محیط دلفی /محیط های مبتنی بر زبان پاسکال:
توابع استاندارد تعریف شده برای ان به صورت
Sin(x)/cos(x)/arctan(x)

بقیه توابع را به صورت زیر تعریف کنید

تانژانت:

//-----------------------------------------------
///////////////////////tan///////////////////
function tan(num:extended):extended;
begin
tan:=sin(num)/cos(num);
end;


کتانژانت:
//////////////////////cot///////////////////////////
function cot(num:extended):extended
begin
cot:=1/(sin(num)/cos(num));
end;

ارک سینوس:

//------------------------------------------------

///////////////////////arcsin///////////////////////
function arcsin(num:extended):extended;
begin
if num=1 then
arcsin:= arctan(1)*2
else
if num=-1 then
arcsin:=-(arctan(1)*2)

else
arcsin:=arctan(num/(sqrt(1-sqr(num))));
end;ارک کسینوس:

//-----------------------------------------------
/////////////////////////arcos/////////////////////////
function arccos(num:extended):extended;
begin
if abs(num)=1 then
arccos:= arctan(1)*4*(1-num/abs(num))
else
arccos:=pi/2+arctan(-num/(sqrt(1-sqr(num))));
end;ارک کتانژانت :

//----------------------------------------------------

function arccot(num:extended):extended;
begin
arccot:=-arctan(num)+pi/2;
end;سکانت:
//----------------------------------------------------

function sec(num:extended):extended;
begin
sec:=1/cos(num);
end;


کسکانت:

//-----------------------------------------------------

function csc(num:extended):extended;
begin
csc:= 1/sin(num);
end;

ارک سکانت:
//------------------------------------------------------

function arcsec(num:extended):extended;
begin
if abs(num)=1 then
arcsec := arctan(1) * (num/abs(num)) * 4
else
arcsec:=arctan(num/(sqrt(1-sqr(num))))+((num-1)/abs(num-1))*pi/2;
end;
ارک کسکانت:

//-------------------------------------------------------

function arccsc(num:extended):extended;
begin
If abs(num) = 1 Then
arccsc := arctan(1) * (num/abs(num) * 4 - 2)
else
arccsc:= arctan(num/(sqrt(1-sqr(num))))+(num/abs(num)-1)*pi/2;
end;

//-------------------------------------------------