بر اثر توفان 24 ساعت گذشته، یکی از کشتیهای لنگرگاه عباسی به دیوار حفاظتی شهر بندرعباس برخورد کرده و خساراتی بر جای گذاشت