دولتايرلند در راستای تلاش برای بهرهمندی از نظام اقتصاد اسلامی لايحهایمبنی بر آزادی انجام معاملات مالی منطبق با شريعت اسلامی را به مجلس اينكشور ارائه كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل ازپايگاه اطلاعرسانی «Islam Online»، روزنامه «آيريش تايمز» چاپ ايرلند درمقالهای با بيان اين خبر اعلام كرد: «برندان كلی» مدير مركز خدمات مالیبينالمللی ايرلند ارائه اين لايحه را يكی از مهمترين اقداماتی توصيفكرده كه در طول يك دهه اخير برای توسعه و پيشرفت سازمان خدمات مالیبينالمللی ايرلند انجام شده است.
«كلی» همچنين گفته است: تغيير نظاماقتصادی برای تطابق بيشتر با ساختار نظام اقتصادی اسلامی، ايرلند را بهيكی از گزينههای اصلی برای سازمانها و شركتهايی كه به بازسازی خود بعداز بحران مالی جهانی میپردازند تبديل خواهد كرد.
«برايان لنيهان» وزيرامور اقتصادی ايرلند روز پنجشنبه 15 بهمن لايحه اصلاح قوانين ماليات اينكشور را برای تطابق بيشتر با نظام اقتصاد اسلامی و انجام معاملات مالیمنطبق با اصول شريعت اسلامی به پارلمان ارائه كرد.
نظام بانكداریاسلامی در حال حاضر در 50 كشور جهان مورد استفاده قرار میگيرد و درسالهای اخير به يكی از بخشهای در حال رشد در صنعت مالی جهانی تبديل شدهاست.
نظام بانكداری اسلامی با شروع كار خود از سه دهه پيش بهپيشرفتهای قابل توجهی دستيافته و توجه سرمايهگذاران و بانكداران سراسرجهان را به خود جلب كرده است، به طوری كه در حال حاضر بسياری از مؤسساتمالی بينالمللی جهان به ارائه خدمات بانكداری اسلامی میپردازند.
درحال حاضر حدود 300 مؤسسه مالی و بانك اسلامی در جهان وجود دارند كه ميزاندارايیهای آنها تا سال 2013 ميلادی به بيش از يك تريليون دلار خواهدرسيد.