آخر و عاقبت استفاده مدام از تکنولوژی پیشرفتۀ هزاره سوم