طراحی يک ماشين حساب ساده
يک Label به نام lblDisplay به عنوان نمايشگرماشين حساب و با Caption برابر مقدار" 0" (زيرا مقدار اوليه ماشينحسابهاصفر می باشد) در محل خود قرار می دهيم. همچنين يکCommandButtonبه نامcmdequal به عنوان دکمه مساوی و با Caption برابر "=" نيز در محل مخصوصخود قرار می دهيم.

حال ده عدد Command Botton ديگر با Caption های به ترتيب برابر " 0" تا "9" را در جای خود قرار می دهيم و سپس نام همه اين ده دکمه را به نامcmdNumber تغيير می دهيم. در اين صورت همانطور که گفته شد، VB اين دهکنترل را به صورت آرايه کنترلی (Control Array) در نظر خواهد گرفت (بهپيغام داده شده با همين مضمون جواب Yes دهيد).

به همين ترتيب چهار CommandButton ديگر را با Captionهای "+ " و "- " و "*" و "/ " و با نام يکسان cmdOprator به عنوان دکمه های چهار عمل اصلی بهصورت آرايه کنترلی در محل های خود قرار می دهيم.

حال کافی است در يونيت مربوط به اين فرم، چنين کدنويسی کنيم (توجه داشتهباشيد که متغيرهاي x و y و op در سطح فرم (Form Level) تعريف شده اند ولذا مقدار آن در تمام فرم قابل دسترسی خواهد بود):

Dim x, y As Integer
Dim op As String

Private Sub cmdNumber_Click(Index As Integer)

If lblDisplay.Caption = "?" Then lblDisplay.Caption = ""

lblDisplay.Caption = lblDisplay.Caption + cmdNumber(Index).Caption

End Sub

Private Sub cmdOprator_Click(Index As Integer)

x = Val(Trim(lblDisplay.Caption))

op = cmdOprator(Index).Caption

lblDisplay.Caption = "?"

End Sub

Private Sub cmdEqual_Click()

y = Val(Trim(lblDisplay.Caption))

Select Case op

Case "+"

lblDisplay.Caption = x + y

Case "-"

lblDisplay.Caption = x - y

Case "*"

lblDisplay.Caption = x * y

Case "/"

lblDisplay.Caption = x / y

End Select

End Sub