نخستين شبكهي خبري و انگليسيزبان ايران، با نام "پرستيوي" فعاليت رسمي خود را از روز 11 تيرماه آغاز كرد تا به گفتهي رييس جمهور بتواند بشريت را از هجوم رسانههايي كه بهدروغ، دم از اطلاعرساني، كرامت انساني و دانستن حق ملتها در آزادي ميزنند، نجات دهد؛ خبر راهاندازي اين شبكه در برخي رسانههاي خارجي، بازتابهاي مختلفي داشت.

به گزارش سرويس رسانهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامهي گاردين در خبري با تيتر "پادزهري براي فاكس، ايران كانال تلويزيوني انگليسيزبان راهاندازي كرد"، نوشت: شبكهي خبري انگليسي زبان 24 ساعته پرستيوي براي مخاطبان كشورهاي آمريكا و اروپا عرضه شده و رييس جمهوري ايران هدف آن را مقابله با تبليغات كانالهاي غربي اعلام كرده است.

بر اساس خبر اين روزنامه، اغلب خبرنگاران اين شبكه، غير ايراني و از كشورهاي آمريكا و انگليس هستند كه شناختهترين چهره از ميان آنها خبرنگار سابق ساندياكسپرس است كه پس از اسارت و گرفته شدن ازسوي طالبان در سال 2001، به اسلام گرويد.

او در گفتوگو با گاردين اعلام كرده است، «پرس تيوي خنثيكننده تلويزيون فاكس است و پوشش خبري متفاوتي در مقايسه با جريان غالب رسانههاي غربي ارايه ميكند بدون اين كه در آن سانسوري اعمال شود».

خبرگزاري آسوشيتدپرس در خبري با تيتر "ايران كانال تلويزيوني انگليسزبان پرستيوي را براي مقابله بر تاثير غرب بر اخبار راهاندازي كرد"، بخشي از سخنان محمود احمدينژاد - رييس جمهور كشور- را كه اعلام كرده بود پرستيوي بايد واقعيت را به جهان منعكس كند، منعكس كرد.

روزنامهي آنلاين اينترنشنال هرالد تريبون نيز در خبر خود با عنوان موانع پيش روي كانال تلويزيوني بين المللي ايران در بخشي از خبر خود آورده است: «كارشناسان در داخل و خارج از ايران، در مورد توانايي پرستيوي در جذب مخاطبان جهاني ترديد دارند و برخي ناظران استدلال كردهاند كه به دليل وجود سانسور در رسانههاي ايراني ممكن است اين شبكه مورد اعتماد غربيها قرار نگيرد و مخاطبان انبوهي كسب نكند».

شبكهي خبري بيبيسي در خبر خود با اعلام راهاندازي كانال تلويويزني پرستيوي از سوي ايران، اعلام كرد: «راه اندازي پرستيوي پس از راهاندازي شبكههاي الجزيرهي انگليسيزبان، روسيهي امروز و فرانس 24، صورت گرفته و خبرنگاران اظهار كردهاند كه اين كانال وارد بازار رسانههاي خبري بينالمللي شده است».

خبرگزاري يونايتدپرس اينترنشنال نيز با اعلام اين خبر به انعكاس سخنان "محمد سرافراز"معاون برونمرزي سازمان صداوسيما پرداخت كه اظهار كرده بود: « پرس تيوي برخلاف الجزيره كه پشتبان طالبان و رژيم صدام حسين بوده، اخبار را بيطرفانه عرضه خواهد كرد».

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]