بازداشت به اتهام سرقت اطلاعات ليزري
فردبازداشت شده که سرپرستي کارهاي مربوط به نصب و استفاده از سامانه و آزمايشسيستم هاي ليزري را بر عهده داشت به جرم ارسال اين اطلاعات به خارج ازکشور ، در زندان به سر مي برد.[JUSTIFY]پايگاه خبري آخريننيوز نوشت: يک تبعه جمهوري آذربايجان به اتهام سرقت اطلاعات مربوط بهفناوري ليزري و طرح هاي الکترونيک ايران بازداشت شد.

يک منبع مطلعبا اعلام اين مطلب، گفت: "رشيد علي اف" که سرپرستي کارهاي مربوط به نصب واستفاده از سامانه و آزمايش سيستم هاي ليزري را بر عهده داشت به جرم ارسالاين اطلاعات به خارج از کشور بازداشت شد و در زندان به سر مي برد.

گفتهمي شود بازداشت اين فرد با واکنش مقامات جمهوري آذربايجان نيز همراه بوده،بطوري که علاوه به تعيين يک وکيل از سوي سفارت آذربايجان در ايران، بزودياين موضوع در دستور کار مجلس ملي جمهوري آذربايجان هم قرار خواهد گرفت.

ايندر حالي است که مقامات آذري کميته اي را تحت عنوان کميته مدافعان حقوق"رشيد علي اف" تشکيل داده اند. گفتني است رشيد علي اف که متخصص ليزر استاز سال 2006 تا 2009 در شرکت هاي ايراني فعال در فناوري ليزري فعاليت ميکرد.
[/JUSTIFY]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]