موزيلا تاييد كرد دو افزونه آزمايشي «مسترفايلر» و «ساتينك وبويديودانلودر 4» مرورگر فايرفاكس پس از نصب شدن، رايانه كاربران را بهتروژانآلوده ميكنند.

به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، اينافزونهها از طريق سايت موزيلا قابل دانلودبودند اما به دنبال پي بردن بهمخرب بودنشان، از سايت برداشته شدند.

طبقاعلام موزيلا، افزونه مستر فايلر حدود 600 بار دانلود شده و تروژانBifroseرا نصب كرده، در حالي كه افزونه ديگر كه به نصب تروژان LdPinchاقدامميكند، حدود چهار هزار بار دانلود شده است.

اين افزونههاي مخربتوسط اسكنر نرمافزار مخرب مورد استفاده اين سازمانشناسايي نشدهاند وموزيلا بهدنبال اين رويداد قصد دارد از دو ابزارشناسايي ديگر نيز استفادهكند.

بر اساس اين گزارش، كاربراني كه اين نرمافزار را نصبكردهاند با برداشتنآنها نميتوانند تروژانها را حذف كنند و به يكنرمافزار آنتيويروسبراي اسكن و پاكسازي سيستم نياز دارند.