تاریخچه ویژوال بیسیک

«این مقاله ممکن است، مشکلاتی داشته باشد»
ویژوال بیسیک توسعه یافته basic می باشد. basic توسط پروفسور john kemencyوthomas kurtsازکالج dartmouth برای نوشتن برنامه های ساده ایجادشدواینطراحی ازاواسط دهه۱۹۶۰ آغازگردید.
هدف از بیسیک اولیه آموزش برنامه نویسی بود.بیسیک توسط انواع متفاوتیازکامپیوترهامورداستفاده قرار گرفت وسرمشق سایرزبانهاشد.باتوسعه گرافیکیکاربر (gui)توسط میکروسافت دراواخر دهه ۱۹۸۰ واوایل ۱۹۹۰basicتکامل تدریجیخودرابه سوی ویژوال بیسیک انجام داده بودکه توسط گروه مایکروسافتدرسال۱۹۹۱انجام پذیرفت.درزمانیکه ویژوال بیسیک درمرحله ظهوربود توسعهبرنامه های کاربردی تحت ویندوز میکروسافت عملی طاقت فرسابود.باآمدن ویژوالبیسیک ایجادبرنامه های کاربردی تحت ویندوز بسیارآسان شد.
ازسال۱۹۹۱تاکنون شش نوع ازویژوال بیسیک روانه بازار شده است وآخرین نمونهآن ویژوال بیسیک۶ می باشدکه درسپتامبر۱۹۹۸روانه بازارگردیده است.
ویژوال بیسیک چیست؟
ویژوال بیسیک زبان برنامه نویسی میکروسافت ویندوز است.برنامه های ویژوالبیسیک درمحیط توسعه یافته مجتمع(IDE)طراحی وساخته می شوند.IDEبه برنامهنویس این اجازه رامی دهدکه برنامه های خودرابه صورت مناسب وراحتایجاد،اجراوخطایابی کند.(پردازش مربوط به تولیدسریع یک نرم افزارکاربردیرااغلب radمی نامند.)
ویژوال بیسیک یکی اززبانهای radبوده وبه طوروسیعی در دنیامورداستفادهمیباشد.ویژوال بیسیک مشتق شده از زبان برنامه نویسی بیسیک است .ویژوالبیسیک خصیصه های متمایزکننده تری نسبت به سایرزبانهای برنامه نویسیداردمانندواسط گرافیکی کاربر-event handling ودسترسی به win۳۲ api،ویژگیهای شی گرا،رسیدگی به خطابرنامه نویسی ساخت یافته وسایر موارد.
محیطIDE ویژوال بیسیک این امکان رابه برنامه نویس می دهد که بدون خبرهبودن دربرنامه نویسی تحت ویندوز،برنامه های تحت ویندوزایجادنماید.
میکروسافت چندنوع متفاوت ویژوال بیسیک خود رابه بازار عرضه کرده است که بهنامهایprofessional enterprise edition ، learning edition دردسترس هستند.
نوع learning edition یاآموزشی قابلیت برنامه نویسی درحدپایه راارایه میکندونوع professional edition نسبت به نوع آموزشی ازتوانایی بالاتریبرخورداراست و توسط بسیاری از برنامه نویسانی که برنامه های کاربردیباویژوال بیسیک می نویسند مورداستفاده قرارمی گیرد.ازنوعenterpriseedition برای ایجادسیستمهای محاسباتی باحجم بالا استفاده می شود.ویژوالبیسیک یک زبان مفسر است بااین وجود نوعهایenterpriseوprofessional میتوانند کدهای ویژوال بیسیک رابه native codeکامپایل نمایند.
آنچه که برای نصب ویژوال بیسیک نیازاست
برای نصب ویژوال بیسیک نیازبه نرم افزاروسخت افزارزیراست:
- ویندوز(۹۵،۹۸،۲۰۰)
- کامپیوتر۴۸۶یاترجیحاپنتیوم باحداقل ۱۶مگابایتRAM
- CDوماوس
- دیسک سخت
راه اندازی ویژوال بیسیک
برنامه ویژوال بیسیک برروی CDذخیره شده است که برای استفاده ازآن بایدآنرادردیسک سخت نصب کنید. درمحیط ویندوز،برنامهINSTALLراازروی CD اجراکنیدتاویژوال بیسیک درمنویprogramsویندوزظاهرشود.ب� �� �ای اجرای آن برروی گزینهمربوط کلیک کنیدتاصفحه اول ویژوال بیسیک مانند شکل ظاهرشود.دراین شکل میتوانیدکارهای موردنظرتان راشروع کنید.سیستم به طورخودکاربرروی آیکنstandard exe داردکه برای ایجاد پروژه های ویژوال بیسیک به کارمی رود.برایادامه کارکلیدenterرافشاردهیدیادکم� �� �openرادراین شکل کلیک کنید.
در شکل زیر پنجره ای به ناForm۱ظاهر شده است. فرم محیطی است که در آن میتوانید برنامه خود را طراحی کنید.یعنی عناصر تشکیل دهنده برنامه در اینفرم قرار می گیرند.
در سمت راست شکل پنجره های Project وpropertiesو Form Layout قرار دارند.هر یک از این پنجره ها را به طور مختصر توضیح می دهیم.
پنجره Project:این پنجره در شکل زیر آمده است این پنجره را ProjectExplorer نیز می نامند و فایلهای پروژه در آن قرار می گیرند. در نوارابزار این پنجره سه دکمه به نامهای View CodeوView ObjectوToggle Folderقرار دارند.اگر بر روی View Codeکلیک کنید پنجره ای ظاهر می شود که میتوانید دستورات ویژوال بیسیک را درآن بنویسید.دکمه View Codeفرم را درصفحه نمایش ظاهر می کند . دکمه های View CodeوView Objectدر صورتی فعالهستند که در پنجره projectدر پوشه Formsگزینه Form(Form۱)را انتخاب کردهباشید.با هر بار کلیک کردن برروی دکمهToggle Folderپوشه Formsدر پنجرهprojectمخفی یا آشکار می گردد.
یعنی اگر اجزای این پوشه مخفی باشند با کلیک کردن این دکمه آشکار می شوندو اگر آشکار باشند با کلیک کردن این دکمه مخفی می شوند.همانطور که در شکلمی بینیدنام پروژه جدید project۱و نام فرم جدید Form۱انتخاب شده است(بهطور پیش فرض).پوشه Formsدر پنجره Projectحاوی تمام فرمهای مربوط به پروژهاست در شکل فقط حاوی Form۱است.
پنجرهproperties:
این پنجره خواص مربوط به فرم یاعنصرفرم رانمایش می دهد.دقت داشته باشیدکههرعنصر(ازجمله فرم)دارای خواص(properties)ورویداد(event)است که درادامه بهشرح هرکدام خواهیم پرداخت.امادراینجامی خواهیم این نکته رایادآوری کنیم کهخواص عناصردرپنجرهpropertiesدیده می شوند.خواص عناصرمی توانند به دوصورتنمایش داده شوند:به صورت الفبایی(alphabetic)وبه صورت دسته بندی شده برحسبموضوع(categorized).به عنوان مثال، برای دیدن خواص فرمی که برروی صفحهنمایش است(یعنی form۱)،برروی آن درپنجرهpropertiesدکمه راست ماوس راکلیککرده ودرمنویی که ظاهر می شود گزینهdescriptionراانتخاب کنید(البته اگرفعلا این خواص را مشاهده می کنید،نیازی به این کار نیست.)شکل بخشیازخواصform۱رابه صورت دسته بندی شده نمایش می دهد. هریک از این خواصرادرادامه خواهیدآموخت.
پنجرهformlayout:
این پنجره مشخص می کند که فرم برنامه درزمان اجرا درکجای صفحه نمایشقرارگیرد.دراین پنجره تصویری قرارداردکه همانندصفحه نمایش است.وقتی ماوسرابه آن تصویر منتقل می کنید،علامت آن به صورت دوفلش دوسر متقاطع در میآید.دکمه ماوس رابه پایین فشارداده، آن رادرداخل صفحه نمایش به حرکتدرآورید.پس ازاینکه فرم درجای مناسبی ازصفحه نمایش قرارگرفت،دکمه ماوسرارهاکنید.درزمان اجرا،فرم در همان نقطه ازصفحه نمایش قرارخواهدگرفت.
جعبه ابزار:
بخش دیگری ازشکل جعبه ابزاراست که درسمت چپ صفحه نمایش وتحت عنوان generalقراردارد.این جعبه ابزار،درواقع،عناصری هستندکه می توانیدازآنهابرای طراحیبرنامه خوداستفاده کنید.اسامی این عناصردر شکل آمده است.درادامه میآموزیدعناصردیگری رابه جعبه ابزاراضافه کنید.به نظرمی رسدکه معرفی مختصریازعناصرجعبه ابزارمفیدباشد.درزیربه شرح هرکدام می پردازیم:
Pointer:این عنصرمی تواندبرروی عناصرموجوددرفرم اثرکندوآنهاراانتخاب نماید.
Label:عنصربرچسب رابه فرم اضافه می کندکه برای نمایش متنهای غیرقابل ویرایش مفیداست.
Frame:گروهی ازعناصرراایجادمی کند.
Checkbox:کادرکنترلی رابه فرم اضافه می کندکه برای انتخاب گزینه هابه کارمی رود.
Hscrollbar:نوارجابجایی افقی رابه فرم اضافه می کند.
Timer:عنصری راایجادمی کندکه درفواصل زمانی مختلف وظایفی راانجام می دهد.
Dirlistbox:عنصری برای دستیابی به درایوهای سیستم.
Shape:عنصری برای رسم دایره،مستطیل،مربع وبیضی.
Image:عنصری برای نمایش تصویر.
نوارابزار:نوارابزارشامل ابزارهایی است که معمولا کارگزینه هایمنوهاراانجام می دهندولی سرعت دستیابی به آنهازیاداست.برای اینکه نام اینابزارهارایادبگیریم،ماوس رابه هرکدام منتقل کرده، اندکی صبرمی کنیم.
اجزای سازنده برنامه ویژوال بیسیک:
اولین قدم درایجادیک برنامه،ایجادیک فرم وسپس قراردادن عناصربرروی آناست.عناصررابرحسب نیازمی توان تشخیص داد.این کارنیازبه تمرین دارد.بهطورکلی می توان گفت که کتابخانه ای ازعناصر در ویژوال بیسیک موجوداست کهبرنامه هاازاین عناصر ساخته می شوند،کدهاتوسط ویژوال بیسیک تولیدمیگرددولی بعضی ازکدهارانیزبرنامه نویس بایدبنویسد. تقریبادرتمام برنامه هایویژوال بیسیک بایدگزینه هایی راازمنوهاانتخاب کرد.مثلابرای ایجادیک پروژهجدیدبایدازمنوی file گزینهnew project وسپس گزینهstandard exeراانتخابکرد.برای اجرای برنامه بایدگزینهstartرا ازمنویrun انتخاب نمود.برایسهولت،این گزینه هارا به این صورت معرفی می کنیم:
File/new project/standard exeوrun/run.به عنوان مثال،گزینه file/open project گزینه open project راازمنویfileانتخاب میکند.