آقا سلام! ببخشيد يه اينترنت ميخواستم!
- بله ؟
- يه اينترنت ميخوام بگيرم سرعت بالا . اينترنتاتون چند قيمته ؟
- جانم؟

- اصلا اونو ول کن، آقا من ديسکت خالي بيارم ميتونين يه اينترنت برام روش کپي کنين؟
- ولي آخه ...
- آخه نداره ديگه! بي خيال کپي رايت! شما يه کپي به ما بده، ما يه عمرممنونت ميشيم! اين رفيق ما ميگفت اينترنتشو نميتونه به من ايميل کنه، گفتمحالا اون ايميل کنه من که بلد نيستم دانلودش کنم، گفتم بيام از شما يه کپيبگيرم!
- اجازه بدين من توضيح بدم ...
- آهان .. راستي .. من جمعه ها خونه ام. اينتر نت که تعطيل نيست ايشالله ؟
- نه نيست! ولي ...
- خوب خدا رو شکر! پس يه دو سري برام کپي بزنين ،برا بچه ها هم ببرم. راستي اينترنت شبا تا ساعت چند بازه؟
- آقا جان! اينترنت که تعطيل نميکنه!
- اِ..! چه خوب! حالا ديسکتاش چه رنگي باشه بيشتر اينترنت توش جا ميشه ؟؟!!
- وااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااي!