روکسی اولین ربات دوست دختر

نام این ربات دوستدختر روکسی است و میتواند با صاحب خود صحبت کند. Roxxxy حسگرهای بسیارحساسی دارد که به لمس کردن واکنش نشان می دهند. بنابراین ، وقتی که آن رالمس کنید او می تواند واکنش نشان دهد و حرف بزند در حافظه Roxxxy مجموعهای از عبارات آماده قرار دارد که آن را قادر میسازد با توجه بهالگوریتمهای پیچیده ای که دارد به گفتگو بپردازد و با در نظر گرفتن محلهای تماس انسان واکنش نشان دهد.

روکسی علاوه بر قابلیت اتصال بهرایانه قابلیت اتصال به اینترنت را نیز داراست ، به طوری که او می تواندچیزهای جدیدی یاد بگیرد ،مالک ربات قادر است شخصیت و رفتار او را نیزانتخاب کند .ربات می تواند افراد را در اطراف خود تشخیص دهد. به گفتهمخترع روکسی وظیفه اصلی این ربات جنسی این است که با صاحب خود ارتباطبرقرار کند.
قیمت این ربات عجیب 7900 دلار است.

جهت مشاهده ی عکس هایی از این ربات ، عبارت Roxxxy را در گوگل سرچ نمایید