صفحه 1 از 13 1234511 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 16 , از مجموع 201

موضوع: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

 1. #1
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  باز و بسته کردن سیدی درایو

  با استفاده از این فانکشن میتونید در هر نوع سیدی درایوی رو باز و بسته کنید
  در اثر فشارهای مکرر دوستان من ترجمه فارسی توضیحات رو هم به کدها اضافه کردم

  کد:
  uses
  MMSystem;
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  {
  باز کردن سیدی رام: در صورت موفقیت 0 برمیگرداند}
  { open CD-ROM drive; returns 0 if successfull }
  mciSendString('set cdaudio door open wait', nil, 0, handle);
  { close the CD-ROM drive; returns 0 if successfull }
  {
  بستن سیدی رام: در صورت موفقیت 0 برمیگرداند}
  mciSendString('set cdaudio door closed wait', nil, 0, handle);
  end;

 2. #2
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  تغییر Volume ویندوز

  تغییر Volume ویندوز

  یک TrackBar در فرم خود قرار دهید و Max value را به 15 تغییر دهید و در رویداد OnChange آن کد زیر را قرار دهید:

  کد:
  procedure TForm1.TrackBar1Change(Sender: TObject);
  var
  Count, i: integer;
  begin
  Count := waveOutGetNumDevs;
  for i := 0 to Count do
  begin
  waveOutSetVolume(i,longint(TrackBar1.Position*4369 )*65536+longint(TrackBar1.Position*4369));
  end;
  end;
  و با TrackBar بازی کنید

 3. #3
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  چگونه لیست سیدی درایوهای کامپیوتر را بدست آوریم

  به دست آوردن لیست سیدی درایوهای متصل به کامپیوتر
  یک فانشکن مینویسیم که یک استرینگ بر میگرداند

  کد:
  Function GetCDList : String;
  Var
  I : Integer;
  Drives: Integer;
  Tmp : String;
  begin
  Drives := GetLogicalDrives;
  Result := '';
  // units A=0 to el Z=25
  For I := 0 To 25 Do
  If (((1 Shl I) And Drives)<>0) Then
  Begin
  Tmp := Char(65+I)+':\';
  If (GetDriveType(PChar(Tmp))=DRIVE_CDROM) Then
  Result := Result+Char(65+I);
  End;
  End;
  نتیجه یک استرینگ است که لیست سیدی درایوها را بترتیب نشان میدهد

 4. #4
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  تغییر Resolution مونیتور

  تغییر Resolution مونیتور

  باید یک پروسیجر به شکل زیر بنویسیم:

  کد:
  procedure SetResolution(ResX, ResY: DWord);
  var
  lDeviceMode : TDeviceMode;
  begin
  EnumDisplaySettings(nil, 0, lDeviceMode);
  lDeviceMode.dmFields:=DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
  lDeviceMode.dmPelsWidth :=ResX;
  lDeviceMode.dmPelsHeight:=ResY;
  ChangeDisplaySettings(lDeviceMode, 0);
  end;
  نکته بسیار مهم:

  اگر اعداد غیر استاندارد برای Resolutoin مونیتوروارد کنید احتمال آسیب رسیدن به مونیتور وجود دارد، از رزولوشن هایاستاندارد مثل 320*240 ، 640*480 ، 1024*768 و ... استفاده کنید

 5. #5
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  قرار دادن یک Bitmap در یک متافایل

  قرار دادن یک Bitmap در یک متافایل


  کد:
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  m : TmetaFile;
  mc : TmetaFileCanvas;
  b : tbitmap;
  begin
  m := TMetaFile.Create;
  b := TBitmap.create;
  b.LoadFromFile('C:\SomePath\SomeBitmap.BMP');
  m.Height := b.Height;
  m.Width := b.Width;
  mc := TMetafileCanvas.Create(m, 0);
  mc.Draw(0, 0, b);
  mc.Free;
  b.Free;
  m.SaveToFile('C:\SomePath\Test.emf');
  m.Free;
  Image1.Picture.LoadFromFile('C:\SomePath\Test.emf' );
  end;

 6. #6
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  با استفاده از این فانکشن کوچولو میتونید هر نوع برنامه اجرا شده ای رو که پسوند .Exe دارد، از لیست Task Manager ویندوز پاک کنید
  مثلا:
  کد:
  KillTask('notepad.exe');
  KillTask('iexplore.exe'); }

  کد:
  uses
  Tlhelp32, Windows, SysUtils;

  function KillTask(ExeFileName: string): integer;
  const
  PROCESS_TERMINATE=$0001;
  var
  ContinueLoop: BOOL;
  FSnapshotHandle: THandle;
  FProcessEntry32: TProcessEntry32;
  begin
  result := 0;

  FSnapshotHandle := CreateToolhelp32Snapshot
  (TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
  FProcessEntry32.dwSize := Sizeof(FProcessEntry32);
  ContinueLoop := Process32First(FSnapshotHandle,
  FProcessEntry32);

  while integer(ContinueLoop) <> 0 do
  begin
  if ((UpperCase(ExtractFileName(FProcessEntry32.szExeF ile)) =
  UpperCase(ExeFileName))
  or (UpperCase(FProcessEntry32.szExeFile) =
  UpperCase(ExeFileName))) then
  Result := Integer(TerminateProcess(OpenProcess(
  PROCESS_TERMINATE, BOOL(0),
  FProcessEntry32.th32ProcessID), 0));
  ContinueLoop := Process32Next(FSnapshotHandle,
  FProcessEntry32);
  end;

  CloseHandle(FSnapshotHandle);
  end;

 7. #7
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  کد:
  function GetCheckSum (FileName : string) : DWORD;
  var
  F : File of DWORD;
  Fsize : DWORD;
  Buffer : Array [0..500] of DWORD;
  P : Pointer;
  begin
  FileMode := 0;
  AssignFile ( F , FileName);
  Reset ( F );
  Seek ( F , FileSize ( F ) div 2);
  Fsize := FileSize( F )-1-FilePos( F );
  if Fsize > 500 then Fsize := 500;
  BlockRead ( F, Buffer, Fsize);
  Close ( F );
  P:=@Buffer;
  asm
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  mov edi , p
  @again:
  add eax, [edi + 4*ecx]
  inc ecx
  cmp ecx, fsize
  jl @again
  mov @result, eax
  end;
  end;

 8. #8
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  عملیات قابل انجام روی فلاپی دیسک
  این کد کلیه فانکشکنهایی که برای کار با فلاپی درایو مورد نیاز است را در بردارد.

  کد:
  ================================================== ===========
  unit lDrives;
  interface
  uses Forms, Messages, Classes, WinProcs, WinTypes, SysUtils,
  Dialogs, Controls;

  const
  MsgAskDefault = 'Please insert a disk on drive %s:';
  MsgWProtected = 'Error: The disk %s is write-protected.';

  type
  TDriveType = (dtAll,dtFixed,dtRemovable,dtRemote{$IFDEF WIN32},dtCDRom,dtRamDisk{$ENDIF});

  function ComposeFileName (Dir,Name:string):string;
  function HasDiskSpace({$IFDEF WIN32}Drive: string{$ELSE}Drive: char{$ENDIF}; MinRequired: LongInt): boolean;
  function GetDirectorySize(const Path: string): LongInt;
  function GetFileSizeByName(const Filename: string): longInt;
  function IsDiskRemovable(Drive: char): boolean;
  function IsDiskInDrive(Drive: char): boolean;
  function IsDiskWriteProtected(Drive: char): boolean;
  function AskForDisk(Drive: char; Msg: string; CheckWriteProtected: boolean): boolean;
  procedure GetAvailableDrives(DriveType: TDriveType; Items: TStrings);

  implementation

  function ComposeFileName (Dir,Name:string):string;
  var
  Separator: string[1];
  begin
  if (length(Dir) > 0) and (Dir[length(Dir)]='\') then
  delete(Dir, length(Dir), 1);
  if (length(Name) > 0) and (Name[1]='\') then
  delete(Name, 1, 1);
  if Name='' then Separator:='' else Separator:='\';
  result:=format('%s%s%s',[Dir,Separator,Name]);
  end;

  function HasDiskSpace(Drive: {$IFDEF WIN32}string{$ELSE}char{$ENDIF}; MinRequired: LongInt): boolean;
  begin
  if Drive='' then Drive:='C';
  {$IFDEF WIN32}
  result:=((GetDriveType(PChar(Drive))<>0) and
  (SysUtils.DiskFree(Ord(UpCase(Drive[1]))-$40)=-1) or
  (SysUtils.DiskFree(Ord(UpCase(Drive[1]))-$40)>=MinRequired));
  {$ELSE}
  result:=((GetDriveType(Ord(UpCase(Drive))-$40)<>0) and
  (DiskFree(Ord(UpCase(Drive))-$40)=-1) or
  (DiskFree(Ord(UpCase(Drive))-$40)>=MinRequired));
  {$ENDIF}
  end;

  function GetDirectorySize(const Path: string): LongInt;
  var
  S: TSearchRec;
  TotalSize: LongInt;
  begin
  TotalSize:=0;
  if FindFirst(ComposeFileName(Path,'*.*'), faAnyFile, S)=0 then
  repeat
  Inc(TotalSize, S.Size);
  until FindNext(S)<>0;
  result:=TotalSize;
  end;

  function GetFileSizeByName(const Filename: string): longInt;
  var
  F: File;
  begin
  AssignFile(F, Filename);
  Reset(F,1);
  result:=FileSize(F);
  CloseFile(F);
  end;

  function IsDiskRemovable(Drive: char): boolean;
  begin
  {$IFDEF WIN32}
  result:=GetDriveType(PChar(Drive+':\'))=DRIVE_REMO VABLE;
  {$ELSE}
  result:=GetDriveType(ord(UpCase(Drive))-65)=DRIVE_REMOVABLE;
  {$ENDIF}
  end;

  function IsDiskInDrive(Drive: char): Boolean;
  var
  ErrorMode: word;
  begin
  Drive:=Upcase(Drive);
  if not (Drive in ['A'..'Z']) then
  begin
  Result:=False;
  Exit;
  end;
  ErrorMode := SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS);
  try
  if DiskSize(Ord(Drive) - 64) = -1 then
  Result := False
  else
  Result := True;
  finally
  SetErrorMode(ErrorMode);
  end;
  end;

  function IsDiskWriteProtected(Drive: char): Boolean;
  var
  F: File;
  ErrorMode: Word;
  begin
  ErrorMode := SetErrorMode(SEM_FAILCRITICALERRORS);
  AssignFile(F,Drive+':\_$.$$$');
  try
  try
  Rewrite(F);
  CloseFile(F);
  Erase(F);
  Result:=False;
  except
  Result:=True;
  end;
  finally
  SetErrorMode(ErrorMode);
  end;
  end;

  {$IFDEF WIN32}
  procedure GetAvailableDrives(DriveType: TDriveType; Items: TStrings);
  var
  Drive: Integer;
  DriveLetter: string;
  begin
  Items.Clear;
  for Drive := 0 to 25 do
  begin
  DriveLetter := Chr(Drive + ord('A'))+':\';
  case DriveType of
  dtAll : if GetDriveType(PChar(DriveLetter)) in [DRIVE_REMOVABLE,DRIVE_FIXED,DRIVE_REMOTE,
  DRIVE_CDROM,DRIVE_RAMDISK] then
  Items.Add(DriveLetter);
  dtRemovable: if GetDriveType(PChar(DriveLetter))=DRIVE_REMOVABLE then
  Items.Add(DriveLetter);
  dtFixed : if GetDriveType(PChar(DriveLetter))=DRIVE_FIXED then
  Items.Add(DriveLetter);
  dtRemote : if GetDriveType(PChar(DriveLetter))=DRIVE_REMOTE then
  Items.Add(DriveLetter);
  dtCDRom : if GetDriveType(PChar(DriveLetter))=DRIVE_CDROM then
  Items.Add(DriveLetter);
  dtRamDisk : if GetDriveType(PChar(DriveLetter))=DRIVE_RAMDISK then
  Items.Add(DriveLetter);
  end;
  end;
  end;
  {$ELSE}
  procedure GetAvailableDrives(DriveType: TDriveType; Items: TStrings);
  var
  Drive: Integer;
  DriveLetter: char;
  begin
  Items.Clear;
  for Drive := 0 to 25 do
  begin
  DriveLetter := Chr(Drive + ord('A'));
  case DriveType of
  dtAll : if GetDriveType(Drive) in [DRIVE_REMOVABLE,DRIVE_FIXED,DRIVE_REMOTE] then
  Items.Add(DriveLetter+':\');
  dtRemovable: if GetDriveType(Drive)=DRIVE_REMOVABLE then
  Items.Add(DriveLetter+':\');
  dtFixed : if GetDriveType(Drive)=DRIVE_FIXED then
  Items.Add(DriveLetter+':\');
  dtRemote : if GetDriveType(Drive)=DRIVE_REMOTE then
  Items.Add(DriveLetter+':\');
  end;
  end;
  end;
  {$ENDIF}

  function AskForDisk(Drive: char; Msg: string; CheckWriteProtected: boolean): boolean;
  var
  Ready : boolean;
  begin
  Ready:=false; Result:=false;
  if Msg='' then Msg:=Format(MsgAskDefault,[Drive]);
  while not(Ready) do
  try
  if IsDiskRemovable(Drive) then
  case MessageDlg(Msg, mtConfirmation, [mbOk,mbCancel],0) of
  mrOk : ready:=IsDiskInDrive(Drive);
  mrCancel: exit;
  end
  else
  Ready:=true;
  except
  result:=false;
  exit;
  end;
  ready:=false;
  while not(Ready) do
  try
  if CheckWriteProtected and IsDiskWriteProtected(Drive) then
  begin
  ready:=false;
  if MessageDlg(Format(MsgWProtected,[Upcase(Drive)+':']),mtError,[mbRetry,mbCancel],0)=mrCancel then
  exit;
  end
  else
  ready:=true;
  except
  result:=false;
  exit;
  end;
  result:=Ready;
  end;

  end.

 9. #9
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  اضافه کردن تکست به Log Files
  کد:
  function AddTextToFile(const aFileName, aText: string; AddCRLF: Boolean): Boolean;
  var
  lF: Integer;
  lS: string;
  begin
  Result := False;
  if FileExists(aFileName) then lF := FileOpen(aFileName, fmOpenWrite + fmShareDenyNone)
  else lF := FileCreate(aFileName);
  if (lF >= 0) then
  try
  FileSeek(lF, 0, 2);
  if AddCRLF then lS := aText + #13#10
  else lS := aText;
  FileWrite(lF, lS[1], Length(lS));
  finally
  FileClose(lF);
  end;
  end;

 10. #10
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  دیالوگ برای Select Directory
  کد:
  uses FileCtrl; // for SelectDirectory

  var
  Dir: string;
  (...)
  Dir := 'C:\Windows';
  if SelectDirectory(Dir, [sdAllowCreate, sdPerformCreate,
  sdPrompt], 0) then
  Label1.Caption := Dir

 11. #11
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  کد:
  const
  PIDiv180 = 0.017453292519943295769236907684886;

  procedure Rotate(RotAng: Double; x, y, ox, oy: Double; var Nx, Ny: Double);
  begin
  Rotate(RotAng, x - ox, y - oy, Nx, Ny);
  Nx := Nx + ox;
  Ny := Ny + oy;
  end;
  (* End Of Rotate Cartesian Point About Origin *)


  procedure Rotate(RotAng: Double; x, y: Double; var Nx, Ny: Double);
  var
  SinVal: Double;
  CosVal: Double;
  begin
  RotAng := RotAng * PIDiv180;
  SinVal := Sin(RotAng);
  CosVal := Cos(RotAng);
  Nx := x * CosVal - y * SinVal;
  Ny := y * CosVal + x * SinVal;
  end;

 12. #12
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  Screen Shots
  با استفاده از این کد میتوانید تصویر Screen را در یک فایل Bitmap ذخیره نمائید. اگر نمیخواهید از یک برنامه فعال دلفی استفاده کنید میتوانید یک 'Application.Minimize;' در Beginning پروسیجر وارد کنید.

  کد:

  uses
  Windows, Graphics, Forms;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  DC: HDC;
  Canvas: TCanvas;
  MyBitmap: TBitmap;
  begin
  Canvas := TCanvas.Create;
  MyBitmap := TBitmap.Create;
  DC := GetDC(0);

  try
  Canvas.Handle := DC;
  with Screen do
  begin
  { detect the actual height and with of the screen }
  MyBitmap.Width := Width;
  MyBitmap.Height := Height;

  { copy the screen content to the bitmap }
  MyBitmap.Canvas.CopyRect(Rect(0, 0, Width, Height), Canvas,
  Rect(0, 0, Width, Height));
  { stream the bitmap to disk }
  MyBitmap.SaveToFile('c:\windows\desktop\screen.bmp ');
  end;

  finally
  { free memory }
  ReleaseDC(0, DC);
  MyBitmap.Free;
  Canvas.Free
  end;
  end;

 13. #13
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  کد:
  function CalculateAge(Birthday, CurrentDate: TDate): Integer;
  var
  Month, Day, Year, CurrentYear, CurrentMonth, CurrentDay: Word;
  begin
  DecodeDate(Birthday, Year, Month, Day);
  DecodeDate(CurrentDate, CurrentYear, CurrentMonth, CurrentDay);

  if (Year = CurrentYear) and (Month = CurrentMonth) and (Day = CurrentDay) then
  begin
  Result := 0;
  end
  else
  begin
  Result := CurrentYear - Year;
  if (Month > CurrentMonth) then
  Dec(Result)
  else
  begin
  if Month = CurrentMonth then
  if (Day > CurrentDay) then
  Dec(Result);
  end;
  end;
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  Label1.Caption := Format('Your age is %d', [CalculateAge(StrToDate('01.01.1903'), Date)]);
  end;

 14. #14
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  کد:
  function Log(x, b: Real): Real;
  begin
  Result := ln(x) / ln(b);
  end;

  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
  ShowMessage(Format('%f', [Log(10, 10)]));
  end;

 15. #15
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  کد:
  type
  IntNo = record
  Low32, Hi32: DWORD;
  end;

  function Multiply(p, q: DWORD): IntNo;
  var
  x: IntNo;
  begin
  asm
  MOV EAX,[p]
  MUL [q]
  MOV [x.Low32],EAX
  MOV [x.Hi32],EDX
  end;
  Result := x
  end;  var
  r: IntNo;
  begin
  r := Multiply(40000000, 80000000);
  ShowMessage(IntToStr(r.Hi32) + ', ' + IntToStr(r.low32))
  end;

 16. #16
  کاربرسایت PARS آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۲۵
  نوشته ها
  666
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: نکات برنامه نویسی در دلفی ‏

  کد:
  function Decode(const S: AnsiString): AnsiString;
  const
  Map: array[Char] of Byte = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 62, 0, 0, 0, 63, 52, 53,
  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2,
  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
  20, 21, 22, 23, 24, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 26, 27, 28, 29, 30,
  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
  46, 47, 48, 49, 50, 51, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0);
  var
  I: LongInt;
  begin
  case Length(S) of
  2:
  begin
  I := Map[S[1]] + (Map[S[2]] shl 6);
  SetLength(Result, 1);
  Move(I, Result[1], Length(Result))
  end;
  3:
  begin
  I := Map[S[1]] + (Map[S[2]] shl 6) + (Map[S[3]] shl 12);
  SetLength(Result, 2);
  Move(I, Result[1], Length(Result))
  end;
  4:
  begin
  I := Map[S[1]] + (Map[S[2]] shl 6) + (Map[S[3]] shl 12) +
  (Map[S[4]] shl 18);
  SetLength(Result, 3);
  Move(I, Result[1], Length(Result))
  end
  end
  end;

  function Encode(const S: AnsiString): AnsiString;
  const
  Map: array[0..63] of Char = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' +
  'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/';
  var
  I: LongInt;
  begin
  I := 0;
  Move(S[1], I, Length(S));
  case Length(S) of
  1:
  Result := Map[I mod 64] + Map[(I shr 6) mod 64];
  2:
  Result := Map[I mod 64] + Map[(I shr 6) mod 64] +
  Map[(I shr 12) mod 64];
  3:
  Result := Map[I mod 64] + Map[(I shr 6) mod 64] +
  Map[(I shr 12) mod 64] + Map[(I shr 18) mod 64]
  end
  end;

صفحه 1 از 13 1234511 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. طریقه گزارش نویسی
  توسط HRG در انجمن مقالات علمی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۰۸ اسفند ۸۸, ۲۱:۱۲
 2. برنامه نویسی گرافیک در c و ++c
  توسط PARS در انجمن C و ++‍C
  پاسخ ها: 5
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۲۲ بهمن ۸۸, ۱۷:۵۴
 3. راهنمای برنامه نویسی پاسکال (pdf)
  توسط PARS در انجمن برنامه نويسي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۶ بهمن ۸۸, ۲۱:۱۲
 4. عددنویسی رومی
  توسط hrg1356 در انجمن مطالب جامع وکاربردی ریاضی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۷ آبان ۸۸, ۰۸:۴۸
 5. فرهنگ نویسی در ايران
  توسط hrg1356 در انجمن کتاب و فرهنگ مطالعه
  پاسخ ها: 7
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۹ مرداد ۸۶, ۲۲:۲۶

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •