درحال حاضر بزرگترين غول رسانهاي جهان شركت «AOL ـ تايم وارنر» است. شركت AOL با خريد شركت تايم وارنر به مبلغ 160 ميليارد دلار در سال 2000 اين غول رسانهاي را به وجود آورد. به اين ترتيب «استف كيس» كه غيريهودي است, به عنوان رئيس, AOL ـ تايم وارنر و «جرالدلوين» رئيس يهودي تايم وارنر, به عنوان مدير اجرايي انتخاب شدند. اگرچه AOL ـ تايم وارنر هنوز به طور كامل توسط يهوديها اداره نميشود, امّا تقابل رهبري يك سفيدپوست سرمايهدار كه تنها دغدغهاش پول است از يك سو, و يك يهودي نژادپرست از سوي ديگر, به تدريج منجر به افزايش نفوذ يهوديها در درون AOL خواهد شد.
در حالي كه هنوز فيلمهايي همچون «سفيدبرفي»، والت ديزني را به ياد ما ميآورند, اين كمپاني تحت مديريت «ايسنر» به توليد بخش عظيمي از فيلمها كه به اصطلاح «ويژة افراد بزرگسال» است, روي آورده.

تداوم سياست دولت آمريكا مبني بر كنترل نكردن صنعت ارتباطات نه تنها منجر به افزايش رقابت نشده، بلكه سبب ادغام شركتهايي شده كه با به وجود آوردن غولهاي رسانهاي, محصولات چند ميليارد دلاري توليد ميكنند. اين غولهاي رسانهاي با سرعت به رشد خود ادامه ميدهند و طي دهة 1990 به لحاظ گستردگي تقريباً سه برابر شدهاند. هرگاه تلويزيون تماشا ميكنيد ـ چه از شبكة محلي يا از شبكة كابلي و ماهوارهاي ـ ، هرگاه در خانه يا سينما به تماشاي يك فيلم مينشينيد، هر گاه به راديو يا موسيقي گوش ميدهيد, هرگاه روزنامه، مجله يا كتابي ميخوانيد, مطمئن باشيد كه آن محصول به واسطة يكي از اين ابر كمپانيهاي رسانهاي تهيه يا پخش شده است.

در حال حاضر بزرگترين غول رسانهاي جهان شركت «AOL ـ تايم وارنر» است. شركت AOL با خريد شركت تايم وارنر به مبلغ 160 ميليارد دلار در سال 2000 اين غول رسانهاي را به وجود آورد. به اين ترتيب «استف كيس» كه غيريهودي است, به عنوان رئيس, AOL ـ تايم وارنر و «جرالدلوين» رئيس يهودي تايم وارنر, به عنوان مدير اجرايي انتخاب شدند. اگرچه AOL ـ تايم وارنر هنوز به طور كامل توسط يهوديها اداره نميشود, امّا تقابل رهبري يك سفيدپوست سرمايهدار كه تنها دغدغهاش پول است از يك سو, و يك يهودي نژادپرست از سوي ديگر, به تدريج منجر به افزايش نفوذ يهوديها در درون AOL خواهد شد. از آن جا كه منافع كيس به خطر نميافتد. او هيچگونه اعتراضي به استخدام يهوديها توسط لوين براي پستهاي كليدي و مهم ندارد. پس از بازنشستگي يا مرگ كيس, كنترل آئول به طور كامل به دست يهوديها خواهد افتاد.

پيش از ادغام اين دو شركت, AOL بزرگترين خدمات دهندة اينترنتي در ايالات متحده بود و در حال حاضر از آن به عنوان پايگاه آن لاين برنامههاي يهودي شركت تايم وارنر استفاده ميشود. شركت تايم وارنر در زمان واگذاري به AOL در سال 1997 با درآمد سالانه بيش از 13 ميليارد دلار, دومين غول بزرگ رسانهاي در سطح بينالملل محسوب ميشد. لوين رئيس و مدير اجرايي شركت مذكور, شركت «ترنربراد ـ كستينگ سيستمز» را در سال 1996 از «ترنرتد», يكي از معدود سرمايهگذاران غير يهودي در بازار رسانه, خريد. ترنر پس از كيس و ليون, به عنوان مدير شركت به مرد شماره 3 در AOL-TW تبديل شد.

زماني كه ترنر در سال 1985 تلاش كرد CBS را بخرد، وحشت, مديران رسانههاي آمريكا را فرا گرفت. او توانسته بود شبكة خبري موفق CNN را با بيش از 70 ميليون مشترك راهاندازي كند. ترنر انساني خود محور و مصمم بود. اگرچه او هيچگاه بر ضدّ منافع يهوديها موضعگيري نكرده و چند يهودي را در پستهاي اجرايي و مهم در CNN به كار گرفته بود, امّا يهوديهاي CBS از جمله «ويليام پايه», رئيس CBS، او را فردي كنترل ناشدني ميدانستند؛ توپخانة اعتماد نشدني كه ممكن بود در آينده برضدّ آنها شليك كند. مديران CBS براي شكستن قيمت پيشنهادي ترنر به «لورنس تيچ», ميلياردر يهودي پيشنهاد خريد شبكه را دادند. تيچ از سال 1986 تا 1995 به عنوان رئيس و مدير اجرايي CBS هر گونه خطر نفوذ غير يهوديها را از بين برد. تلاشهاي بعدي شركت ترنر براي به چنگ آوردن يك شبكة بزرگ توسط تايم وارنر به مديريت لوين خنثي شد. اين در حدود 20 درصد از سهم CBS را در اختيار داشته و در مورد قراردادهاي مهم حق وتو دارد. لوين با رضايت كامل CBS را در سال 1999 با قيمت 8/34 ميليارد دلار به همكار يهودي خود «سامر ردستون» فروخت. در نتيجه ترنر هيچ گاه نتوانست به ارباب حقيقي رسانه تبديل شود. او سرانجام تصميم گرفت كه به آنها بپيوندند و شركت خود را به لوين فروخت. در جولاي 2001 شركت AOL-TW اعلام كرد كه يك يهودي ديگر به نام «والتر ايزاكسون» كه پيش از آن مدير تحريرية تايم بوده, رئيس و مدير اجرايي گروه خبري CNN خواهد شد كه امپراتوري خبري ترنر را تحت كنترل خواهد گرفت. حالا CBO وابسته به تايم وارنر بزرگترين شبكة تلويزيوني كابلي كشور است.

تايم وارنر علاوه بر فعاليت در حوزه تلويزيون كابلي و موسيقي, به ميزان قابل ملاحظهاي در توليد فيلمهاي سينمايي (استوديو برادران وارنر, نيو لاين، كستل راك) و چاپ و نشر فعاليت دارد. بخش چاپ و نشرتايم وارنر (سردبير آن «نورمن پيرستين» يهودي است) بزرگترين ناشر مجله در آمريكا است كه مجلات Fortune,people, sports llustrated Time را چاپ ميكند.

دومين غول بزرگ رسانهاي با درآمد 23 ميليارد دلاري در سال 1997, شركت والت ديزني است.
«ميخاييل ايزنر» رئيس و مدير اجرايي اين شركت، يهودي است. امپراتوري ديزني, تلويزيوني Tachstone, و تلويزيون Buena Vista و نيز شبكههاي كابلي با مجموع 100 ميليون مشترك را در بر ميگيرد. در حوزة فيلمهاي سينمايي, گروه تصاوير متحرك والتديزني, وابسته به استوديو والت ديزني, توسط «جوزف اروس» كه يك يهودي است اداره ميشود. «والت ديزني پيكچرز»، «هاليوود»، «تاچ استون» و «كاروان» شركتهاي فيلمسازي وابسته به اين گروه هستند. «روس» شركت «كاروان پيكچرز» را در ژانويه 1993 راهاندازي كرد و هدايت آن را به همكار يهودي خود «راجر برنبائوم» سپرد. شركت «ميراماكس فيلم» نيز متعلق به ديزني است و توسط برادران وينستين: هاروي و باب اداره ميشود. اين دو برادر فيلمهاي بسيار مبتذلي همچون «بازي گريهدار» «كشيش» و «بچهها» را ساختهاند. زماني كه شركت ديزني, پيش از واگذاري به ايسنر در سال 1984, توسط خانوادة غير يهودي ديزني اداره ميشد, تنها دغدغة آن سرگرم كردن خانوادهها بود.

ايسنر در آگوست 1995 شركت Capital Cities/ABC كه صاحب شبكة تلويزيوني ABC است, را به چنگ آورد. اين شبكه داراي ده ايستگاه تلويزيوني در بازارهاي بزرگي همچون نيويورك, شيكاگو, فيلادلفيا, لسآنجلس, سان فرانسيسكو و هوستون است. علاوه بر اين موارد, اين شركت 225 ايستگاه تلويزيوني ديگر در ايالات متحده داشته و بخشي از سهام چندين شركت تلويزيوني اروپايي را نيز در اختيار دارد. استفن بارنشتين رئيس و مدير اجرايي شبكة كابلي ESPN وابسته به ABC يهودي است. اين شركت همچنين بخشي از سهام شبكههاي تلويزيوني كابلي A-E, Lifetime را در اختيار دارد؛ هر كدام از اين شبكهها 67 ميليون مشترك دارند. شبكة راديويي ABC , 26 ايستگاه راديويي AM و FM در شهرهاي بزرگي همچون نيويورك, واشنگتن و لسآنجلس و نيز بيش از 3400 ايستگاه ديگر را در اختيار دارد. اگرچه ABC/Capital Cites بيشتر يك شركت راديو تلويزيوني است, امّا تنها در سال 1997 در حوزة چاپ و نشر درآمدي بالغ بر يك ميليارد دلار داشته است. اين شركت مالك هفت روزنامه, انتشارات Fairchild (پوشاك بانوان), انتشارات Chilton (لوازم اتومبيل) و گروه نشر Diversified است.

سومين شركت بزرگ رسانهاي با درآمد بيش از 13 ميليارد دلار در سال 1997, شركت Viacom نام دارد كه توسط يك يهودي به نام «سامنر ردستون» اداره ميشود. Viacom كه به توليد و پخش برنامههاي تلويزيوني براي سه شبكة بزرگ مشغول است، 13 ايستگاه تلويزيوني و 12 ايستگاه راديويي دارد. فيلمهاي سينمايي اين شركت توسط «پارامونت پيكچرز», به مديريت زني يهودي به نام «شري لنسينگ»، توليد ميشود. ردستون در دسامبر 1999 با رأي سهام داران، شبكة CBS را به چنگ آورد. مدير جرايي CBS فردي يهودي به نام «كارمازين» است كه براي ردستون كار ميكند. او رئيس و بزرگترين سهامدار شركتي است كه مالك شبكة تلويزيوني BCS, 14 ايستگاه تلويزيوني بزرگ, 160 ايستگاه راديويي، شبكههاي كابلي Country Music و Nashville و نيز تعداد زيادي شركتهاي تبليغاتي است.

Pocket Books, Press Scribner Simon Schuster The free وابسته به بخش چاپ و نشر Viacom هستند. اين شركت فيلمهاي خود را از طريق بيش از 4000 فروشگاه Blockbuster پخش ميكند. Viacom همچنين در پخش برنامههاي ماهوارهاي, ساخت پاركهاي تك منظوره و بازيهاي رايانهاي نيز نقش دارد.

عامل اصلي شهرت Viacom, شبكههاي كابلي Nickelodeon MTV Showtiome و ساير شبكهها هستند. از سال 1989, Nickelodeon, MTV روز به روز مخاطب نوجوان و جوان بيشتري را به خود جلب كردهاند. سه ماهة نخست 2001 , چهارمين سال متوالي بود كه MTV رتبة نخست شبكههاي كابلي را در ميان مخاطبان 14 تا 24 ساله كسب ميكرد. MTV از طريق راهاندازي شبكههاي جديد همچون MTV Dance (در انگلستان) و MTV Live (در حوزة اسكانديناوي) به دنبال نفوذ بيشتر در اروپا است. MTV با مجموع 210 ميليون مشترك در 71 كشور دنيا, تأثير قابل ملاحظهاي بر ذهن و روح جوانان سراسر دنيا دارد.

Nickelodeon با حدود 65 ميليون مشترك, توانسته بيشترين مخاطب را در ميان افراد 4 تا 11 ساله در آمريكا به خود اختصاص دهد و به سرعت در حال نفوذ در اروپا است. «ادگار برونف من» (پسر) ديگر چهرة مقتدر يهودي در رسانههاي آمريكا است . او مديريت شركت بزرگ مشروبسازي سپرگام را تا پيش از ادغام آن با شركت ويويندي بر عهده داشت. پدر او «سر ادگار برونف من» (پدر) رئيس كنگرة جهاني يهوديان است. Seagram شركتهاي Universal Studios و Interscope Records را در اختيار داشت كه اكنون اين شركتها متعلق به Vivendi Universal هستند.

Bronfman با خريداري Poly Gram, غول ضبط موسيقي اروپا, در ماه مه 1998 به مبلغ 6 /10 ميليارد دلار از شركت آلماني فيليپس, به مرد شمارة يك در بازار ضبط موسيقي تبديل شد. درآمد حاصل از Poly Gram به علاوه درآمد Universal Bronfman را به ارباب چهارمين غول بزرگ رسانهاي با درآمد سالانه 12 ميليارد دلار تبديل كند. خانوادة برونف من شركت Seagram را در ژوئن 2000 به ويويندي فروخت.

از اين چهار غول بزرگ رسانهاي, دو شركت در دست يهوديها بوده و پستهاي اجرايي دو شركت ديگر نيز در اختيار يهوديها است. با توجه به تسلط كامل يهوديها بر رسانههاي آمريكايي, باور اين مسئله كه آنها بدون هيچ قصد و غرض خاصي چنين كردهاند, بسيار دشوار است.

شركت News متعلق به «مرداخ پاپرت», مالك شبكه تلويزيوني FOX FOX قرن بيستم, و FOX 2000 با درآمد سالانة 11 ميليارد دلار در سال 1997, پنجمين غول رسانهاي ايالات متحده محسوب ميشود. مرداخ اهل استراليا و يهودي است, امّا «پتر چرنين», رئيس و مدير اجرايي FOX Group كه تمامي فعاليتهاي سينمايي, تلويزيوني و چاپ و نشر شركت News را در آمريكا كنترل ميكند، يك يهودي است. رئيس FOX قرن بيستم زني يهودي است به نام لورا زيسكين كه پيش از اين رياست FOX 2000 را بر عهده داشته است.

«پتر روس» كه او نيز يك يهودي است, به عنوان رئيس Fox Entertainment زير دست چرنين كار ميكند NewYork Post و Guide TV نيز متعلق به شركت News هستند و تحت نظارت چرنين منتشر ميشوند. مرداخ در گفتوگو با مجله نيوزويك (12 جولاي 1999) اين گونه اظهار كرده كه به جاي سپردن شركت به فرزندانش كه نزديك به 30 سال سن دارند, ترجيح ميدهد كه شركت News را به چرنين بسپارد. اگر يك يهودي در موقعيت مرداخ بود, مسلماً چنين نميكرد. چرنين ميگويد: «ميخواهم كنترل فيلمهايي را به دست بگيرم كه در سرتاسر جهان ديده ميشوند... چه سرگرميايي از اين بهتر».

اغلب شركتهاي كوچكتر فيلمسازي و تلويزيوني كه وابسته به شركتهاي بزرگ نيستند نيز توسط يهوديها اداره ميشوند. براي مثال New World Entertainment كه از سوي يك تحليلگر «نخستين توليدكنندة مستقل برنامههاي تلويزيوني» لقب گرفته, متعلق به يك يهودي به نام «رونالد پرلمن» است. پرلمن كسي است كه به مونيكا لوينسكي در زمان تلاش كلينتون براي ساكت نگاه داشتن او, پيشنهاد كار داد!

معروفترين شركت در ميان شركتهاي رسانهاي كوچكتر, Drenm Works SKG , كاملاً يهودي است. Dream works در سال 1994 توسط «ديويد گفن» مرد مقتدر صنعت ضبط موسيقي «جفر زنبرگ» رئيس پيشين «ديزني پيكچرز» و اسپيلبرگ كارگردان سينما كه هر سه يهودي هستند تأسيس شد. اين شركت به توليد انيميشن، برنامه هاي تلويزيوني و ضبط موسيقي ميپردازد, با توجه به سرمايه و ارتباطات گفن، كاتزنبرگ و اسپيلبرگ شركت Dream Works به زودي به چهار غول بزرگ رسانهاي خواهد پيوست.

پر واضح است كه اندكي پس از آغاز به كار صنعت سينما در دهههاي نخست قرن بيستم, يهوديها توليد و پخش اغلب فيلمهاي سينمايي را در دست گرفتند. با مرگ والتديزني در سال 1966 آخرين مانع حكومت يهوديها بر هاليوود از ميان برداشته شد و آنها توانستند مالكيت شركتي را كه ديزني بنا نهاده بود, به چنگ آورند. از آن پس آنها هر چه در صنعت سينما ميخواستند, به دست آوردند. فيلمهاي توليد شده توسط چهار غول بزرگ فيلم سازي (Disney Worner Brothers, Universal Seagram Paramount Viacom)، دو سوم از مجموع فروش گيشه در سال 1997 را به خود اختصاص دادند. ABC, CBS و NBC سه شبكة بزرگ تلويزيوني شدند. با ادغام غولهاي بزرگ رسانهاي, اين سه شبكه، ديگر هويتي مستقل نداشتند. اين شبكهها پيش از ادغام توسط يهوديها هدايت ميشدند: شبكة ABC توسط «لئونارد گلدنسان», شبكة NBC در ابتدا توسط «ديويد سارنوف» و سپس توسط پسرش رابرت؛ و CBS ابتدا توسط «ويليام پلي» و سپس توسط «لورنس تيچ». طي چندين دهه، كاركنان اين شبكهها از بالا تا پايين يهودي بوده و با فروش شبكه به شركتهاي ديگر همچنان يهوديگرايي در شبكههاي تلويزيوني بي تغيير باقي مانده است. حضور يهوديها در اخبار تلويزيوني بسيار واضح و پر رنگ است. شبكة NBC نمونة بارز اين مورد است. تمامي پستهاي اجرايي و مهم در اين شبكه در اختيار يهوديها است. در بخشهاي خبري ساير شبكهها نيز چنين حضوري از يهوديها ديده ميشود.

اين ها حقايقي از تسلط يهوديها بر رسانههاي آمريكايي است. تسلط يهوديها بر رسانههاي جمعي آمريكا، مهمترين حقيقت زندگي, نه تنها در آمريكا بلكه در سراسر جهان است. تسلط يهوديها بر رسانهها به شكل نامحسوسي تعيين كنندة سياست خارجي ايالات متحده است. يهوديها با در اختيار داشتن كنترل رسانهها, در واقع كنترل روح و ذهن كودكان آمريكايي, كه سازندة آتيه اين كشور هستند, را نيز در دست دارند. آنها همجنس بازي را شيوهاي طبيعي و قابل قبول در زندگي آمريكا جلوه دادهاند. در واقع يكي از عواقبي كه تسلط يهوديها بر رسانهها در آمريكا به دنبال داشته, حس گناهكار بودن و نفرت از خود در ميان سفيدپوستان آمريكايي است؛ تا حدي كه خواهان مرگ و نابودي نسل خود هستند! در راه مبارزه با اين جريان كه به مردم چنگ انداخته و زهر مهلك خود را بر روح و ذهن آنها فرو ميريزند, نبايد از هيچ چيزي ترسيد. حقيقت اين است كه «اگر ما او را نابود نكنيم, مسلماً او ما و نسل ما را نابود خواهد كرد»
مجله National anguard، چاپ آمريكا.
ترجمه رضا نوري