می خواهمچگونگی ساخت یک Splash Screen برای برنامه هایی که مینویسیم را براتون شرحبدم. خوب باز هم باید توابع مورد نیاز را فراخوانی کرده و همچنین ثوایتمورد نیاز را تعریف کنیم

Const LWA_COLORKEY = &H1
Const LWA_ALPHA = &H2
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias _
"GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _
"SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal _
dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib _
"user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha _
As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

نوع نمایش این Splash Screen به گونه ای است که میزانشفافیت فرم آن از 0 به 255 رسیده و دوباره کاهش یافته به صفر می رسد (یابعبارت دیگر از حالت نامرئی به شفافیت کامل رسیده و دوباره از شفافیت آنکاسته شده و نامرئی می شود ) . خوب تنها Control که برای این برنامه نیازداریمTimer می باشد . کدی که در Form_Load می بینید باعث می شود که فرم درابتدای امر نامرئی باشد چون مقدار bAlfa آنرا 0 داده ام


Private Sub Form_Load()

Dim Ret As Long
'Set the window style to 'Layered'
Ret = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE)
Ret = Ret Or WS_EX_LAYERED
SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, Ret

'SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,(0-255),LWA_ALPHA
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,0,LWA_ALPHA

Timer1.interval = 1
End
End Sub
در مرحله بعد برای اینکه فرم از حالت نامرئی به مرئیبرسد (یعنی مقدار آن از 0 به 255 برسد) یک حلقه For نوشتم . حال برایاینکه فرم دوباره از حالت مرئی به نامرئی برشد یک حلقه For دیگر با گامافزایش -1 نوشتم تا مقدار آنرا کاهش دهد .

Private Sub Timer1_Timer()

For i = 1 To 255
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,CByte(i),LWA_ALPHA
Next i

For i = 255 To 1 Step -1
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd,0,CByte(i),LWA_ALPHA
Next i

Timer1.Enabled = False

End Sub
(*) یک نکته : این برنامه در سیستم عاملهای windows2000 به بعد قابل اجراست , زیرا توابع مورد استفاده در این برنامه درویندوزهای 98 و 95 وجود ندارد .