ویژوال بیسیک /محیط های مبتنی بر زبان بیسیک

در این زبان امکان arctan/Sin/cos/tan/موجود می باشد


برای استفاده از بقیه فرمولها توابعی به صورت زیر تعریف کنیدتوجه کنید عبارت بعد از کتیشن کامنت است و دلخواه است وبرای توضیح استفاده میشود.
کتانژانت:

Public Function Cotan(ByVal x As Double) As Double
' Cotangent
Cotan = 1 / Tan(x)

End Function

-___________________________________

سکانت :
Public

Function Sec(ByVal x As Double) As Double

Secant Sec = 1 / Cos(x)
End Function


________________________________________________


کسکانت:Public Function Cosec(ByVal x As Double) As Double' Cosecant
Cosec = 1 / Sin(x(
End Function
ارک سینوس:
Public Function Arcsin(ByVal x As Double) As Double
'Inverse Sine
If Abs(x) = 1 Then
Arcsin = Atn(1) * Sgn(x) * 2
Else
Arcsin = Atn(x / Sqr(-x * x + 1))
End If
End Function

__________________________________________________ _____

ارک کسینوس:
Public Function Arccos(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Cosine
If Abs(x) = 1 Then
Arccos = Atn(1) * (1 - Sgn(x)) * 4
Else
Arccos = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1)
End If
End Function
__________________________________________________ ______

ارک سکانت:

Public Function Arcsec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Secant
If Abs(x) = 1 Then
Arcsec = Atn(1) * Sgn(x) * 4
Else
Arcsec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + Sgn((x) - 1) * (2 * Atn(1))
End If
End Function

__________________________________________________ ___


ارک کسکانت:
Public Function Arccosec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Cosecant
If Abs(x) = 1 Then
Arccosec = Atn(1) * (Sgn(x) * 4 - 2) Else

Arccosec = Atn(x / Sqr(x * x - 1)) + (Sgn(x) - 1) * (2 * Atn(1))
End If
End Function

__________________________________________________ ____________

ارک کتانژانت:

Public Function Arccotan(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Cotangent
Arccotan = Atn(x) + 2 * Atn(1)
End Function__________________________________________________ ____________________


در این قسمت به تعریف توابع ها یپر بولیک میپردازیمHyperbolic Trigonometric Functions


سینوس هایپر بولیک:


Public Function HSin(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Sine
HSin = (Exp(x) - Exp(-x)) / 2
End Function
کسینوس هایپر بولیک:Public Function HCos(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Cosine
HCos = (Exp(x) + Exp(-x)) / 2
End Function
تانژانت هایپر بولیک:

Public Function HTan(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Tangent
HTan = (Exp(x) - Exp(-x)) / (Exp(x) + Exp(-x))
End Function


سکانت هایپر بولیک:
Public Function HSec(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Secant
HSec = 2 / (Exp(x) + Exp(-x))
End Function

کسکانت هایپر بولیک:

Public Function HCosec(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Cosecant
HCosec = 2 / (Exp(x) - Exp(-x))
End Functionکتانژانت هایپر بولیک:
Public Function HCotan(ByVal x As Double) As Double
' Hyperbolic Cotangent
HCotan = (Exp(x) + Exp(-x)) / (Exp(x) - Exp(-x))
End Function

ارک سینوس هایپر بولیک:
Public Function HArcsin(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Sine
HArcsin = Log(x + Sqr(x * x + 1))
End Function


ارک کسینوس هایپر بولیک:

Public Function HArccos(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Cosine
HArccos = Log(x + Sqr(x * x - 1))
End Function

ارک تانژانت هایپر بولیک:

Public Function HArctan(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Tangent
HArctan = Log((1 + x) / (1 - x)) / 2
End Functionارک کتانژانت هایپر بولیک:

Public Function HArccotan(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Cotangent
HArccotan = Log((x + 1) / (x - 1)) / 2
End Function
ارک سکانت هایپر بولیک:

Public Function HArcsec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Secant
HArcsec = Log((Sqr(-x * x + 1) + 1) / x)
End Functionارک کسکانت هایپر بولیک:

Public Function HArccosec(ByVal x As Double) As Double
' Inverse Hyperbolic Cosecant
HArccosec = Log((Sgn(x) * Sqr(x * x + 1) + 1) / x)
End Function