خبرنگار "آینده" در ادامه گزارشهای خود در خصوص بودجه تقدیمی سال 89، بودجه برخی مراكز امنیتی، فرهنگی و خدماتی را منتشر میكند.

بنابر این گزارش بودجه وزارت اطلاعات، 670 میلیارد تومان، نیروی انتظامی 2300میلیارد تومان، وزارت دفاع 6700 میلیارد تومان، ارتش 2300 میلیارد تومان وسپاه 5800 میلیارد تومان و ستاد كل نیروهای مسلح 5 میلیارد تومان میباشد،كه مجموع بودجه نظامی و انتظامی و امنیتی كشور را به حدود 18 هزار میلیاردتومان میرساند.

برای كمیته امداد، 1700 میلیارد تومان، سازمانتبلیغات 37 میلیارد، دفتر تبلیغات حوزه علمیه 47 میلیارد، شورای عالی حوزهعلمیه 191 میلیارد، مركز خدمات حوزه علمیه 114 میلیارد و شورای عالی حوزه6 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است.

بودجه كل قوهقضائیه1300 میلیارد تومان، بودجه وزارت خارجه 425 میلیارد تومان، بودجه دیوانعدالت اداری 13 میلیارد و سازمان بازرسی كل كشور 34 میلیارد تومانمیباشد.

بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 353 میلیارد، وزارتارشاد 660 میلیارد و وزارت آموزش و پرورش 11800 میلیارد تومان، بودجهبنیاد شهید 3100 میلیارد تومان و بودجه صداوسیما 650 میلیارد تومان برآوردشده است. همچنین بودجه وزارت مسكن 590 میلیارد و وزارت نیرو 6300 میلیارددر نظر گرفته شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]#