ساده ترین راه برای Always on Top ( فرم برنامه همیشه فعال باشد) کردن فرم برنامه:

در اینجا ما به کمک تنها یک خط کد فرم خود را در حالت Always On Top قرار می دهیم البته به غیر از تعریف تابع میشه یک خط!!

نام تابع هست : BringWindowToTop که از جمله توابع کتابخانه User32 است.
برای این کار در روی فرم خود یک عدد تایمر قرار بدید و خاصیت Intervalتایمر رو برابر ۵۰ کنید. حالا کدهای زیر رو در پنجره کدها بنویسید:
Private Declare Function BringWindowToTop Lib "User32.dll"(ByVal hWnd as Long)as Long

Private Sub Timer1_Timer

BringWindowToTop Form1.hWnd

End Sub